Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. 279k
Wtorek, 16 kwietnia 2019192kWersja: Środa, 17 kwietnia 2019, 15:54
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
129 pointKonkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
[2019/2694(RSP)]
49Termin***IpointPrzejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
[2017/0355(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
50Termin***IpointEuropejski Urząd ds. Pracy
Sprawozdanie:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Sprawozdanie w sprawie wnosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy
[2018/0064(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
64***IvoteStatystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej
Sprawozdanie:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej
[2018/0154(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
105***votePrzystąpienie UE do Aktu genewskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
Zalecenie:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
[2018/0214(NLE)]
Komisja Prawna
99Termin***IvoteDziałania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
Sprawozdanie:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
[2018/0189(COD)]
Komisja Prawna
96***voteUmowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych
Zalecenie:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
[2016/0156(NLE)]
Komisja Transportu i Turystyki
38***voteUmowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych
Zalecenie:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.
[2017/0107(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
73*votePowołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan
Sprawozdanie:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Sprawozdanie w sprawie powołania Viorela Ștefana na członka Trybunału Obrachunkowego
[2019/0802(NLE)]
Komisja Kontroli Budżetowej
83*votePowołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić
Sprawozdanie:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Sprawozdanie w sprawie powołania Ivany Maletić na członka Trybunału Obrachunkowego
[2019/0803(NLE)]
Komisja Kontroli Budżetowej
55Termin***IvoteOchrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
Sprawozdanie:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
[2018/0106(COD)]
Komisja Prawna
24Termin***IvoteTransgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa)
Sprawozdanie:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania
[2018/0041(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
22Termin***IvoteTransgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie)
Sprawozdanie:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013
[2018/0045(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
12Termin***IvoteWymogi kapitałowe (rozporządzenie)
Sprawozdanie:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
13Termin***IvoteWymogi kapitałowe (dyrektywa)
Sprawozdanie:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału
[2016/0364(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
11Termin***IvoteZdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie)
Sprawozdanie:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
[2016/0361(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
10Termin***IvoteZdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa)
Sprawozdanie:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniającej dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE
[2016/0362(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
114Termin***IvotePapiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi
Sprawozdanie:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi
[2018/0171(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
30Termin***IvoteEuropejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe
Sprawozdanie:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym; i dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
[2017/0230(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
28Termin***IvoteUnijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Sprawozdanie:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
[2017/0232(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
29Termin***IvoteRynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
Sprawozdanie:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
[2017/0231(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
36Termin***IvoteNadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa)
Sprawozdanie:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE
[2017/0358(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
35Termin***IvoteWymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie)
Sprawozdanie:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
49Termin***IvotePrzejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej
Sprawozdanie:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
[2017/0355(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
50Termin***IvoteEuropejski Urząd ds. Pracy
Sprawozdanie:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Sprawozdanie w sprawie wnosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy
[2018/0064(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
48Termin***IvoteZachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych
Sprawozdanie:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Komisja Rybołówstwa
Debata: Poniedziałek, 15 stycznia 2018
78Termin***IvoteRozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej
Sprawozdanie:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej
[2017/0048(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
16Termin***IvoteDochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską
Sprawozdanie:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w sprawie dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF
[2018/0170(COD)]
Komisja Kontroli Budżetowej
117Termin***IvoteUstanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
Sprawozdanie:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
[2018/0258(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Debata: Środa, 3 kwietnia 2019
116Termin***IvoteUstanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
Sprawozdanie:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
[2018/0232(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Debata: Środa, 3 kwietnia 2019
56Termin***IvoteWprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych
Sprawozdanie:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych
[2018/0103(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
52Termin***IvoteWspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych
Sprawozdanie:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby
[2016/0264(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
26Termin***IvoteInteroperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej
Sprawozdanie:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Środa, 27 marca 2019
25Termin***IvoteInteroperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji
Sprawozdanie:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Środa, 27 marca 2019
47Termin***IvoteEuropejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji
Sprawozdanie:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)
[2018/0153(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
121Termin***IvoteHomologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa
Sprawozdanie:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009
[2018/0145(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
15:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
118 pointSytuacja w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe po cyklonie Idai
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2684(RSP)]
128 pointSytuacja w Libii
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2693(RSP)]
145 pointUznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2702(RSP)]
146 pointSytuacja w Sudanie
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2703(RSP)]
134 pointOchrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2696(RSP)]
  pointWspólna debata - Horyzont Europa
88Termin***I-Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie
Sprawozdanie:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euroepjskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
87Termin***I-Program realizacji programu „Horyzont Europa”
Sprawozdanie:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
17Termin***IpointNadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów
Sprawozdanie:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
59Termin***IpointPropagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
Sprawozdanie:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
101Termin***IpointLepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
71Termin***IpointPrzejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Sprawozdanie:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
70Termin***IpointDodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych
Sprawozdanie:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Komisja Prawna
147 pointEwentualna ekstradycja Juliana Assange’a
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (7x1') 7'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)30'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)60'
Sprawozdawcy   (7x6') 42'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (16x1') 16'
Procedura pytań z sali   (12x5') 60'
Posłowie164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointPrzejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
50item on the agendapointEuropejski Urząd ds. Pracy
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
99item on the agendapointDziałania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
55item on the agendapointOchrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
24item on the agendapointTransgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
22item on the agendapointTransgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
12item on the agendapointWymogi kapitałowe (rozporządzenie)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
13item on the agendapointWymogi kapitałowe (dyrektywa)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
11item on the agendapointZdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
10item on the agendapointZdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
114item on the agendapointPapiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
30item on the agendapointEuropejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
28item on the agendapointUnijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
29item on the agendapointRynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
36item on the agendapointNadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
35item on the agendapointWymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
48item on the agendapointZachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
78item on the agendapointRozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
16item on the agendapointDochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
117item on the agendapointUstanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
116item on the agendapointUstanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
56item on the agendapointWprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
52item on the agendapointWspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
25item on the agendapointInteroperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
47item on the agendapointEuropejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
121item on the agendapointHomologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 12 kwietnia 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
88item on the agendapointUstanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
87item on the agendapointProgram realizacji programu „Horyzont Europa”
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
17item on the agendapointNadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
59item on the agendapointPropagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
101item on the agendapointLepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
71item on the agendapointPrzejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
70item on the agendapointDodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 12 kwietnia 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 16 kwietnia 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2019Informacja prawna