Dagsorden
StrasbourgMandag den 15. april 2019 - Torsdag den 18. april 2019 275k
Onsdag den 17. april 2019185kUdgave: Onsdag den 17. april 2019, 15:43
 Punkter på dagsordenen
08:30 - 10:00   Forhandling
10:00 - 12:20   Forhandling
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 17:00   Forhandling
17:00 - 18:00   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)
18:00 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)
 Taletid
 Frister

08:30 - 10:00   Forhandling       Taletid
80Frist***IpointKoordinering af de sociale sikringsordninger
Betænkning:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Afstemningen finder sted torsdag
10:00 - 12:20   Forhandling       Taletid
115 pointDrøftelse med den lettiske premierminister Krišjānis Kariņš om Europas fremtid
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
142 voteFortolkning af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led
136***voteProtokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac
Henstilling:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af
kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig
for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en
anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk
med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende
adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
88Frist***IvoteOprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling
Betænkning:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Tirsdag den 11. december 2018
87Frist***IvoteProgrammet til gennemførelse af Horisont Europa
Betænkning:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Tirsdag den 11. december 2018
17Frist***IvoteMarkedsovervågning og produkters overholdelse
Betænkning:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
59Frist***IvoteFremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester
Betænkning:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
101Frist***IvoteBedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
71Frist***IvoteÅbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden
Betænkning:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
70Frist***IvoteSupplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
Betænkning:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Retsudvalget
91Frist***IvoteUnionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet
Betænkning:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
89Frist***IvoteProgrammet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027
Betænkning:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Onsdag den 12. december 2018
93Frist***IvoteFiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet
Betænkning:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Onsdag den 16. januar 2019
86Frist***IvoteProgrammet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
Betænkning:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Mandag den 10. december 2018
95Frist***IvoteProgrammet for retlige anliggender
Betænkning:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retslige anliggender for perioden 2021-2027
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Retsudvalget
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
94Frist***IvoteProgrammet for rettigheder og værdier
Betænkning:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forhandling: Onsdag den 16. januar 2019
138Frist voteAntal interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Forhandling       Taletid
53Frist***IpointDen europæiske grænse- og kystvagt
Betænkning:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
41Frist***IpointVisumkodeks
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
17:00 - 18:00   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)      
124***IvoteTilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - Del II
Betænkning:  József Szájer (A8-0190/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Retsudvalget
57Frist***IvoteTilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I
Betænkning:  József Szájer (A8-0020/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Retsudvalget
58***IvoteTilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF
Betænkning:  József Szájer (A8-0012/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Retsudvalget
119***voteGennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Henstilling:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Henstilling om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen
og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse
med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Budgetudvalget
125***voteAftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Rusland
Henstilling:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
122*voteÆndring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter
Betænkning:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
126Frist voteIndsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: indførelse og praktisk anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Frist***IvoteDen europæiske grænse- og kystvagt
Betænkning:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
41Frist***IvoteVisumkodeks
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
42Frist***IvoteBevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav
Betænkning:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Fiskeriudvalget
69Frist***IvoteRegler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger
Betænkning:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
103Frist***IvoteDet europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
Betænkning:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Mandag den 11. marts 2019
92Frist***IvoteOprettelse af Connecting Europe-faciliteten
Betænkning:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Transport- og Turismeudvalget

Forhandling: Tirsdag den 11. december 2018
123Frist***IvoteForebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
18:00 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)       Taletid
72Frist***IpointPræstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner
Betænkning:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
37Frist***IpointFremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
Betænkning:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
98Frist***IpointBrug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret
Betænkning:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Retsudvalget
75Frist***IpointGrænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger
Betænkning:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Retsudvalget
90Frist***IpointOprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
Betænkning:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  pointForhandling under ét - Dækkede obligationer
68Frist***I-Eksponeringer i form af dækkede obligationer
Betænkning:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
67Frist***I-Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Betænkning:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
106Frist pointForhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag
Mundtlige forespørgsler - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Rådet
Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Kommissionen
Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag
85Frist***IpointInvestEU
Betænkning:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
08:30 - 10:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)5'
Ordfører6'
Ordfører for udtalelse1'
Catch-the-eye5'
Medlemmer45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Forhandling     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, premierminister for Republikken Letland30'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Ordførere   (8x6') 48'
Ordførere for udtalelser   (12x1') 12'
Forespørger (udvalg)5'
Catch-the-eye   (8x5') 40'
Medlemmer120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointKoordinering af de sociale sikringsordninger
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 16. april 2019, 10:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 17. april 2019, 16:00
88item on the agendapointOprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
87item on the agendapointProgrammet til gennemførelse af Horisont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
17item on the agendapointMarkedsovervågning og produkters overholdelse
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
59item on the agendapointFremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
101item on the agendapointBedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
71item on the agendapointÅbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
70item on the agendapointSupplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
91item on the agendapointUnionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
89item on the agendapointProgrammet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
93item on the agendapointFiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
86item on the agendapointProgrammet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
95item on the agendapointProgrammet for retlige anliggender
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
94item on the agendapointProgrammet for rettigheder og værdier
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
138item on the agendapointAntal interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger
  -ÆndringsforslagMandag den 15. april 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 16. april 2019, 16:00
53item on the agendapointDen europæiske grænse- og kystvagt
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
41item on the agendapointVisumkodeks
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
57item on the agendapointTilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
126item on the agendapointIndsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: indførelse og praktisk anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer
  -ÆndringsforslagMandag den 15. april 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 16. april 2019, 16:00
42item on the agendapointBevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
69item on the agendapointRegler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
103item on the agendapointDet europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
92item on the agendapointOprettelse af Connecting Europe-faciliteten
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
123item on the agendapointForebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 12. april 2019, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 16. april 2019, 16:00
72item on the agendapointPræstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
37item on the agendapointFremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
98item on the agendapointBrug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
75item on the agendapointGrænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
90item on the agendapointOprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
68item on the agendapointEksponeringer i form af dækkede obligationer
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
67item on the agendapointOffentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
106item on the agendapointForhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. april 2019, 13:00
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 15. april 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 12. april 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 15. april 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 16. april 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 19:00
Seneste opdatering: 17. april 2019Juridisk meddelelse