Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 303k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019198kΈκδοση: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 18:37
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
129 pointΣυμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2694(RSP)]
49Προθεσμία***IpointΔιαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[2017/0355(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
50Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
Έκθεση:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
[2018/0064(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
64***IvoteΚοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία
Έκθεση:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία
[2018/0154(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
105***voteΠροσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
Σύσταση:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Σύσταση όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
[2018/0214(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
99Προθεσμία***IvoteΕνέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
Έκθεση:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
[2018/0189(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
96***voteΣυμφωνία EE-Φιλιππινών για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
Σύσταση:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
[2016/0156(NLE)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
38***voteΔιεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές
Σύσταση:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές
[2017/0107(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
73*voteΠροτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan
Έκθεση:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2019/0802(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
83*voteΠροτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić
Έκθεση:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ivana Maletić ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
[2019/0803(NLE)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
55Προθεσμία***IvoteΠροστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης
Έκθεση:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης
[2018/0106(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
24Προθεσμία***IvoteΔιασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία)
Έκθεση:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Έκθεση σχετικά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων
[2018/0041(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
22Προθεσμία***IvoteΔιασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός)
Έκθεση:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
12Προθεσμία***IvoteΚεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός)
Έκθεση:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
13Προθεσμία***IvoteΚεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία)
Έκθεση:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου
[2016/0364(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
11Προθεσμία***IvoteΙκανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)
Έκθεση:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων
[2016/0361(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
10Προθεσμία***IvoteΙκανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)
Έκθεση:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ, της οδηγίας 2002/47/ΕΚ, της οδηγίας 2012/30/ΕΕ, της οδηγίας 2011/35/ΕΕ, της οδηγίας 2005/56/ΕΚ, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ και της οδηγίας 2007/36/ΕΚ
[2016/0362(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
114Προθεσμία***IvoteΤίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα
Έκθεση:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS)
[2018/0171(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
30Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές
Έκθεση:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
[2017/0230(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
28Προθεσμία***IvoteΜακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
Έκθεση:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
[2017/0232(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
29Προθεσμία***IvoteΑγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)
Έκθεση:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)
[2017/0231(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
36Προθεσμία***IvoteΠροληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)
Έκθεση:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ
[2017/0358(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
35Προθεσμία***IvoteΑπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)
Έκθεση:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
49Προθεσμία***IvoteΔιαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[2017/0355(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
50Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
Έκθεση:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
[2018/0064(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
48Προθεσμία***IvoteΔιατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων
Έκθεση:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου
[2016/0074(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018
78Προθεσμία***IvoteΚανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις
Έκθεση:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις
[2017/0048(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
16Προθεσμία***IvoteΈρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Έκθεση:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF
[2018/0170(COD)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
117Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
Έκθεση:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
[2018/0258(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Απριλίου 2019
116Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
Έκθεση:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
[2018/0232(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Τετάρτη 3 Απριλίου 2019
56Προθεσμία***IvoteΚυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
Έκθεση:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
[2018/0103(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
52Προθεσμία***IvoteΚοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά
Έκθεση:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο
[2016/0264(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
26Προθεσμία***IvoteΔιαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις)
Έκθεση:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός ETIAS], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
25Προθεσμία***IvoteΔιαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)
Έκθεση:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός Eurodac], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XX [κανονισμός για τον eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
47Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης
Έκθεση:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση)
[2018/0153(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
121Προθεσμία***IvoteΑπαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια
Έκθεση:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
15:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
118 pointΚατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2684(RSP)]
128 pointΚατάσταση στη Λιβύη
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2693(RSP)]
145 pointΑναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2702(RSP)]
146 pointΗ κατάσταση στο Σουδάν
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2703(RSP)]
134 pointΠροστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2696(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Ορίζων Ευρώπη
88Προθεσμία***I-Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
Έκθεση:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
87Προθεσμία***I-Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»
Έκθεση:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
17Προθεσμία***IpointΕποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων
Έκθεση:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
59Προθεσμία***IpointΠροώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
Έκθεση:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
101Προθεσμία***IpointΚαλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
71Προθεσμία***IpointΔιαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ
Έκθεση:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
70Προθεσμία***IpointΣυμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα
Έκθεση:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
147 pointΗ πιθανή έκδοση του Julian Assange
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Βουλευτές75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)60'
Εισηγητές   (7x6') 42'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (16x1') 16'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Βουλευτές164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointΔιαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
50item on the agendapointΕυρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
99item on the agendapointΕνέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
55item on the agendapointΠροστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
24item on the agendapointΔιασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
22item on the agendapointΔιασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
12item on the agendapointΚεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
13item on the agendapointΚεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
11item on the agendapointΙκανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
10item on the agendapointΙκανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
114item on the agendapointΤίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
30item on the agendapointΕυρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
28item on the agendapointΜακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
29item on the agendapointΑγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
36item on the agendapointΠροληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
35item on the agendapointΑπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
48item on the agendapointΔιατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
78item on the agendapointΚανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
16item on the agendapointΈρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
117item on the agendapointΘέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
116item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
56item on the agendapointΚυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
52item on the agendapointΚοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
26item on the agendapointΔιαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις)
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
25item on the agendapointΔιαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
47item on the agendapointΕυρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
121item on the agendapointΑπαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 12 Απριλίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
88item on the agendapointΘέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
87item on the agendapointΠρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
17item on the agendapointΕποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
59item on the agendapointΠροώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
101item on the agendapointΚαλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
71item on the agendapointΔιαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
70item on the agendapointΣυμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 12 Απριλίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου