Esityslista
StrasbourgMaanantai 15. huhtikuuta 2019 - Torstai 18. huhtikuuta 2019 268k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019180kVersio: Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 15:47
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
129 pointYhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2694(RSP)]
49Määräaika***IpointAvoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa
Mietintö:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa
[2017/0355(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
50Määräaika***IpointEuroopan työviranomainen
Mietintö:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta
[2018/0064(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
64***IvoteMuuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot
Mietintö:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta
[2018/0154(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
105***voteEU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan
Suositus:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan
[2018/0214(NLE)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
99Määräaika***IvoteUnionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehtyyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan
Mietintö:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan
[2018/0189(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
96***voteEU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista
Suositus:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta
[2016/0156(NLE)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
38***voteOliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus
Suositus:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[2017/0107(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
73*voteTilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan
Mietintö:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Mietintö ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
[2019/0802(NLE)]
Talousarvion valvontavaliokunta
83*voteTilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić
Mietintö:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Mietintö ehdotuksesta nimittää Ivana Maletić tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
[2019/0803(NLE)]
Talousarvion valvontavaliokunta
55Määräaika***IvoteUnionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu
Mietintö:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
[2018/0106(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
24Määräaika***IvoteKollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (direktiivi)
Mietintö:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta
[2018/0041(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
22Määräaika***IvoteKollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (asetus)
Mietintö:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta
[2018/0045(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
12Määräaika***IvoteVakavaraisuusvaatimukset (asetus)
Mietintö:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
[2016/0360A(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
13Määräaika***IvoteVakavaraisuusvaatimukset (direktiivi)
Mietintö:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta
[2016/0364(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
11Määräaika***IvoteLuottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus)
Mietintö:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta
[2016/0361(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
10Määräaika***IvoteLuottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi)
Mietintö:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta
[2016/0362(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
114Määräaika***IvoteValtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit
Mietintö:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista
[2018/0171(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
30Määräaika***IvoteEuroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat
Mietintö:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Mietintö Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta
[2017/0230(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
28Määräaika***IvoteFinanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen
Mietintö:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta
[2017/0232(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
29Määräaika***IvoteRahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II)
Mietintö:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta
[2017/0231(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
36Määräaika***IvoteSijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi)
Mietintö:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta
[2017/0358(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
35Määräaika***IvoteSijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus)
Mietintö:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta
[2017/0359(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
49Määräaika***IvoteAvoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa
Mietintö:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa
[2017/0355(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
50Määräaika***IvoteEuroopan työviranomainen
Mietintö:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta
[2018/0064(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
48Määräaika***IvoteKalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla
Mietintö:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta
[2016/0074(COD)]
Kalatalousvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 15. tammikuuta 2018
78Määräaika***IvoteAsetus Euroopan yritystilastoista
Mietintö:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla
[2017/0048(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
16Määräaika***IvoteOLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö
Mietintö:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta
[2018/0170(COD)]
Talousarvion valvontavaliokunta
117Määräaika***IvoteTullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen
Mietintö:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
[2018/0258(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019
116Määräaika***IvoteTulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
Mietintö:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta
[2018/0232(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019
56Määräaika***IvoteRäjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö
Mietintö:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta
[2018/0103(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
52Määräaika***IvoteYhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille
Mietintö:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille
[2016/0264(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
26Määräaika***IvoteEU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla
Mietintö:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta
[2017/0351(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019
25Määräaika***IvoteEU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla
Mietintö:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta
[2017/0352(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019
47Määräaika***IvoteMaahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto
Mietintö:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu)
[2018/0153(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
121Määräaika***IvoteMoottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta
Mietintö:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta
[2018/0145(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
15:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
118 pointMosambikin, Malawin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2684(RSP)]
128 pointLibyan tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2693(RSP)]
145 pointYhdysvaltojen päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen Israeliin
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2702(RSP)]
146 pointSudanin tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2703(RSP)]
134 pointEU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2696(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Euroopan horisontti
88Määräaika***I-Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Mietintö:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
87Määräaika***I-Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma
Mietintö:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
17Määräaika***IpointMarkkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus
Mietintö:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
59Määräaika***IpointOikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten
Mietintö:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
101Määräaika***IpointEU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
71Määräaika***IpointElintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys
Mietintö:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
70Määräaika***IpointLääkkeiden lisäsuojatodistus
Mietintö:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
147 pointJulian Assangen mahdollinen karkotus
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelijat   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Jäsenet75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)30'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)60'
Esittelijät   (7x6') 42'
Valmistelijat   (16x1') 16'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Jäsenet164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointAvoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
50item on the agendapointEuroopan työviranomainen
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
99item on the agendapointUnionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehtyyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
55item on the agendapointUnionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
24item on the agendapointKollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (direktiivi)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
22item on the agendapointKollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (asetus)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
12item on the agendapointVakavaraisuusvaatimukset (asetus)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
13item on the agendapointVakavaraisuusvaatimukset (direktiivi)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
11item on the agendapointLuottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
10item on the agendapointLuottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
114item on the agendapointValtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
30item on the agendapointEuroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
28item on the agendapointFinanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
29item on the agendapointRahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
36item on the agendapointSijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
35item on the agendapointSijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
48item on the agendapointKalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
78item on the agendapointAsetus Euroopan yritystilastoista
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
16item on the agendapointOLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
117item on the agendapointTullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
116item on the agendapointTulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
56item on the agendapointRäjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
52item on the agendapointYhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
26item on the agendapointEU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
25item on the agendapointEU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
47item on the agendapointMaahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
121item on the agendapointMoottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 12. huhtikuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
88item on the agendapointEuroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
87item on the agendapointEuroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
17item on the agendapointMarkkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
59item on the agendapointOikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
101item on the agendapointEU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
71item on the agendapointElintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
70item on the agendapointLääkkeiden lisäsuojatodistus
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 12. huhtikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 16. huhtikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus