Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 15. travnja 2019. - Četvrtak, 18. travnja 2019. 268k
utorak, 16. travnja 2019.183kVerzija: srijeda, 17. travnja 2019., 15:49
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
129 pointZaključci sa sastanka Europskog vijeća od 10. travnja 2019. o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
Izjave Europskog vijeća i Komisije
[2019/2694(RSP)]
49Rok***IpointTransparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji
Izvješće:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji


[2017/0355(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
50Rok***IpointEuropsko nadzorno tijelo za rad
Izvješće:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad


[2018/0064(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
64***IvoteStatistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti
Izvješće:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Izvješće o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti


[2018/0154(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
105***votePristupanje EU-a Ženevskom aktu o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Preporuka:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

[2018/0214(NLE)]
Odbor za pravna pitanja
99Rok***IvoteDjelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla
Izvješće:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

[2018/0189(COD)]
Odbor za pravna pitanja
96***voteSporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

Preporuka:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu


[2016/0156(NLE)]
Odbor za promet i turizam
38***voteMeđunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama
Preporuka:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.
[2017/0107(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
73*votePredloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Viorel Ştefan
Izvješće:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Izvješće o predloženom imenovanju Viorela Ştefana za člana Revizorskog suda
[2019/0802(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
83*votePredloženo imenovanje članice Revizorskog suda – Ivana Maletić
Izvješće:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Izvješće o predloženom imenovanju Ivane Maletić za članicu Revizorskog suda
[2019/0803(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
55Rok***IvoteZaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije
Izvješće:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

[2018/0106(COD)]
Odbor za pravna pitanja
24Rok***IvotePrekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva)
Izvješće:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja

[2018/0041(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
22Rok***IvotePrekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba)
Izvješće:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

[2018/0045(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
12Rok***IvoteKapitalni zahtjevi (Uredba)

Izvješće:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012


[2016/0360A(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
13Rok***IvoteKapitalni zahtjevi (Direktiva)
Izvješće:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala[2016/0364(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
11Rok***IvoteKapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba)
Izvješće:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva


[2016/0361(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
10Rok***IvoteSposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva)
Izvješće:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/E Z[2016/0362(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
114Rok***IvoteVrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama
Izvješće:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama


[2018/0171(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
30Rok***IvoteEuropska nadzorna tijela i financijska tržišta
Izvješće:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu; i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma
[2017/0230(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
28Rok***IvoteMakrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike
Izvješće:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike


[2017/0232(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
29Rok***IvoteTržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)
Izvješće:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)


[2017/0231(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
36Rok***IvoteBonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva)
Izvješće:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU
[2017/0358(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
35Rok***IvoteBonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba)
Izvješće:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010

[2017/0359(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
49Rok***IvoteTransparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji
Izvješće:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji


[2017/0355(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
50Rok***IvoteEuropsko nadzorno tijelo za rad
Izvješće:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad


[2018/0064(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
48Rok***IvoteOčuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera
Izvješće:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava tehničkim mjerama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Odbor za ribarstvo
Rasprava: ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
78Rok***IvoteUredba o europskoj poslovnoj statistici
Izvješće:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika


[2017/0048(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
16Rok***IvoteIstrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja
Izvješće:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF
[2018/0170(COD)]
Odbor za proračunski nadzor
117Rok***IvoteUspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere
Izvješće:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama
[2018/0258(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Rasprava: srijeda, 3. travnja 2019.
116Rok***IvoteUspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine
Izvješće:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine
[2018/0232(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Rasprava: srijeda, 3. travnja 2019.
56Rok***IvoteStavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva
Izvješće:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva


[2018/0103(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
52Rok***IvoteZajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima
Izvješće:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka


[2016/0264(COD)]
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
26Rok***IvoteInteroperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza
Izvješće:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Rasprava: srijeda, 27. ožujka 2019.
25Rok***IvoteInteroperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija
Izvješće:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Rasprava: srijeda, 27. ožujka 2019.
47Rok***IvoteMreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju
Izvješće:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)
[2018/0153(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
121Rok***IvoteZahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti
Izvješće:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009


[2018/0145(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
15:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
118 pointStanje u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu nakon ciklona Idai


Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2684(RSP)]
128 pointStanje u Libiji
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2693(RSP)]
145 pointPriznavanje SAD-a Golanske visoravni kao izraelskog teritorija i moguće pripajanje naselja na Zapadnoj obali
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2702(RSP)]
146 pointStanje u Sudanu
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2703(RSP)]
134 pointZaštita integriteta europskih izbora, posebno u pogledu međunarodnih prijetnji kibersigurnosti
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2696(RSP)]
  pointZajednička rasprava - Obzor Europa
88Rok***I-Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Izvješće:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
87Rok***I-Program za provedbu Obzora Europa
Izvješće:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
17Rok***IpointNadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda
Izvješće:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
59Rok***IpointPromicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
Izvješće:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja


[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
101Rok***IpointBolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača

Izvješće:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača


[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
71Rok***IpointTransparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu
Izvješće:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani].
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
70Rok***IpointSvjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove
Izvješće:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove


[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Odbor za pravna pitanja
147 pointMoguće izručenje Juliana Assangea
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Predsjednik Europskog vijeća (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelji za mišljenje   (7x1') 7'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (3x5') 15'
Zastupnici75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)30'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)30'
Komisija (uključujući odgovore)60'
Izvjestitelji   (7x6') 42'
Izvjestitelji za mišljenje   (16x1') 16'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (12x5') 60'
Zastupnici164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointTransparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
50item on the agendapointEuropsko nadzorno tijelo za rad
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
99item on the agendapointDjelovanje Unije nakon njezinog pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
55item on the agendapointZaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
24item on the agendapointPrekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Direktiva)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
22item on the agendapointPrekogranična distribucija poduzeća za zajednička ulaganja (Uredba)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
12item on the agendapointKapitalni zahtjevi (Uredba)

Peter Simon (A8-0242/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
13item on the agendapointKapitalni zahtjevi (Direktiva)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
11item on the agendapointKapacitet pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva (Uredba)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
10item on the agendapointSposobnost pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Direktiva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
114item on the agendapointVrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
30item on the agendapointEuropska nadzorna tijela i financijska tržišta
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
28item on the agendapointMakrobonitetni nadzor financijskog sustava Europske unije i osnivanje Europskog odbora za sistemske rizike
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
29item on the agendapointTržište financijskih instrumenata te osnivanje i obavljanje djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
36item on the agendapointBonitetni nadzor nad investicijskim društvima (Direktiva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
35item on the agendapointBonitetni zahtjevi za investicijska društva (Uredba)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
48item on the agendapointOčuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
78item on the agendapointUredba o europskoj poslovnoj statistici
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
16item on the agendapointIstrage koje provodi OLAF i suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
117item on the agendapointUspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
116item on the agendapointUspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
56item on the agendapointStavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
52item on the agendapointZajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
26item on the agendapointInteroperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
25item on the agendapointInteroperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
47item on the agendapointMreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
121item on the agendapointZahtjevi za homologaciju za motorna vozila u pogledu njihove opće sigurnosti
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Amandmani; odbijanjepetak, 12. travnja 2019., 13:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
88item on the agendapointUspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
87item on the agendapointProgram za provedbu Obzora Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
17item on the agendapointNadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
59item on the agendapointPromicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
101item on the agendapointBolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača

Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
71item on the agendapointTransparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
70item on the agendapointSvjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 10. travnja 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 12. travnja 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 15. travnja 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 16. travnja 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 17. travnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2019.Pravna napomena