Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 15. aprill 2019 - Neljapäev, 18. aprill 2019 266k
Kolmapäev, 17. aprill 2019179kVersioon: Neljapäev, 18. aprill 2019, 15:57
 Päevakorra punktid
08:30 - 10:00   Arutelud
10:00 - 12:20   Arutelud
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 17:00   Arutelud
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30 - 10:00   Arutelud       Kõneaeg
80Tähtaeg***IpointSotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
Raport:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Hääletus toimub neljapäeval
10:00 - 12:20   Arutelud       Kõneaeg
115 pointEuroopa tuleviku teemaline arutelu Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
142 voteKodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendus
136***voteVarjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll
Soovitus:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil
[2018/0423(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
88Tähtaeg***IvoteRaamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine
Raport:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad
[2018/0224(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
87Tähtaeg***IvoteRaamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm
Raport:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm
[2018/0225(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
17Tähtaeg***IvoteTurujärelevalve ja toodete vastavus
Raport:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise ja täitmise tagamise eeskirjad ja kord ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 305/2011, (EL) nr 528/2012, (EL) 2016/424, (EL) 2016/425, (EL) 2016/426 ja (EL) 2017/1369 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/42/EÜ, 2009/48/EÜ, 2010/35/EL, 2013/29/EL, 2013/53/EL, 2014/28/EL, 2014/29/EL, 2014/30/EL, 2014/31/EL, 2014/32/EL, 2014/33/EL, 2014/34/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL, 2014/68/EL ja 2014/90/EL
[2017/0353(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
59Tähtaeg***IvoteÕigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks
Raport:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks
[2018/0112(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
101Tähtaeg***IvoteELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine
Raport:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine
[2018/0090(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
71Tähtaeg***IvoteELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus
Raport:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)
[2018/0088(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
70Tähtaeg***IvoteRavimite täiendava kaitse tunnistus
Raport:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta
[2018/0161(COD)]
Õiguskomisjon
91Tähtaeg***IvoteLiidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet
Raport:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL
[2018/0236(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
89Tähtaeg***IvoteDigitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027
Raport:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm
[2018/0227(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
93Tähtaeg***IvoteMaksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“
Raport:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“
[2018/0233(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
86Tähtaeg***IvoteKeskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)
Raport:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013
[2018/0209(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 10. detsember 2018
95Tähtaeg***IvoteÕigusprogramm
Raport:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm
[2018/0208(COD)]
Õiguskomisjon
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
94Tähtaeg***IvoteÕiguste ja väärtuste programm
Raport:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm
[2018/0207(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
138Tähtaeg voteParlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Arutelud       Kõneaeg
53Tähtaeg***IpointEuroopa piiri- ja rannikuvalve
Raport:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
41Tähtaeg***IpointViisaeeskiri
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)
[2018/0061(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)      
124***IvoteTeatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa
Raport:  József Szájer (A8-0190/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist
[2016/0400B(COD)]
Õiguskomisjon
57Tähtaeg***IvoteTeatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – I osa
Raport:  József Szájer (A8-0020/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist
[2016/0400A(COD)]
Õiguskomisjon
58***IvoteTeatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artikliga 290
Raport:  József Szájer (A8-0012/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist
[2016/0399(COD)]
Õiguskomisjon
119***vote2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust
Soovitus:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Soovitus nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
[2019/0031(APP)]
Eelarvekomisjon
125***voteELi ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping
Soovitus:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta
[2019/0005(NLE)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
122*voteEuroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine
Raport:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja
[2019/0804(CNS)]
Põhiseaduskomisjon
126Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt ja praktiline kasutamine
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Tähtaeg***IvoteEuroopa piiri- ja rannikuvalve
Raport:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
41Tähtaeg***IvoteViisaeeskiri
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)
[2018/0061(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
42Tähtaeg***IvoteLoode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed
Raport:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007
[2018/0304(COD)]
Kalanduskomisjon
69Tähtaeg***IvoteNormid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist
Raport:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK
[2018/0105(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
103Tähtaeg***IvoteEuroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
Raport:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
[2018/0328(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 11. märts 2019
92Tähtaeg***IvoteEuroopa ühendamise rahastu
Raport:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014
[2018/0228(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Transpordi- ja turismikomisjon

Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
123Tähtaeg***IvoteTerroristliku veebisisu levitamise tõkestamine
Raport:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta
[2018/0331(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)       Kõneaeg
72Tähtaeg***IpointUute raskesõidukite CO2-heitenormid
Raport:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
37Tähtaeg***IpointKeskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine
Raport:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
98Tähtaeg***IpointDigitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses
Raport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Õiguskomisjon
75Tähtaeg***IpointPiiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised
Raport:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Õiguskomisjon
90Tähtaeg***IpointEuroopa Kaitsefond
Raport:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  pointÜhine arutelu - Pandikirjad
68Tähtaeg***I-Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid
Raport:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
67Tähtaeg***I-Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve
Raport:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
106Tähtaeg pointNõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle
Suuliselt vastatavad küsimused - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Põhiseaduskomisjon
Nõukogu
Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised parlamendi uurimisõiguse üle: seadusandlik ettepanek
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Põhiseaduskomisjon
Komisjon
Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised parlamendi uurimisõiguse üle: seadusandlik ettepanek
85Tähtaeg***IpointInvestEU
Raport:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Eelarvekomisjon
Majandus- ja rahanduskomisjon
08:30 - 10:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Raportöör6'
Arvamuse koostaja1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Arutelud     item on the agenda
Läti Vabariigi peaminister Krišjānis Kariņš30'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)40'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostajad   (12x1') 12'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (8x5') 40'
Parlamendiliikmed120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointSotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 16. aprill 2019, 10:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 17. aprill 2019, 16:00
88item on the agendapointRaamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
87item on the agendapointRaamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
17item on the agendapointTurujärelevalve ja toodete vastavus
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
59item on the agendapointÕigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
101item on the agendapointELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
71item on the agendapointELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
70item on the agendapointRavimite täiendava kaitse tunnistus
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
91item on the agendapointLiidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
89item on the agendapointDigitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
93item on the agendapointMaksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
86item on the agendapointKeskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
95item on the agendapointÕigusprogramm
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
94item on the agendapointÕiguste ja väärtuste programm
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
138item on the agendapointParlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 15. aprill 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 16. aprill 2019, 16:00
53item on the agendapointEuroopa piiri- ja rannikuvalve
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
41item on the agendapointViisaeeskiri
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
57item on the agendapointTeatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – I osa
József Szájer (A8-0020/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
126item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt ja praktiline kasutamine
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 15. aprill 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 16. aprill 2019, 16:00
42item on the agendapointLoode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
69item on the agendapointNormid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
103item on the agendapointEuroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
92item on the agendapointEuroopa ühendamise rahastu
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
123item on the agendapointTerroristliku veebisisu levitamise tõkestamine
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineReede, 12. aprill 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 16. aprill 2019, 16:00
72item on the agendapointUute raskesõidukite CO2-heitenormid
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
37item on the agendapointKeskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
98item on the agendapointDigitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
75item on the agendapointPiiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
90item on the agendapointEuroopa Kaitsefond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
68item on the agendapointPandikirjadest tulenevad riskipositsioonid
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
67item on the agendapointPandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
106item on the agendapointNõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 15. aprill 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 12. aprill 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 15. aprill 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 16. aprill 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2019Õigusalane teave