Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 април 2019 г. - Четвъртък, 18 април 2019 г. 296k
Cряда, 17 април 2019193kВерсия: Cряда, 17 април 2019, 15:42
 Точки от дневния ред
08:30 - 10:00   Разисквания
10:00 - 12:20   Разисквания
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 17:00   Разисквания
17:00 - 18:00   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)
18:00 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)
 Време за изказвания
 Срокове

08:30 - 10:00   Разисквания       Време за изказвания
80Срок***IpointКоординация на системите за социална сигурност
Доклад:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Гласуването ще се състои в четвъртък
10:00 - 12:20   Разисквания       Време за изказвания
115 pointДебат с министър-председателя на Латвия Кришианис Каринш относно бъдещето на Европа
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
142 voteТълкуване на член 32, параграф 5, алинея първа, второ тире от Правилника за дейността на ЕП
136***voteПротокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак
Препоръка:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
88Срок***IvoteСъздаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите
Доклад:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Втoрник, 11 декември 2018
87Срок***IvoteПрограма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“
Доклад:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Втoрник, 11 декември 2018
17Срок***IvoteПазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите
Доклад:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
59Срок***IvoteНасърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
Доклад:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
101Срок***IvoteПо-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС
Доклад:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
71Срок***IvoteПрозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Доклад:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
70Срок***IvoteСертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти
Доклад:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Комисия по правни въпроси
91Срок***IvoteКосмическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма
Доклад:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
89Срок***IvoteПрограма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.
Доклад:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
93Срок***IvoteПрограма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане
Доклад:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Cряда, 16 януари 2019
86Срок***IvoteПрограма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Доклад:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 10 декември 2018
95Срок***IvoteПрограма „Правосъдие“
Доклад:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Комисия по правни въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
94Срок***IvoteПрограма „Права и ценности“
Доклад:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Разискване: Cряда, 16 януари 2019
138Срок voteБрой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Разисквания       Време за изказвания
53Срок***IpointЕвропейска гранична и брегова охрана
Доклад:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
41Срок***IpointВизов кодекс
Доклад:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
17:00 - 18:00   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)      
124***IvoteАдаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II
Доклад:  József Szájer (A8-0190/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Комисия по правни въпроси
57Срок***IvoteАдаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на ЕС - част I
Доклад:  József Szájer (A8-0020/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Комисия по правни въпроси
58***IvoteАдаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на ЕС
Доклад:  József Szájer (A8-0012/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Комисия по правни въпроси
119***voteИзпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Препоръка:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Препоръка относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Комисия по бюджети
125***voteСпоразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия
Препоръка:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
122*voteИзменение на Устава на Европейската инвестиционна банка
Доклад:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Комисия по конституционни въпроси
126Срок voteВъзражение съгласно член 105, параграф 3: Внедряване и експлоатация на съвместни интелигентни транспортни системи
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Срок***IvoteЕвропейска гранична и брегова охрана
Доклад:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
41Срок***IvoteВизов кодекс
Доклад:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
42Срок***IvoteМерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан
Доклад:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Комисия по рибно стопанство
69Срок***IvoteПравила, улесняващи използването на финансова и друга информация
Доклад:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
103Срок***IvoteЕвропейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
Доклад:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Понеделник, 11 март 2019
92Срок***IvoteМеханизъм за свързване на Европа
Доклад:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия по транспорт и туризъм

Разискване: Втoрник, 11 декември 2018
123Срок***IvoteПредотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
Доклад:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
18:00 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)       Време за изказвания
72Срок***IpointСтандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства
Доклад:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
37Срок***IpointНасърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства
Доклад:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
98Срок***IpointИзползване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
Доклад:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Комисия по правни въпроси
75Срок***IpointПрезгранични преобразувания, сливания и разделяния
Доклад:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Комисия по правни въпроси
90Срок***IpointЕвропейски фонд за отбрана
Доклад:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  pointОбщо разискване - Покрити облигации
68Срок***I-Експозиции под формата на покрити облигации
Доклад:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
67Срок***I-Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации
Доклад:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
106Срок pointПреговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение
Устни въпроси - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Комисия по конституционни въпроси
Съвет
Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Комисия по конституционни въпроси
Комисия
Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение
85Срок***IpointПрограма InvestEU
Доклад:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
08:30 - 10:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Докладчик6'
Докладчик по становище1'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Разисквания     item on the agenda
Кришианис Каринш, министър-председател на Република Латвия30'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (2x1') 2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)40'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчици по становище   (12x1') 12'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (8x5') 40'
Членове на ЕП120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointКоординация на системите за социална сигурност
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Изменения; отхвърлянеВтoрник, 16 април 2019, 10:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 17 април 2019, 16:00
88item on the agendapointСъздаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
87item on the agendapointПрограма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
17item on the agendapointПазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
59item on the agendapointНасърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
101item on the agendapointПо-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
71item on the agendapointПрозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
70item on the agendapointСертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
91item on the agendapointКосмическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
89item on the agendapointПрограма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
93item on the agendapointПрограма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
86item on the agendapointПрограма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
95item on the agendapointПрограма „Правосъдие“
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
94item on the agendapointПрограма „Права и ценности“
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
138item on the agendapointБрой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи
  -ИзмененияПонеделник, 15 април 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 16 април 2019, 16:00
53item on the agendapointЕвропейска гранична и брегова охрана
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
41item on the agendapointВизов кодекс
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
57item on the agendapointАдаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на ЕС - част I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
126item on the agendapointВъзражение съгласно член 105, параграф 3: Внедряване и експлоатация на съвместни интелигентни транспортни системи
  -ИзмененияПонеделник, 15 април 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 16 април 2019, 16:00
42item on the agendapointМерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
69item on the agendapointПравила, улесняващи използването на финансова и друга информация
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
103item on the agendapointЕвропейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
92item on the agendapointМеханизъм за свързване на Европа
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
123item on the agendapointПредотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 12 април 2019, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 16 април 2019, 16:00
72item on the agendapointСтандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
37item on the agendapointНасърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
98item on the agendapointИзползване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
75item on the agendapointПрезгранични преобразувания, сливания и разделяния
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
90item on the agendapointЕвропейски фонд за отбрана
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
68item on the agendapointЕкспозиции под формата на покрити облигации
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
67item on the agendapointПокрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
106item on the agendapointПреговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 10 април 2019, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 15 април 2019, 19:00
85item on the agendapointПрограма InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 12 април 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 15 април 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 16 април 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 17 април 2019 г.Правна информация