Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 303k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019196kΈκδοση: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 18:37
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30 - 10:00   Συζητήσεις
10:00 - 12:20   Συζητήσεις
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 17:00   Συζητήσεις
17:00 - 18:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30 - 10:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
80Προθεσμία***IpointΣυντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Έκθεση:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
10:00 - 12:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
115 pointΣυζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
142 voteΕρμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού
136***voteΠρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου και σχετικά με το «Eurodac»
Σύσταση:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την πρόσβαση στο «Eurodac» για σκοπούς επιβολής του νόμου
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
88Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
Έκθεση:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
87Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»
Έκθεση:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
17Προθεσμία***IvoteΕποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων
Έκθεση:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 305/2011, (ΕΕ) αριθ. 528/2012, (ΕΕ) 2016/424, (ΕΕ) 2016/425, (ΕΕ) 2016/426 και (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των οδηγιών 2004/42/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2010/35/ΕΕ, 2013/29/ΕΕ, 2013/53/ΕΕ, 2014/28/ΕΕ, 2014/29/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/31/ΕΕ, 2014/32/ΕΕ, 2014/33/ΕΕ, 2014/34/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2014/53/ΕΕ, 2014/68/ΕΕ και 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
59Προθεσμία***IvoteΠροώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
Έκθεση:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
101Προθεσμία***IvoteΚαλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
71Προθεσμία***IvoteΔιαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ
Έκθεση:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
70Προθεσμία***IvoteΣυμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα
Έκθεση:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
91Προθεσμία***IvoteΔιαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
Έκθεση:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
89Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
Έκθεση:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
93Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
Έκθεση:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
86Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)
Έκθεση:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
95Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
Έκθεση:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Έκθεση σχετικά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
94Προθεσμία***IvoteΠρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες»
Έκθεση:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
138Προθεσμία voteΑριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
53Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
Έκθεση:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης αριθ. 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
41Προθεσμία***IpointΚώδικας θεωρήσεων
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
17:00 - 18:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)      
124***IvoteΠροσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ
Έκθεση:  József Szájer (A8-0190/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
57Προθεσμία***IvoteΠροσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος I
Έκθεση:  József Szájer (A8-0020/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
58***IvoteΠροσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ
Έκθεση:  József Szájer (A8-0012/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
119***voteΕκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Σύσταση:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
125***voteΣυμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας
Σύσταση:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
122*voteΤροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Έκθεση:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
126Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Εγκατάσταση και λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
Έκθεση:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης αριθ. 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
41Προθεσμία***IvoteΚώδικας θεωρήσεων
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
42Προθεσμία***IvoteΜέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού
Έκθεση:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
69Προθεσμία***IvoteΚανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών
Έκθεση:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
103Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού
Έκθεση:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019
92Προθεσμία***IvoteΔιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Έκθεση:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Συζήτηση: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
123Προθεσμία***IvoteΠρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
Έκθεση:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)       Χρόνος αγόρευσης
72Προθεσμία***IpointΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
Έκθεση:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
37Προθεσμία***IpointΠροώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
Έκθεση:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
98Προθεσμία***IpointΧρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
Έκθεση:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
75Προθεσμία***IpointΔιασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
Έκθεση:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
90Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
Έκθεση:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  pointΚοινή συζήτηση - Καλυμμένα ομόλογα
68Προθεσμία***I-Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων
Έκθεση:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Έκθεση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
67Προθεσμία***I-Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων
Έκθεση:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
106Προθεσμία pointΔιαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Προφορικές ερωτήσεις - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Συμβούλιο
Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο: νομοθετική πρόταση
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Επιτροπή
Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο: νομοθετική πρόταση
85Προθεσμία***IpointInvestEU
Έκθεση:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
08:30 - 10:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Εισηγητής6'
Συντάκτης γνωμοδότησης1'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Λετονίας30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Εισηγητές   (8x6') 48'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (12x1') 12'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Βουλευτές120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointΣυντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 10:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 17 Απριλίου 2019, 16:00
88item on the agendapointΘέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
87item on the agendapointΠρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
17item on the agendapointΕποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
59item on the agendapointΠροώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
101item on the agendapointΚαλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
71item on the agendapointΔιαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
70item on the agendapointΣυμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
91item on the agendapointΔιαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
89item on the agendapointΠρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
93item on the agendapointΠρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
86item on the agendapointΠρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
95item on the agendapointΠρόγραμμα «Δικαιοσύνη»
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
94item on the agendapointΠρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες»
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
138item on the agendapointΑριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 16:00
53item on the agendapointΕυρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
41item on the agendapointΚώδικας θεωρήσεων
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
57item on the agendapointΠροσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
126item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Εγκατάσταση και λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 16:00
42item on the agendapointΜέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
69item on the agendapointΚανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
103item on the agendapointΕυρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
92item on the agendapointΔιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
123item on the agendapointΠρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 12 Απριλίου 2019, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 16:00
72item on the agendapointΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
37item on the agendapointΠροώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
98item on the agendapointΧρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
75item on the agendapointΔιασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
90item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
68item on the agendapointΑνοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
67item on the agendapointΚαλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
106item on the agendapointΔιαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 12 Απριλίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου