Program
ŠtrasburgPondelok, 15. apríla 2019 - Štvrtok, 18. apríla 2019 276k
Utorok, 16. apríla 2019191kVerzia: Streda, 17. apríla 2019, 15:57
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
129 pointZávery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie
Vyhlásenia Európskej rady a Komisie
[2019/2694(RSP)]
49Termín***IpointTransparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii
Správa:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
[2017/0355(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
50Termín***IpointEurópsky orgán práce
Správa:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce
[2018/0064(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
64***IvoteŠtatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane
Správa:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane
[2018/0154(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
105***votePristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
Odporúčanie:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
[2018/0214(NLE)]
Výbor pre právne veci
99Termín***IvoteČinnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
Správa:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
[2018/0189(COD)]
Výbor pre právne veci
96***voteDohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb
Odporúčanie:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie
[2016/0156(NLE)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
38***voteMedzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách
Odporúčanie:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie
[2017/0107(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
73*voteNávrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan
Správa:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Správa o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov
[2019/0802(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
83*voteNávrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletić
Správa:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Správa o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov
[2019/0803(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
55Termín***IvoteOchrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
Správa:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
[2018/0106(COD)]
Výbor pre právne veci
24Termín***IvoteCezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania
Správa:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania
[2018/0041(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
22Termín***IvoteCezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania
Správa:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
12Termín***IvoteKapitálové požiadavky (nariadenie)
Správa:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
13Termín***IvoteKapitálové požiadavky (smernica)
Správa:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu
[2016/0364(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
11Termín***IvoteKapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie)
Správa:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností
[2016/0361(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
10Termín***IvoteKapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica)
Správa:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES
[2016/0362(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
114Termín***IvoteCenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi
Správa:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi
[2018/0171(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
30Termín***IvoteEurópske orgány dohľadu a finančné trhy
Správa:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu
[2017/0230(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
28Termín***IvoteMakroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká
Správa:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká
[2017/0232(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
29Termín***IvoteTrhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
Správa:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
[2017/0231(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
36Termín***IvotePrudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica)
Správa:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ
[2017/0358(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
35Termín***IvotePrudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie)
Správa:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
49Termín***IvoteTransparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii
Správa:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
[2017/0355(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
50Termín***IvoteEurópsky orgán práce
Správa:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce
[2018/0064(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
48Termín***IvoteZachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení
Správa:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Výbor pre rybárstvo
Rozprava: Pondelok, 15. januára 2018
78Termín***IvoteNariadenie o európskej podnikovej štatistike
Správa:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky
[2017/0048(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
16Termín***IvoteVyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou
Správa:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF
[2018/0170(COD)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
117Termín***IvoteZriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
Správa:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
[2018/0258(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Rozprava: Streda, 3. apríla 2019
116Termín***IvoteStanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
Správa:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
[2018/0232(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Rozprava: Streda, 3. apríla 2019
56Termín***IvoteUvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie
Správa:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní
[2018/0103(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
52Termín***IvoteSpoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností
Správa:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek
[2016/0264(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
26Termín***IvoteInteroperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz
Správa:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Streda, 27. marca 2019
25Termín***IvoteInteroperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie)
Správa:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Streda, 27. marca 2019
47Termín***IvoteEurópska sieť imigračných styčných dôstojníkov
Správa:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)
[2018/0153(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
121Termín***IvotePožiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť
Správa:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
15:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
118 pointSituácia v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklóne Idai
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2684(RSP)]
128 pointSituácia v Líbyi
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2693(RSP)]
145 pointUznanie Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v Predjordánsku
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2702(RSP)]
146 pointSituácia v Sudáne
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2703(RSP)]
134 pointOchrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2696(RSP)]
  pointSpoločná rozprava - Horizont Európa
88Termín***I-Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia
Správa:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
87Termín***I-Program na vykonávanie programu Horizont Európa
Správa:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
17Termín***IpointDohľad nad trhom a súlad výrobkov
Správa:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
59Termín***IpointPodpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
Správa:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
101Termín***IpointLepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
Správa:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
71Termín***IpointTransparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci
Správa:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
70Termín***IpointDodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá
Správa:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Výbor pre právne veci
147 pointMožné vydanie Juliana Assangea
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (7x1') 7'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (3x5') 15'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)30'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)30'
Komisia (vrátane odpovedí)60'
Spravodajcovia   (7x6') 42'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (16x1') 16'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (12x5') 60'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointTransparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
50item on the agendapointEurópsky orgán práce
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
99item on the agendapointČinnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
55item on the agendapointOchrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
24item on the agendapointCezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
22item on the agendapointCezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitálové požiadavky (nariadenie)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitálové požiadavky (smernica)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
11item on the agendapointKapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
10item on the agendapointKapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
114item on the agendapointCenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
30item on the agendapointEurópske orgány dohľadu a finančné trhy
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
28item on the agendapointMakroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
29item on the agendapointTrhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
36item on the agendapointPrudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
35item on the agendapointPrudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
48item on the agendapointZachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
78item on the agendapointNariadenie o európskej podnikovej štatistike
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
16item on the agendapointVyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
117item on the agendapointZriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
116item on the agendapointStanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
56item on the agendapointUvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
52item on the agendapointSpoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
25item on the agendapointInteroperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie)
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
47item on the agendapointEurópska sieť imigračných styčných dôstojníkov
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
121item on the agendapointPožiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePiatok, 12. apríla 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 15. apríla 2019, 19:00
88item on the agendapointStanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
87item on the agendapointProgram na vykonávanie programu Horizont Európa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
17item on the agendapointDohľad nad trhom a súlad výrobkov
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
59item on the agendapointPodpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
101item on the agendapointLepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
71item on the agendapointTransparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
70item on the agendapointDodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 12. apríla 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 15. apríla 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 16. apríla 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 19:00
Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne oznámenie