Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis 271k
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis184kVersija: Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 20:18
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
129 pointEiropadomes 2019. gada 10. aprīļa sanāksmes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības secinājumi
Eiropadomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2694(RSP)]
49Termiņi***IpointPārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā
Ziņojums:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
[2017/0355(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
50Termiņi***IpointEiropas Darba iestāde
Ziņojums:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
[2018/0064(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
64***IvoteKopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību
Ziņojums:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību
[2018/0154(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
105***voteEiropas Savienības pievienošanās Ženēvas aktam par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
Ieteikums:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam
[2018/0214(NLE)]
Juridiskā komiteja
99Termiņi***IvoteSavienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam
Ziņojums:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam
[2018/0189(COD)]
Juridiskā komiteja
96***voteES un Filipīnu nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem
Ieteikums:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem
[2016/0156(NLE)]
Transporta un tūrisma komiteja
38***voteStarptautisks nolīgums par olīveļļu un galda olīvām
Ieteikums:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām
[2017/0107(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
73*voteIecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan
Ziņojums:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Viorel Ştefan par Revīzijas palātas locekli
[2019/0802(NLE)]
Budžeta kontroles komiteja
83*voteIecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić
Ziņojums:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ivana Maletić par Revīzijas palātas locekli
[2019/0803(NLE)]
Budžeta kontroles komiteja
55Termiņi***IvoteTo personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
Ziņojums:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
[2018/0106(COD)]
Juridiskā komiteja
24Termiņi***IvoteKolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva)
Ziņojums:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu
[2018/0041(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
22Termiņi***IvoteKolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula)
Ziņojums:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
12Termiņi***IvoteKapitāla prasības (regula)
Ziņojums:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
13Termiņi***IvoteKapitāla prasības (direktīva)
Ziņojums:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem
[2016/0364(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
11Termiņi***IvoteZaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula)
Ziņojums:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 806/2014 groza attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām
[2016/0361(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
10Termiņi***IvoteKredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva)
Ziņojums:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK
[2016/0362(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
114Termiņi***IvoteAr valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri
Ziņojums:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem
[2018/0171(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
30Termiņi***IvoteEiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi
Ziņojums:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai
[2017/0230(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
28Termiņi***IvoteEiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana
Ziņojums:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu
[2017/0232(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
29Termiņi***IvoteFinanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)
Ziņojums:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)
[2017/0231(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
36Termiņi***IvoteIeguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība (direktīva)
Ziņojums:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES
[2017/0358(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
35Termiņi***IvoteIeguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasības (regula)
Ziņojums:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
49Termiņi***IvotePārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā
Ziņojums:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
[2017/0355(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
50Termiņi***IvoteEiropas Darba iestāde
Ziņojums:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
[2018/0064(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
48Termiņi***IvoteZvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem
Ziņojums:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 un (ES) Nr. 1380/2013 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris
78Termiņi***IvoteRegula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku
Ziņojums:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā
[2017/0048(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
16Termiņi***IvoteOLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru
Ziņojums:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti
[2018/0170(COD)]
Budžeta kontroles komiteja
117Termiņi***IvoteFinansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide
Ziņojums:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām
[2018/0258(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis
116Termiņi***IvoteProgrammas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
Ziņojums:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita”
[2018/0232(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis
56Termiņi***IvoteSprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana
Ziņojums:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu
[2018/0103(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
52Termiņi***IvoteVienota sistēma Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām
Ziņojums:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī
[2016/0264(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
26Termiņi***IvoteES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā
Ziņojums:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Ziņojums par grozīto priekšlikumsuEiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2018/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula]
[2017/0351(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 27. marts
25Termiņi***IvoteES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā
Ziņojums:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula]
[2017/0352(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 27. marts
47Termiņi***IvoteEiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls
Ziņojums:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija)
[2018/0153(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
121Termiņi***IvotePrasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību
Ziņojums:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
15:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
118 pointStāvoklis Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē pēc ciklona "Idai"
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2684(RSP)]
128 pointStāvoklis Lībijā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2693(RSP)]
145 pointASV veiktā Golānas augstieņu atzīšana par Izraēlas teritoriju un iespējamā Rietumkrasta apmetņu aneksija
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2702(RSP)]
146 pointStāvoklis Sudānā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2703(RSP)]
134 pointEiropas vēlēšanu integritātes aizsardzība, īpašu uzmanību veltot starptautiskam kiberdrošības apdraudējumam
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2696(RSP)]
  pointKopīgās debates - “Apvārsnis Eiropa”
88Termiņi***I-Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi
Ziņojums:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
87Termiņi***I-Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma
Ziņojums:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
17Termiņi***IpointTirgus uzraudzība un produktu atbilstība
Ziņojums:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
59Termiņi***IpointTaisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
Ziņojums:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
101Termiņi***IpointES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
71Termiņi***IpointES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē
Ziņojums:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
70Termiņi***IpointPapildu aizsardzības sertifikāts zālēm
Ziņojums:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Juridiskā komiteja
147 pointJulian Assange iespējamā izdošana
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Eiropadomes priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (7x1') 7'
Brīvā mikrofona procedūra   (3x5') 15'
Deputāti 75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)30'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)30'
Komisija (ieskaitot atbildes)60'
Referenti   (7x6') 42'
Atzinumu sagatavotāji   (16x1') 16'
Brīvā mikrofona procedūra   (12x5') 60'
Deputāti 164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointPārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
50item on the agendapointEiropas Darba iestāde
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
99item on the agendapointSavienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
55item on the agendapointTo personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
24item on the agendapointKolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
22item on the agendapointKolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
12item on the agendapointKapitāla prasības (regula)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
13item on the agendapointKapitāla prasības (direktīva)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
11item on the agendapointZaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
10item on the agendapointKredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
114item on the agendapointAr valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
30item on the agendapointEiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
28item on the agendapointEiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
29item on the agendapointFinanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
36item on the agendapointIeguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība (direktīva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
35item on the agendapointIeguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasības (regula)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
48item on the agendapointZvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
78item on the agendapointRegula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
16item on the agendapointOLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
117item on the agendapointFinansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
116item on the agendapointProgrammas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
56item on the agendapointSprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
52item on the agendapointVienota sistēma Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
26item on the agendapointES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
25item on the agendapointES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
47item on the agendapointEiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
121item on the agendapointPrasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2019. gada 12. aprīlis, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
88item on the agendapointPamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
87item on the agendapointPamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
17item on the agendapointTirgus uzraudzība un produktu atbilstība
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
59item on the agendapointTaisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
101item on the agendapointES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
71item on the agendapointES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
70item on the agendapointPapildu aizsardzības sertifikāts zālēm
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 12. aprīlis, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. aprīlisJuridisks paziņojums