Agenda
StraatsburgMaandag 15 april 2019 - Donderdag 18 april 2019 274k
Dinsdag 16 april 2019189kVersie: Woensdag 17 april 2019, 15:54
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
129 pointConclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2019/2694(RSP)]
49Deadline***IpointTransparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
[2017/0355(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
50Deadline***IpointEuropese Arbeidsautoriteit
Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit
[2018/0064(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
64***IvoteCommunautaire statistieken over migratie en internationale bescherming
Verslag:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming
[2018/0154(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
105***voteToetreding van de EU tot de Akte van Genève betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
Aanbeveling:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
[2018/0214(NLE)]
Commissie juridische zaken
99Deadline***IvoteActie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
Verslag:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
[2018/0189(COD)]
Commissie juridische zaken
96***voteOvereenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Aanbeveling:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
[2016/0156(NLE)]
Commissie vervoer en toerisme
38***voteInternationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven
Aanbeveling:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven
[2017/0107(NLE)]
Commissie internationale handel
73*voteBenoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan
Verslag:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Verslag over de voordracht van Viorel Ştefan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
[2019/0802(NLE)]
Commissie begrotingscontrole
83*voteBenoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić
Verslag:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Verslag over de voordracht van Ivana Maletić voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
[2019/0803(NLE)]
Commissie begrotingscontrole
55Deadline***IvoteBescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
Verslag:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
[2018/0106(COD)]
Commissie juridische zaken
24Deadline***IvoteGrensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn)
Verslag:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen
[2018/0041(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
22Deadline***IvoteFaciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen
Verslag:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
12Deadline***IvoteKapitaalvereisten (verordening)
Verslag:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
13Deadline***IvoteKapitaalvereisten (richtlijn)
Verslag:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen
[2016/0364(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
11Deadline***IvoteVerliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening)
Verslag:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
[2016/0361(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
10Deadline***IvoteVerliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn)
Verslag:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG
[2016/0362(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
114Deadline***IvoteDoor overheidsobligaties gedekte effecten
Verslag:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten
[2018/0171(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
30Deadline***IvoteEuropese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten
Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering
[2017/0230(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
28Deadline***IvoteMacroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's
Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's
[2017/0232(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
29Deadline***IvoteMarkten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
[2017/0231(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
36Deadline***IvotePrudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn)
Verslag:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU
[2017/0358(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
35Deadline***IvotePrudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening)
Verslag:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
49Deadline***IvoteTransparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
[2017/0355(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
50Deadline***IvoteEuropese Arbeidsautoriteit
Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit
[2018/0064(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
48Deadline***IvoteInstandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen
Verslag:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad
[2016/0074(COD)]
Commissie visserij
Debat: Maandag 15 januari 2018
78Deadline***IvoteVerordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken
Verslag:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken
[2017/0048(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
16Deadline***IvoteOnderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie
Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF
[2018/0170(COD)]
Commissie begrotingscontrole
117Deadline***IvoteVaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
Verslag:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
[2018/0258(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Debat: Woensdag 3 april 2019
116Deadline***IvoteVaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
Verslag:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
[2018/0232(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Debat: Woensdag 3 april 2019
56Deadline***IvoteHet op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven
Verslag:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven
[2018/0103(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
52Deadline***IvoteGemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens
Verslag:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven
[2016/0264(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
26Deadline***IvoteInteroperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa
Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening]
[2017/0351(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Woensdag 27 maart 2019
25Deadline***IvoteInteroperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie
Verslag:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening]
[2017/0352(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Woensdag 27 maart 2019
47Deadline***IvoteOprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)
Verslag:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)
[2018/0153(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
121Deadline***IvoteVoorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft
Verslag:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, voor wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
15:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
118 pointDe situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon Idai
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2684(RSP)]
128 pointDe situatie in Libië
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2693(RSP)]
145 pointErkenning door de VS van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2702(RSP)]
146 pointDe situatie in Sudan
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2703(RSP)]
134 pointBescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2696(RSP)]
  pointGecombineerde behandeling - Horizon Europa
88Deadline***I-Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
Verslag:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
87Deadline***I-Programma tot uitvoering van Horizon Europa
Verslag:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
17Deadline***IpointMarkttoezicht en naleving op productgebied
Verslag:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
59Deadline***IpointBevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
Verslag:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
101Deadline***IpointBetere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
71Deadline***IpointTransparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen
Verslag:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
70Deadline***IpointAanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
Verslag:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Commissie juridische zaken
147 pointDe mogelijke uitlevering van Julian Assange
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
Leden75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)30'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)60'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs voor advies   (16x1') 16'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Leden164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointTransparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
50item on the agendapointEuropese Arbeidsautoriteit
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
99item on the agendapointActie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
55item on the agendapointBescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
24item on the agendapointGrensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
22item on the agendapointFaciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitaalvereisten (verordening)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitaalvereisten (richtlijn)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
11item on the agendapointVerliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
10item on the agendapointVerliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
114item on the agendapointDoor overheidsobligaties gedekte effecten
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
30item on the agendapointEuropese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
28item on the agendapointMacroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
29item on the agendapointMarkten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
36item on the agendapointPrudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
35item on the agendapointPrudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
48item on the agendapointInstandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
78item on the agendapointVerordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
16item on the agendapointOnderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
117item on the agendapointVaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
116item on the agendapointVaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
56item on the agendapointHet op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
52item on the agendapointGemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
25item on the agendapointInteroperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
47item on the agendapointOprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
121item on the agendapointVoorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Amendementen; verwerpingVrijdag 12 april 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 15 april 2019, 19:00
88item on the agendapointVaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
87item on the agendapointProgramma tot uitvoering van Horizon Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
17item on the agendapointMarkttoezicht en naleving op productgebied
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
59item on the agendapointBevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
101item on the agendapointBetere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
71item on the agendapointTransparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
70item on the agendapointAanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 12 april 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 15 april 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 16 april 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 17 april 2019Juridische mededeling