Esityslista
StrasbourgMaanantai 15. huhtikuuta 2019 - Torstai 18. huhtikuuta 2019 268k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019178kVersio: Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 15:47
 Esityslistan kohdat
08:30 - 10:00   Keskustelut
10:00 - 12:20   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

08:30 - 10:00   Keskustelut       Puheajat
80Määräaika***IpointSosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
Mietintö:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Äänestys toimitetaan torstaina
10:00 - 12:20   Keskustelut       Puheajat
115 pointKeskustelu Latvian tasavallan pääministerin Krišjānis Kariņšin kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
142 voteTyöjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta
136***voteEU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä
Suositus:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
88Määräaika***IvoteEuroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Mietintö:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
87Määräaika***IvoteEuroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma
Mietintö:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
17Määräaika***IvoteMarkkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus
Mietintö:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
59Määräaika***IvoteOikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten
Mietintö:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
101Määräaika***IvoteEU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
71Määräaika***IvoteElintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys
Mietintö:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
70Määräaika***IvoteLääkkeiden lisäsuojatodistus
Mietintö:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
91Määräaika***IvoteUnionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen
Mietintö:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
89Määräaika***IvoteDigitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027
Mietintö:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018
93Määräaika***IvoteVeroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma
Mietintö:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
86Määräaika***IvoteYmpäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life)
Mietintö:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
95Määräaika***IvoteOikeusalan ohjelma
Mietintö:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
94Määräaika***IvotePerusoikeuksien ja arvojen ohjelma
Mietintö:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
138Määräaika voteParlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
53Määräaika***IpointEurooppalainen raja- ja merivartiosto
Mietintö:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
41Määräaika***IpointViisumisäännöstö
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)      
124***IvoteEräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II
Mietintö:  József Szájer (A8-0190/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
57Määräaika***IvoteEräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan - osa I
Mietintö:  József Szájer (A8-0020/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
58***IvoteEräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 artiklaan
Mietintö:  József Szájer (A8-0012/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
119***voteUnionin yleisen talousarvion toteuttaminen ja rahoittaminen vuonna 2019 ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
Suositus:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Budjettivaliokunta
125***voteEU:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus
Suositus:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
122*voteEhdotus Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta
Mietintö:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
126Määräaika voteTyöjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Määräaika***IvoteEurooppalainen raja- ja merivartiosto
Mietintö:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
41Määräaika***IvoteViisumisäännöstö
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
42Määräaika***IvoteLuoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet
Mietintö:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2115/2005 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Kalatalousvaliokunta
69Määräaika***IvoteSäännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä
Mietintö:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
103Määräaika***IvoteEuroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto
Mietintö:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Maanantai 11. maaliskuuta 2019
92Määräaika***IvoteVerkkojen Eurooppa -väline
Mietintö:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Keskustelu: Tiistai 11. joulukuuta 2018
123Määräaika***IvoteVerkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)       Puheajat
72Määräaika***IpointHiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille
Mietintö:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
37Määräaika***IpointPuhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen
Mietintö:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
98Määräaika***IpointDigitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla
Mietintö:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
75Määräaika***IpointRajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset
Mietintö:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
90Määräaika***IpointEuroopan puolustusrahasto
Mietintö:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  pointYhteiskeskustelu - Katetut joukkolainat
68Määräaika***I-Katetut joukkolainat
Mietintö:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
67Määräaika***I-Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta
Mietintö:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
106Määräaika pointNeuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus
Suulliset kysymykset - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Neuvosto
Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Komissio
Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus
85Määräaika***IpointInvestEU
Mietintö:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
08:30 - 10:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)5'
Esittelijä6'
Valmistelija1'
"Catch the eye"5'
Jäsenet45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Keskustelut     item on the agenda
Latvian tasavallan pääministeri Krišjānis Kariņš30'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelijat   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)40'
Esittelijät   (8x6') 48'
Valmistelijat   (12x1') 12'
Laatija (valiokunta)5'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Jäsenet120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointSosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 16. huhtikuuta 2019, 10:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 16:00
88item on the agendapointEuroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
87item on the agendapointEuroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
17item on the agendapointMarkkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
59item on the agendapointOikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
101item on the agendapointEU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
71item on the agendapointElintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
70item on the agendapointLääkkeiden lisäsuojatodistus
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
91item on the agendapointUnionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
89item on the agendapointDigitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
93item on the agendapointVeroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
86item on the agendapointYmpäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
95item on the agendapointOikeusalan ohjelma
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
94item on the agendapointPerusoikeuksien ja arvojen ohjelma
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
138item on the agendapointParlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä
  -TarkistuksetMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 16. huhtikuuta 2019, 16:00
53item on the agendapointEurooppalainen raja- ja merivartiosto
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
41item on the agendapointViisumisäännöstö
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
57item on the agendapointEräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan - osa I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
126item on the agendapointTyöjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö
  -TarkistuksetMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 16. huhtikuuta 2019, 16:00
42item on the agendapointLuoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
69item on the agendapointSäännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
103item on the agendapointEuroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
92item on the agendapointVerkkojen Eurooppa -väline
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
123item on the agendapointVerkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 12. huhtikuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 16. huhtikuuta 2019, 16:00
72item on the agendapointHiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
37item on the agendapointPuhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
98item on the agendapointDigitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
75item on the agendapointRajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
90item on the agendapointEuroopan puolustusrahasto
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
68item on the agendapointKatetut joukkolainat
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
67item on the agendapointKatetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
106item on the agendapointNeuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 10. huhtikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 12. huhtikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 15. huhtikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 16. huhtikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus