Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 15. dubna 2019 - Čtvrtek, 18. dubna 2019 275k
Úterý, 16. dubna 2019188kVerze: Středa, 17. dubna 2019, 15:43
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
129 pointZávěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2019/2694(RSP)]
49Lhůta***IpointTransparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii
Zpráva:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
[2017/0355(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
50Lhůta***IpointEvropský orgán pro pracovní záležitosti
Zpráva:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
[2018/0064(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
64***IvoteStatistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany
Zpráva:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany
[2018/0154(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
105***votePřistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

Doporučení:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
[2018/0214(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
99Lhůta***IvoteOpatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
Zpráva:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
[2018/0189(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
96***voteDohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb
Doporučení:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
[2016/0156(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
38***voteMezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách
Doporučení:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie

[2017/0107(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
73*voteJmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan
Zpráva:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Zpráva o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora
[2019/0802(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
83*voteJmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová
Zpráva:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Zpráva o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora
[2019/0803(NLE)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
55Lhůta***IvoteOchrana osob oznamujících porušení práva Unie
Zpráva:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
[2018/0106(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
24Lhůta***IvotePřeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice)
Zpráva:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování
[2018/0041(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
22Lhůta***IvotePřeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení)
Zpráva:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
12Lhůta***IvoteKapitálové požadavky (nařízení)

Zpráva:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
13Lhůta***IvoteKapitálové požadavky (směrnice)

Zpráva:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu
[2016/0364(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
11Lhůta***IvoteSchopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení)
Zpráva:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků
[2016/0361(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
10Lhůta***IvoteSchopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice)
Zpráva:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES
[2016/0362(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
114Lhůta***IvoteCenné papíry zajištěné státními dluhopisy
Zpráva:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy
[2018/0171(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
30Lhůta***IvoteEvropské orgány dohledu a finanční trhy
Zpráva:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví); nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropském fondu dlouhodobých investic; nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
[2017/0230(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
28Lhůta***IvoteMakroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika
Zpráva:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika
[2017/0232(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
29Lhůta***IvoteTrhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)
Zpráva:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
[2017/0231(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
36Lhůta***IvoteObezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice)
Zpráva:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU
[2017/0358(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
35Lhůta***IvoteObezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení)
Zpráva:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
49Lhůta***IvoteTransparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii
Zpráva:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
[2017/0355(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
50Lhůta***IvoteEvropský orgán pro pracovní záležitosti
Zpráva:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
[2018/0064(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
48Lhůta***IvoteZachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření
Zpráva:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

[2016/0074(COD)]
Výbor pro rybolov
Rozprava: Pondělí, 15. ledna 2018
78Lhůta***IvoteNařízení o evropských podnikových statistikách
Zpráva:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
[2017/0048(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
16Lhůta***IvoteVyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce
Zpráva:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF

[2018/0170(COD)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
117Lhůta***IvoteZřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
Zpráva:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

[2018/0258(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozprava: Středa, 3. dubna 2019
116Lhůta***IvoteZavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
Zpráva:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

[2018/0232(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Rozprava: Středa, 3. dubna 2019
56Lhůta***IvoteUvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání
Zpráva:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
[2018/0103(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
52Lhůta***IvoteSpolečný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností
Zpráva:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů
[2016/0264(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
26Lhůta***IvoteInteroperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz
Zpráva:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozprava: Středa, 27. března 2019
25Lhůta***IvoteInteroperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace
Zpráva:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozprava: Středa, 27. března 2019
47Lhůta***IvoteEvropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví
Zpráva:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)
[2018/0153(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
121Lhůta***IvotePožadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti
Zpráva:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
15:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
118 pointSituace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2684(RSP)]
128 pointSituace v Libyii
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2693(RSP)]
145 pointUznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na Západním břehu Jordánu
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2702(RSP)]
146 pointSituace v Súdánu
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2703(RSP)]
134 pointOchrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2696(RSP)]
  pointSpolečná rozprava - Horizont Evropa
88Lhůta***I-Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Zpráva:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
87Lhůta***I-Program, kterým se provádí program Horizont Evropa
Zpráva:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
17Lhůta***IpointDozor nad trhem a soulad výrobků
Zpráva:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
59Lhůta***IpointPodpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
Zpráva:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
101Lhůta***IpointLepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
Zpráva:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
71Lhůta***IpointTransparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Zpráva:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
70Lhůta***IpointDodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky
Zpráva:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
147 pointPřípadné vyhoštění Juliana Assange
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)20'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (7x1') 7'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)30'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)30'
Komise (včetně odpovědí)60'
Zpravodajové   (7x6') 42'
Navrhovatelé   (16x1') 16'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (12x5') 60'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointTransparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
50item on the agendapointEvropský orgán pro pracovní záležitosti
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
99item on the agendapointOpatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
55item on the agendapointOchrana osob oznamujících porušení práva Unie
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
24item on the agendapointPřeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
22item on the agendapointPřeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitálové požadavky (nařízení)

Peter Simon (A8-0242/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitálové požadavky (směrnice)

Peter Simon (A8-0243/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
11item on the agendapointSchopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
10item on the agendapointSchopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
114item on the agendapointCenné papíry zajištěné státními dluhopisy
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
30item on the agendapointEvropské orgány dohledu a finanční trhy
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
28item on the agendapointMakroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
29item on the agendapointTrhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
36item on the agendapointObezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
35item on the agendapointObezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
48item on the agendapointZachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
78item on the agendapointNařízení o evropských podnikových statistikách
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
16item on the agendapointVyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
117item on the agendapointZřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
116item on the agendapointZavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
56item on the agendapointUvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
52item on the agendapointSpolečný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
25item on the agendapointInteroperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
47item on the agendapointEvropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
121item on the agendapointPožadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 12. dubna 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
88item on the agendapointZavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
87item on the agendapointProgram, kterým se provádí program Horizont Evropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
17item on the agendapointDozor nad trhem a soulad výrobků
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
59item on the agendapointPodpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
101item on the agendapointLepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
71item on the agendapointTransparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
70item on the agendapointDodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 12. dubna 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 16. dubna 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 17. dubna 2019Právní upozornění