Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 15. dubna 2019 - Čtvrtek, 18. dubna 2019 275k
Středa, 17. dubna 2019187kVerze: Středa, 17. dubna 2019, 15:43
 Body k pořadu jednání
08:30 - 10:00   Rozpravy
10:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
18:00 - 24:00   Rozpravy (po skončení hlasování)
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

08:30 - 10:00   Rozpravy       Řečnická doba
80Lhůta***IpointKoordinace systémů sociálního zabezpečení
Zpráva:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
10:00 - 12:20   Rozpravy       Řečnická doba
115 pointRozprava s lotyšským premiérem Krišjānisem Kariņšem o budoucnosti Evropy
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
142 voteVýklad čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu
136***voteProtokol k Dohodě mezi EU a Dánskem o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl a o systému „Eurodac“
Doporučení:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
88Lhůta***IvoteZavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Zpráva:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
87Lhůta***IvoteProgram, kterým se provádí program Horizont Evropa
Zpráva:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
17Lhůta***IvoteDozor nad trhem a soulad výrobků
Zpráva:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
59Lhůta***IvotePodpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
Zpráva:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
101Lhůta***IvoteLepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
Zpráva:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
71Lhůta***IvoteTransparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Zpráva:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
70Lhůta***IvoteDodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky
Zpráva:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
91Lhůta***IvoteKosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program
Zpráva:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
89Lhůta***IvoteProgram Digitální Evropa na období 2021–2027
Zpráva:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Středa, 12. prosince 2018
93Lhůta***IvoteProgram „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní
Zpráva:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Středa, 16. ledna 2019
86Lhůta***IvoteProgram pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
Zpráva:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Pondělí, 10. prosince 2018
95Lhůta***IvoteProgram Spravedlnost
Zpráva:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
94Lhůta***IvoteProgram Práva a hodnoty
Zpráva:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Rozprava: Středa, 16. ledna 2019
138Lhůta votePočet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Rozpravy       Řečnická doba
53Lhůta***IpointEvropská pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
41Lhůta***IpointVízový kodex
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)      
124***IvotePřizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II
Zpráva:  József Szájer (A8-0190/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
57Lhůta***IvotePřizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I
Zpráva:  József Szájer (A8-0020/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
58***IvotePřizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU
Zpráva:  József Szájer (A8-0012/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
119***votePlnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Doporučení:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Rozpočtový výbor
125***voteDohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem
Doporučení:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
122*voteZměna statutu Evropské investiční banky
Zpráva:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Výbor pro ústavní záležitosti
126Lhůta voteNámitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Lhůta***IvoteEvropská pohraniční a pobřežní stráž
Zpráva:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
41Lhůta***IvoteVízový kodex
Zpráva:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
42Lhůta***IvoteOchranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Zpráva:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Výbor pro rybolov
69Lhůta***IvotePravidla usnadňující používání finančních a dalších informací
Zpráva:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
103Lhůta***IvoteEvropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
Zpráva:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Pondělí, 11. března 2019
92Lhůta***IvoteNástroj pro propojení Evropy
Zpráva:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
123Lhůta***IvotePrevence šíření teroristického obsahu online
Zpráva:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
18:00 - 24:00   Rozpravy (po skončení hlasování)       Řečnická doba
72Lhůta***IpointVýkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
Zpráva:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
37Lhůta***IpointPodpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel
Zpráva:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
98Lhůta***IpointVyužití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
Zpráva:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
75Lhůta***IpointPřeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
Zpráva:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
90Lhůta***IpointEvropský obranný fond
Zpráva:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  pointSpolečná rozprava - Kryté dluhopisy
68Lhůta***I-Expozice v krytých dluhopisech
Zpráva:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
67Lhůta***I-Kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi
Zpráva:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
106Lhůta pointJednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
Otázky k ústnímu zodpovězení - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Výbor pro ústavní záležitosti
Rada
Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Výbor pro ústavní záležitosti
Komise
Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
85Lhůta***IpointProgram InvestEU
Zpráva:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor
08:30 - 10:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)5'
Zpravodaj6'
Navrhovatel1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Lotyšský premiér Krišjānis Kariņš30'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (2x1') 2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rozpravy (po skončení hlasování)     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)40'
Zpravodajové   (8x6') 48'
Navrhovatelé   (12x1') 12'
Autor (výbor)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointKoordinace systémů sociálního zabezpečení
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 16. dubna 2019, 10:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 17. dubna 2019, 16:00
88item on the agendapointZavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
87item on the agendapointProgram, kterým se provádí program Horizont Evropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
17item on the agendapointDozor nad trhem a soulad výrobků
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
59item on the agendapointPodpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
101item on the agendapointLepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
71item on the agendapointTransparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
70item on the agendapointDodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
91item on the agendapointKosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
89item on the agendapointProgram Digitální Evropa na období 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
93item on the agendapointProgram „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
86item on the agendapointProgram pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
95item on the agendapointProgram Spravedlnost
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
94item on the agendapointProgram Práva a hodnoty
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
138item on the agendapointPočet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených meziparlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a ve vícestranných parlamentních shromážděních
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 16. dubna 2019, 16:00
53item on the agendapointEvropská pohraniční a pobřežní stráž
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
41item on the agendapointVízový kodex
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
57item on the agendapointPřizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
126item on the agendapointNámitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 16. dubna 2019, 16:00
42item on the agendapointOchranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
69item on the agendapointPravidla usnadňující používání finančních a dalších informací
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
103item on the agendapointEvropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
92item on the agendapointNástroj pro propojení Evropy
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
123item on the agendapointPrevence šíření teroristického obsahu online
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 12. dubna 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 16. dubna 2019, 16:00
72item on the agendapointVýkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
37item on the agendapointPodpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
98item on the agendapointVyužití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
75item on the agendapointPřeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
90item on the agendapointEvropský obranný fond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
68item on the agendapointExpozice v krytých dluhopisech
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
67item on the agendapointKryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
106item on the agendapointJednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Návrh usneseníStředa, 10. dubna 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
85item on the agendapointProgram InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 12. dubna 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 16. dubna 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 17. dubna 2019Právní upozornění