Dagsorden
StrasbourgMandag den 15. april 2019 - Torsdag den 18. april 2019 275k
Tirsdag den 16. april 2019187kUdgave: Onsdag den 17. april 2019, 15:43
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
129 pointKonklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10. april 2019 om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen
[2019/2694(RSP)]
49Frist***IpointGennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
Betænkning:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
[2017/0355(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
50Frist***IpointOprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed
Betænkning:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed
[2018/0064(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
64***IvoteEF-statistikker over migration og international beskyttelse
Betænkning:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse
[2018/0154(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
105***voteEU's tiltrædelse af Genèveaftalen om oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
Henstilling:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
[2018/0214(NLE)]
Retsudvalget
99Frist***IvoteUnionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
Betænkning:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
[2018/0189(COD)]
Retsudvalget
96***voteAftale mellem EU og Filippinerne om visse aspekter af lufttrafik
Henstilling:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen
mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om
visse aspekter af lufttrafik

[2016/0156(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
38***voteInternational overenskomst om olivenolie og spiseoliven
Henstilling:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven
[2017/0107(NLE)]
Udvalget om International Handel
73*voteUdnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan
Betænkning:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Betænkning om udnævnelsen af Viorel Ştefan til medlem af Revisionsretten
[2019/0802(NLE)]
Budgetkontroludvalget
83*voteUdnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić
Betænkning:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Betænkning om udnævnelsen af Ivana Maletić til medlem af Revisionsretten
[2019/0803(NLE)]
Budgetkontroludvalget
55Frist***IvoteBeskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen
Betænkning:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen
[2018/0106(COD)]
Retsudvalget
24Frist***IvoteDistribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv)
Betænkning:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne
[2018/0041(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
22Frist***IvoteDistribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning)
Betænkning:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
12Frist***IvoteKapitalkrav (forordning)
Betænkning:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
13Frist***IvoteKapitalkrav (direktiv)
Betænkning:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/36/EU med hensyn til fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger
[2016/0364(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
11Frist***IvoteKreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning)
Betænkning:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet
[2016/0361(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
10Frist***IvoteKreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv)
Betænkning:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF
[2016/0362(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
114Frist***IvoteVærdipapirer med sikkerhed i statsobligationer
Betænkning:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer
[2018/0171(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
30Frist***IvoteEuropæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder
Betænkning:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og (EU) direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
[2017/0230(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
28Frist***IvoteMakrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici
Betænkning:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici
[2017/0232(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
29Frist***IvoteMarkeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)
Betænkning:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)
[2017/0231(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
36Frist***IvoteTilsyn med investeringsselskaber (direktiv)
Betænkning:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU
[2017/0358(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
35Frist***IvoteForsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning)
Betænkning:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
49Frist***IvoteGennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
Betænkning:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
[2017/0355(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
50Frist***IvoteOprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed
Betænkning:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed
[2018/0064(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
48Frist***IvoteBevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger
Betænkning:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Fiskeriudvalget
Forhandling: Mandag den 15. januar 2018
78Frist***IvoteForordning om europæisk erhvervsstatistik
Betænkning:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik
[2017/0048(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
16Frist***IvoteOLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed
Betænkning:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser
[2018/0170(COD)]
Budgetkontroludvalget
117Frist***IvoteEtablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr
Betænkning:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
[2018/0258(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Forhandling: Onsdag den 3. april 2019
116Frist***IvoteFastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
Betænkning:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
[2018/0232(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Forhandling: Onsdag den 3. april 2019
56Frist***IvoteMarkedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Betænkning:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
[2018/0103(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
52Frist***IvoteFælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger
Betænkning:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver
[2016/0264(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
26Frist***IvoteInteroperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum
Betænkning:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forhandling: Onsdag den 27. marts 2019
25Frist***IvoteInteroperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration
Betænkning:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordningen]
[2017/0352(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forhandling: Onsdag den 27. marts 2019
47Frist***IvoteNetværk af indvandringsforbindelsesofficerer
Betænkning:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning)
[2018/0153(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
121Frist***IvoteKrav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed
Betænkning:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
15:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
118 pointSituationen i Mozambique, Malawi og Zimbabwe efter cyklonen Idai
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2684(RSP)]
128 pointSituationen i Libyen
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2693(RSP)]
145 pointUSA's anerkendelse af Golanhøjderne som israelsk territorium og den mulige annektering af bosættelserne på Vestbredden
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2702(RSP)]
146 pointSituationen i Sudan
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2703(RSP)]
134 pointBeskyttelse af EU-valgets integritet, navnlig med hensyn til internationale trusler mod cybersikkerheden
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2696(RSP)]
  pointForhandling under ét - Horisont Europa
88Frist***I-Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling
Betænkning:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
87Frist***I-Programmet til gennemførelse af Horisont Europa
Betænkning:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
17Frist***IpointMarkedsovervågning og produkters overholdelse
Betænkning:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
59Frist***IpointFremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester
Betænkning:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
101Frist***IpointBedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
71Frist***IpointÅbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden
Betænkning:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
70Frist***IpointSupplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
Betænkning:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Retsudvalget
147 pointDen mulige udlevering af Julian Assange
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (7x1') 7'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
Medlemmer75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)30'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)30'
Kommissionen (inkl. svar)60'
Ordførere   (7x6') 42'
Ordførere for udtalelser   (16x1') 16'
Catch-the-eye   (12x5') 60'
Medlemmer164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointGennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
50item on the agendapointOprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
99item on the agendapointUnionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
55item on the agendapointBeskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
24item on the agendapointDistribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
22item on the agendapointDistribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitalkrav (forordning)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitalkrav (direktiv)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
11item on the agendapointKreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
10item on the agendapointKreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
114item on the agendapointVærdipapirer med sikkerhed i statsobligationer
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
30item on the agendapointEuropæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
28item on the agendapointMakrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
29item on the agendapointMarkeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
36item on the agendapointTilsyn med investeringsselskaber (direktiv)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
35item on the agendapointForsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
48item on the agendapointBevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
78item on the agendapointForordning om europæisk erhvervsstatistik
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
16item on the agendapointOLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
117item on the agendapointEtablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
116item on the agendapointFastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
56item on the agendapointMarkedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
52item on the agendapointFælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
25item on the agendapointInteroperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
47item on the agendapointNetværk af indvandringsforbindelsesofficerer
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
121item on the agendapointKrav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 12. april 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 15. april 2019, 19:00
88item on the agendapointOprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
87item on the agendapointProgrammet til gennemførelse af Horisont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
17item on the agendapointMarkedsovervågning og produkters overholdelse
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
59item on the agendapointFremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
101item on the agendapointBedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
71item on the agendapointÅbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
70item on the agendapointSupplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 12. april 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 15. april 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 16. april 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 19:00
Seneste opdatering: 17. april 2019Juridisk meddelelse