Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 15 april 2019 - Torsdagen den 18 april 2019 271k
Tisdagen den 16 april 2019185kUtgåva: Onsdagen den 17 april 2019, 15:58
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
129 pointSlutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2019/2694(RSP)]
49Tidsfrist***IpointTydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
Betänkande:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
[2017/0355(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
50Tidsfrist***IpointEuropeiska arbetsmyndigheten
Betänkande:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
[2018/0064(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
64***IvoteGemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd
Betänkande:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd
[2018/0154(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
105***voteEU:s anslutning till Genèveakten om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
Rekommendation:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
[2018/0214(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
99Tidsfrist***IvoteUnionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
Betänkande:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
[2018/0189(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
96***voteAvtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter
Rekommendation:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter
[2016/0156(NLE)]
Utskottet för transport och turism
38***voteInternationellt avtal om olivolja och bordsoliver
Rekommendation:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver
[2017/0107(NLE)]
Utskottet för internationell handel
73*voteUtnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan
Betänkande:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)
Betänkande om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten
[2019/0802(NLE)]
Budgetkontrollutskottet
83*voteUtnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić
Betänkande:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)
Betänkande om utnämning av Ivana Maletić till ledamot av revisionsrätten
[2019/0803(NLE)]
Budgetkontrollutskottet
55Tidsfrist***IvoteSkydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Betänkande:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
[2018/0106(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
24Tidsfrist***IvoteGränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv)
Betänkande:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder
[2018/0041(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
22Tidsfrist***IvoteGränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning)
Betänkande:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013
[2018/0045(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
12Tidsfrist***IvoteKapitalkrav (förordning)
Betänkande:  Peter Simon (A8-0242/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
[2016/0360A(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
13Tidsfrist***IvoteKapitalkrav (direktiv)
Betänkande:  Peter Simon (A8-0243/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder
[2016/0364(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
11Tidsfrist***IvoteKreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning)
Betänkande:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet
[2016/0361(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
10Tidsfrist***IvoteKreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv)
Betänkande:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG
[2016/0362(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
114Tidsfrist***IvoteVärdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
Betänkande:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
[2018/0171(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
30Tidsfrist***IvoteEuropeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader
Betänkande:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
[2017/0230(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
28Tidsfrist***IvoteMakrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd
Betänkande:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd
[2017/0232(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
29Tidsfrist***IvoteMarknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)
Betänkande:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)
[2017/0231(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
36Tidsfrist***IvoteTillsyn av värdepappersföretag (direktiv)
Betänkande:  Markus Ferber (A8-0295/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU
[2017/0358(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
35Tidsfrist***IvoteTillsynskrav för värdepappersföretag (förordning)
Betänkande:  Markus Ferber (A8-0296/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010
[2017/0359(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
49Tidsfrist***IvoteTydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
Betänkande:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
[2017/0355(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
50Tidsfrist***IvoteEuropeiska arbetsmyndigheten
Betänkande:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
[2018/0064(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
48Tidsfrist***IvoteBevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder
Betänkande:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005
[2016/0074(COD)]
Fiskeriutskottet
Debatt: Måndagen den 15 januari 2018
78Tidsfrist***IvoteFörordning om europeisk företagsstatistik
Betänkande:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
[2017/0048(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
16Tidsfrist***IvoteUtredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten
Betänkande:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
[2018/0170(COD)]
Budgetkontrollutskottet
117Tidsfrist***IvoteInrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
Betänkande:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
[2018/0258(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Debatt: Onsdagen den 3 april 2019
116Tidsfrist***IvoteInrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Betänkande:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
[2018/0232(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Debatt: Onsdagen den 3 april 2019
56Tidsfrist***IvoteSaluföring och användning av sprängämnesprekursorer
Betänkande:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
[2018/0103(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
52Tidsfrist***IvoteGemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll
Betänkande:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar
[2016/0264(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
26Tidsfrist***IvoteInteroperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar
Betänkande:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]
[2017/0351(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Onsdagen den 27 mars 2019
25Tidsfrist***IvoteInteroperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration
Betänkande:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]
[2017/0352(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Onsdagen den 27 mars 2019
47Tidsfrist***IvoteEuropeiskt nätverk av sambandsmän för invandring
Betänkande:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)
[2018/0153(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
121Tidsfrist***IvoteTypgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet
Betänkande:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009
[2018/0145(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
15:00 - 24:00   Debatt       Talartid
118 pointSituationen i Moçambique, Malawi och Zimbabwe efter cyklonen Idai
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2684(RSP)]
128 pointSituationen i Libyen
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2693(RSP)]
145 pointFörenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2702(RSP)]
146 pointSituationen i Sudan
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2703(RSP)]
134 pointSkydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2696(RSP)]
  pointGemensam debatt - Horisont Europa
88Tidsfrist***I-Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning
Betänkande:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
87Tidsfrist***I-Programmet för genomförande av Horisont Europa
Betänkande:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
17Tidsfrist***IpointMarknadskontroll och överensstämmelse för produkter
Betänkande:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
59Tidsfrist***IpointFrämjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Betänkande:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
101Tidsfrist***IpointBättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
71Tidsfrist***IpointInsyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Betänkande:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
70Tidsfrist***IpointTilläggsskydd för läkemedel
Betänkande:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
147 pointDen eventuella utlämningen av Julian Assange
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2704(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (7x1') 7'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)30'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)60'
Föredragande   (7x6') 42'
Föredragande av yttrande   (16x1') 16'
Ögonkontaktsförfarandet   (12x5') 60'
Ledamöter164'
PPE44'30S&D38'30ECR17'ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF9'NI6'
49item on the agendapointTydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
50item on the agendapointEuropeiska arbetsmyndigheten
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
99item on the agendapointUnionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
Virginie Rozière (A8-0036/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
55item on the agendapointSkydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Virginie Rozière (A8-0398/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
24item on the agendapointGränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv)
Wolf Klinz (A8-0430/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
22item on the agendapointGränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning)
Wolf Klinz (A8-0431/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
12item on the agendapointKapitalkrav (förordning)
Peter Simon (A8-0242/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
13item on the agendapointKapitalkrav (direktiv)
Peter Simon (A8-0243/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
11item on the agendapointKreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning)
Gunnar Hökmark (A8-0216/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
10item on the agendapointKreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv)
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
114item on the agendapointVärdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
Jonás Fernández (A8-0180/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
30item on the agendapointEuropeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
28item on the agendapointMakrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
29item on the agendapointMarknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)
Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
36item on the agendapointTillsyn av värdepappersföretag (direktiv)
Markus Ferber (A8-0295/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
35item on the agendapointTillsynskrav för värdepappersföretag (förordning)
Markus Ferber (A8-0296/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
48item on the agendapointBevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder
Gabriel Mato (A8-0381/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
78item on the agendapointFörordning om europeisk företagsstatistik
Janusz Lewandowski (A8-0094/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
16item on the agendapointUtredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten
Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
117item on the agendapointInrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
Jiří Pospíšil (A8-0460/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
116item on the agendapointInrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
56item on the agendapointSaluföring och användning av sprängämnesprekursorer
Andrejs Mamikins (A8-0473/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
52item on the agendapointGemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll
Tamás Meszerics (A8-0247/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
26item on the agendapointInteroperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
25item on the agendapointInteroperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
47item on the agendapointEuropeiskt nätverk av sambandsmän för invandring
Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
121item on the agendapointTypgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeFredagen den 12 april 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 15 april 2019, 19:00
88item on the agendapointInrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
87item on the agendapointProgrammet för genomförande av Horisont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
17item on the agendapointMarknadskontroll och överensstämmelse för produkter
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
59item on the agendapointFrämjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
101item on the agendapointBättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
71item on the agendapointInsyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
70item on the agendapointTilläggsskydd för läkemedel
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 12 april 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 15 april 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 16 april 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 17 april 2019Rättsligt meddelande