Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. 274k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d.185kVersija: Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 18:36
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
129 point2019 m. balandžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2694(RSP)]
49Galutinis terminas***IpointSkaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje
Pranešimas:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje
[2017/0355(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
50Galutinis terminas***IpointEuropos darbo institucija
Pranešimas:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija
[2018/0064(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
64***IvoteBendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika
Pranešimas:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos
[2018/0154(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
105***voteES prisijungimas prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto
Rekomendacija:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto
[2018/0214(NLE)]
Teisės reikalų komitetas
99Galutinis terminas***IvoteSąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto
Pranešimas:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto
[2018/0189(COD)]
Teisės reikalų komitetas
96***voteES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų
Rekomendacija:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto
[2016/0156(NLE)]
Transporto ir turizmo komitetas
38***voteTarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių
Rekomendacija:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2017/0107(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
73*voteAudito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan
Pranešimas:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Pranešimas dėl siūlymo skirti Viorelį Ştefaną Audito Rūmų nariu
[2019/0802(NLE)]
Biudžeto kontrolės komitetas
83*voteAudito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić
Pranešimas:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Pranešimas dėl siūlymo skirti Ivana Maletić Audito Rūmų nare
[2019/0803(NLE)]
Biudžeto kontrolės komitetas
55Galutinis terminas***IvoteAsmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga
Pranešimas:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos
[2018/0106(COD)]
Teisės reikalų komitetas
24Galutinis terminas***IvoteKolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva)
Pranešimas:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu
[2018/0041(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
22Galutinis terminas***IvoteKolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas)
Pranešimas:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
12Galutinis terminas***IvoteKapitalo reikalavimai (Reglamentas)
Pranešimas:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
13Galutinis terminas***IvoteKapitalo reikalavimai (Direktyva)

Pranešimas:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių
[2016/0364(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
11Galutinis terminas***IvoteKredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas)
Pranešimas:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo
[2016/0361(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
10Galutinis terminas***IvoteKredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva)
Pranešimas:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB
[2016/0362(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
114Galutinis terminas***IvoteValstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai
Pranešimas:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių
[2018/0171(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
30Galutinis terminas***IvoteEuropos priežiūros institucijos ir finansų rinkos
Pranešimas:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos
[2017/0230(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
28Galutinis terminas***IvoteEuropos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas
Pranešimas:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo
[2017/0232(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
29Galutinis terminas***IvoteFinansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II)
Pranešimas:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)
[2017/0231(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
36Galutinis terminas***IvoteInvesticinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva)
Pranešimas:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES
[2017/0358(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
35Galutinis terminas***IvotePrudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas)
Pranešimas:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
49Galutinis terminas***IvoteSkaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje
Pranešimas:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje
[2017/0355(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
50Galutinis terminas***IvoteEuropos darbo institucija
Pranešimas:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija
[2018/0064(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
48Galutinis terminas***IvoteŽuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones
Pranešimas:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Žuvininkystės komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. sausio 15 d.
78Galutinis terminas***IvoteReglamentas dėl Europos verslo statistikos
Pranešimas:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų
[2017/0048(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
16Galutinis terminas***IvoteOLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra
Pranešimas:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų
[2018/0170(COD)]
Biudžeto kontrolės komitetas
117Galutinis terminas***IvoteMuitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas
Pranešimas:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą
[2018/0258(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d.
116Galutinis terminas***IvoteBendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
Pranešimas:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“
[2018/0232(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d.
56Galutinis terminas***IvotePrekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas
Pranešimas:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
[2018/0103(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
52Galutinis terminas***IvoteBendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema
Pranešimas:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema
[2016/0264(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
26Galutinis terminas***IvoteES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas
Pranešimas:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas]
[2017/0351(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d.
25Galutinis terminas***IvoteES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas
Pranešimas:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas]
[2017/0352(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d.
47Galutinis terminas***IvoteImigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas
Pranešimas:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija)
[2018/0153(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
121Galutinis terminas***IvoteVariklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su bendrąja sauga
Pranešimas:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
15:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
118 pointPadėtis Malavyje, Mozambike ir Zimbabvėje po ciklono Idai
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2684(RSP)]
128 pointPadėtis Libijoje
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2693(RSP)]
145 pointJAV Golano aukštumų pripažinimas Izraelio teritorija ir galima Vakarų Kranto gyvenviečių aneksija
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2702(RSP)]
146 pointPadėtis Sudane
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2703(RSP)]
134 pointEuropos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2696(RSP)]
  pointBendros diskusijos - „Europos horizontas“
88Galutinis terminas***I-Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Pranešimas:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
87Galutinis terminas***I-Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“
Pranešimas:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
17Galutinis terminas***IpointRinkos priežiūra ir gaminių atitiktis
Pranešimas:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Pranešimas dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
59Galutinis terminas***IpointVerslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas
Pranešimas:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
101Galutinis terminas***IpointES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
Pranešimas:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
71Galutinis terminas***IpointES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pranešimas:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
70Galutinis terminas***IpointMedicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas
Pranešimas:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Teisės reikalų komitetas
147 pointGalima Juliano Assange'o ekstradicija
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentai   (7x1') 7'
Procedūra „prašau žodžio“   (3x5') 15'
Parlamento nariai75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)30'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)30'
Komisija (kartu su atsakymais)60'
Pranešėjai   (7x6') 42'
Nuomonės referentai   (16x1') 16'
Procedūra „prašau žodžio“   (12x5') 60'
Parlamento nariai164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointSkaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
50item on the agendapointEuropos darbo institucija
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
99item on the agendapointSąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
55item on the agendapointAsmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
24item on the agendapointKolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
22item on the agendapointKolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
12item on the agendapointKapitalo reikalavimai (Reglamentas)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
13item on the agendapointKapitalo reikalavimai (Direktyva)

Peter Simon (A8-0243/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
11item on the agendapointKredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
10item on the agendapointKredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
114item on the agendapointValstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
30item on the agendapointEuropos priežiūros institucijos ir finansų rinkos
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
28item on the agendapointEuropos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
29item on the agendapointFinansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
36item on the agendapointInvesticinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
35item on the agendapointPrudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
48item on the agendapointŽuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
78item on the agendapointReglamentas dėl Europos verslo statistikos
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
16item on the agendapointOLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
117item on the agendapointMuitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
116item on the agendapointBendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
56item on the agendapointPrekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
52item on the agendapointBendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
26item on the agendapointES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
25item on the agendapointES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
47item on the agendapointImigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
121item on the agendapointVariklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su bendrąja sauga
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2019 m. balandžio 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
88item on the agendapointProgramos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
87item on the agendapointPrograma, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
17item on the agendapointRinkos priežiūra ir gaminių atitiktis
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
59item on the agendapointVerslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
101item on the agendapointES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
71item on the agendapointES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
70item on the agendapointMedicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. balandžio 12 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas