Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 15 aprilie 2019 - Joi, 18 aprilie 2019 275k
Marţi, 16 aprilie 2019184kVersiune: Joi, 18 aprilie 2019, 10:44
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
129 pointConcluziile reuniunii Consiliului European din 10 aprilie 2019 privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2019/2694(RSP)]
49Termen***IpointTransparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană
Raport  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană
[2017/0355(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
50Termen***IpointAutoritatea Europeană a Muncii
Raport  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii
[2018/0064(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
64***IvoteStatisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale
Raport  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale
[2018/0154(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
105***voteAderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
Recomandare  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
[2018/0214(NLE)]
Comisia pentru afaceri juridice
99Termen***IvoteAcțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
Raport  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
[2018/0189(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
96***voteAcordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene
Recomandare  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene
[2016/0156(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
38***voteAcordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă
Recomandare  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă
[2017/0107(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
73*voteNumirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan
Raport  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Raport referitor la propunerea de numire a lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi
[2019/0802(NLE)]
Comisia pentru control bugetar
83*voteNumirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić
Raport  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Raport referitor la propunerea de numire a dnei Ivana Maletić ca membră a Curții de Conturi
[2019/0803(NLE)]
Comisia pentru control bugetar
55Termen***IvoteProtecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
Raport  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
[2018/0106(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
24Termen***IvoteDistribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă)
Raport  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv
[2018/0041(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
22Termen***IvoteDistribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament)
Raport  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
12Termen***IvoteCerințele de capital (regulament)
Raport  Peter Simon (A8-0242/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
13Termen***IvoteCerințele de capital (directivă)
Raport  Peter Simon (A8-0243/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului
[2016/0364(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
11Termen***IvoteCapacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament)
Raport  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții
[2016/0361(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
10Termen***IvoteCapacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă)
Raport  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE
[2016/0362(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
114Termen***IvoteTitlurile garantate cu obligațiuni suverane
Raport  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane
[2018/0171(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
30Termen***IvoteAutoritățile europene de supraveghere și piețele financiare
Raport  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
[2017/0230(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
28Termen***IvoteSupravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic
Raport  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic
[2017/0232(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
29Termen***IvotePiețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
Raport  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
[2017/0231(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
36Termen***IvoteSupravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă)
Raport  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE
[2017/0358(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
35Termen***IvoteCerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament)
Raport  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
49Termen***IvoteTransparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană
Raport  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană
[2017/0355(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
50Termen***IvoteAutoritatea Europeană a Muncii
Raport  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii
[2018/0064(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
48Termen***IvoteConservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice
Raport  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului
[2016/0074(COD)]
Comisia pentru pescuit
Dezbatere: Luni, 15 ianuarie 2018
78Termen***IvoteRegulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi
Raport  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere
[2017/0048(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
16Termen***IvoteInvestigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European
Raport  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF
[2018/0170(COD)]
Comisia pentru control bugetar
117Termen***IvoteInstituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
Raport  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
[2018/0258(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Dezbatere: Miercuri, 3 aprilie 2019
116Termen***IvoteInstituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
Raport  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
[2018/0232(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Dezbatere: Miercuri, 3 aprilie 2019
56Termen***IvoteComercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi
Raport  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi
[2018/0103(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
52Termen***IvoteUn cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării
Raport  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane
[2016/0264(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
26Termen***IvoteInteroperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor
Raport  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Dezbatere: Miercuri, 27 martie 2019
25Termen***IvoteCadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației
Raport  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)]
[2017/0352(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Dezbatere: Miercuri, 27 martie 2019
47Termen***IvoteO rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație
Raport  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație (reformare)
[2018/0153(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
121Termen***IvoteCerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală
Raport  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
15:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
118 pointSituația în Mozambic, Malawi și Zimbabwe după ciclonul Idai
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2684(RSP)]
128 pointSituația din Libia
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2693(RSP)]
145 pointRecunoașterea de către SUA a Înălțimilor Golan ca teritoriu israelian și posibila anexare a coloniilor din Cisiordania
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2702(RSP)]
146 pointSituația din Sudan
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2703(RSP)]
134 pointProtejarea integrității alegerilor europene, în special având în vedere amenințările internaționale la adresa securității cibernetice
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2696(RSP)]
  pointDezbatere comună - Orizont Europa
88Termen***I-Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare
Raport  Dan Nica (A8-0401/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
87Termen***I-Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa
Raport  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
17Termen***IpointSupravegherea pieței și conformitatea produselor
Raport  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
59Termen***IpointPromovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
Raport  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
101Termen***IpointMai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme
Raport  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
71Termen***IpointTransparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Raport  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
70Termen***IpointCertificatul suplimentar de protecție pentru medicamente
Raport  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
147 pointPosibila extrădare a lui Julian Assange
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (7x1') 7'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
Deputaţi75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)30'
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)60'
Raportori   (7x6') 42'
Raportori pentru aviz   (16x1') 16'
„Catch the eye”   (12x5') 60'
Deputaţi164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointTransparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
50item on the agendapointAutoritatea Europeană a Muncii
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
99item on the agendapointAcțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
55item on the agendapointProtecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
24item on the agendapointDistribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
22item on the agendapointDistribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
12item on the agendapointCerințele de capital (regulament)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
13item on the agendapointCerințele de capital (directivă)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
11item on the agendapointCapacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
10item on the agendapointCapacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
114item on the agendapointTitlurile garantate cu obligațiuni suverane
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
30item on the agendapointAutoritățile europene de supraveghere și piețele financiare
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
28item on the agendapointSupravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
29item on the agendapointPiețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
36item on the agendapointSupravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
35item on the agendapointCerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
48item on the agendapointConservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
78item on the agendapointRegulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
16item on the agendapointInvestigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
117item on the agendapointInstituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
116item on the agendapointInstituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
56item on the agendapointComercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
52item on the agendapointUn cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
25item on the agendapointCadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
47item on the agendapointO rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
121item on the agendapointCerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Amendamente; respingereVineri, 12 aprilie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 15 aprilie 2019, 19:00
88item on the agendapointInstituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
87item on the agendapointProgramul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
17item on the agendapointSupravegherea pieței și conformitatea produselor
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
59item on the agendapointPromovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
101item on the agendapointMai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
71item on the agendapointTransparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
70item on the agendapointCertificatul suplimentar de protecție pentru medicamente
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 12 aprilie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 16 aprilie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 17 aprilie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 18 aprilie 2019Notă juridică