Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 15. april 2019 - Četrtek, 18. april 2019 266k
Torek, 16. april 2019183kRazličica: Sreda, 17. april 2019, 21:33
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
129 pointSklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije
Izjavi Evropskega sveta in Komisije
[2019/2694(RSP)]
49Rok***IpointPregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji
Poročilo:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji
[2017/0355(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
50Rok***IpointEvropski organ za delo
Poročilo:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo
[2018/0064(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
64***IvoteStatistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti
Poročilo:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti
[2018/0154(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
105***votePristop EU k Ženevskemu aktu o označbah porekla in geografskih označbah
Priporočilo:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah
[2018/0214(NLE)]
Odbor za pravne zadeve
99Rok***IvoteUkrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah
Poročilo:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah
[2018/0189(COD)]
Odbor za pravne zadeve
96***voteSporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa
Priporočilo:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa
[2016/0156(NLE)]
Odbor za promet in turizem
38***voteMednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah
Priporočilo:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015
[2017/0107(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
73*voteImenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan
Poročilo:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Poročilo o imenovanju Viorela Ştefana za člana Računskega sodišča
[2019/0802(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
83*voteImenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić
Poročilo:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Poročilo o imenovanju Ivane Maletić za članico Računskega sodišča
[2019/0803(NLE)]
Odbor za proračunski nadzor
55Rok***IvoteZaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije
Poročilo:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije
[2018/0106(COD)]
Odbor za pravne zadeve
24Rok***IvoteČezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)
Poročilo:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov
[2018/0041(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
22Rok***IvoteČezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba)
Poročilo:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013
[2018/0045(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
12Rok***IvoteKapitalske zahteve (uredba)
Poročilo:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
13Rok***IvoteKapitalske zahteve (direktiva)
Poročilo:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala
[2016/0364(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
11Rok***IvoteSposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba)
Poročilo:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo
[2016/0361(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
10Rok***IvoteSposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva)
Poročilo:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive 98/26/ES, Direktive 2002/47/ES, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive 2005/56/ES, Direktive 2004/25/ES in Direktive 2007/36/ES
[2016/0362(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
114Rok***IvoteVrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami
Poročilo:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami
[2018/0171(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
30Rok***IvoteEvropski nadzorni organi in finančni trgi
Poročilo:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma
[2017/0230(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
28Rok***IvoteMakrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja
Poročilo:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja
[2017/0232(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
29Rok***IvoteTrgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)
Poročilo:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)
[2017/0231(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
36Rok***IvoteBonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)
Poročilo:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU
[2017/0358(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
35Rok***IvoteBonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)
Poročilo:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
49Rok***IvotePregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji
Poročilo:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji
[2017/0355(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
50Rok***IvoteEvropski organ za delo
Poročilo:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo
[2018/0064(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
48Rok***IvoteOhranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi
Poročilo:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Odbor za ribištvo
Razprava: Ponedeljek, 15. januar 2018
78Rok***IvoteUredba o evropski statistiki podjetij
Poročilo:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij
[2017/0048(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
16Rok***IvotePreiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom
Poročilo:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF
[2018/0170(COD)]
Odbor za proračunski nadzor
117Rok***IvoteVzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole
Poročilo:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
[2018/0258(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Razprava: Sreda, 3. april 2019
116Rok***IvoteVzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
Poročilo:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
[2018/0232(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Razprava: Sreda, 3. april 2019
56Rok***IvoteTrženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive
Poročilo:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive
[2018/0103(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
52Rok***IvoteSkupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev
Poročilo:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci
[2016/0264(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
26Rok***IvoteInteroperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov
Poročilo:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Sreda, 27. marec 2019
25Rok***IvoteInteroperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij
Poročilo:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Sreda, 27. marec 2019
47Rok***IvoteEvropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje
Poročilo:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev)
[2018/0153(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
121Rok***IvoteZahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo
Poročilo:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009
[2018/0145(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
15:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
118 pointRazmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2684(RSP)]
128 pointRazmere v Libiji
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2693(RSP)]
145 pointAmeriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna priključitev naselbin na Zahodnem bregu
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2702(RSP)]
146 pointRazmere v Sudanu
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2703(RSP)]
134 pointZaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski varnosti
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2696(RSP)]
  pointSkupna razprava - Program Obzorje Evropa
88Rok***I-Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
Poročilo:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
87Rok***I-Program za izvajanje programa Obzorje Evropa
Poročilo:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
17Rok***IpointNadzor trga in skladnost izdelkov
Poročilo:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
59Rok***IpointSpodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev
Poročilo:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
101Rok***IpointBoljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov
Poročilo:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
71Rok***IpointPreglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU
Poročilo:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
70Rok***IpointDodatni varstveni certifikat za zdravila
Poročilo:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Odbor za pravne zadeve
147 pointMorebitna izročitev Juliana Assangea
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (7x1') 7'
Razprava brez seznama govornikov   (3x5') 15'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)30'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)30'
Komisija (vključno z odgovori)60'
Poročevalci   (7x6') 42'
Pripravljavci mnenja   (16x1') 16'
Razprava brez seznama govornikov   (12x5') 60'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointPregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
50item on the agendapointEvropski organ za delo
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
99item on the agendapointUkrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
55item on the agendapointZaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
24item on the agendapointČezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (direktiva)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
22item on the agendapointČezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov (uredba)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitalske zahteve (uredba)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitalske zahteve (direktiva)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
11item on the agendapointSposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
10item on the agendapointSposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
114item on the agendapointVrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
30item on the agendapointEvropski nadzorni organi in finančni trgi
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
28item on the agendapointMakrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
29item on the agendapointTrgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
36item on the agendapointBonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
35item on the agendapointBonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
48item on the agendapointOhranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
78item on the agendapointUredba o evropski statistiki podjetij
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
16item on the agendapointPreiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
117item on the agendapointVzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
116item on the agendapointVzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
56item on the agendapointTrženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
52item on the agendapointSkupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
25item on the agendapointInteroperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
47item on the agendapointEvropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
121item on the agendapointZahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 12. april 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 15. april 2019, 19:00
88item on the agendapointVzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
87item on the agendapointProgram za izvajanje programa Obzorje Evropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
17item on the agendapointNadzor trga in skladnost izdelkov
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
59item on the agendapointSpodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
101item on the agendapointBoljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
71item on the agendapointPreglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
70item on the agendapointDodatni varstveni certifikat za zdravila
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 12. april 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 15. april 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 16. april 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 17. april 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 17. april 2019Pravno obvestilo