Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. 274k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d.185kVersija: Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 18:36
 Darbotvarkės klausimai
08:30 - 10:00   Diskusijos
10:00 - 12:20   Diskusijos
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 17:00   Diskusijos
17:00 - 18:00   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)
18:00 - 24:00   Diskusijos (po balsavimo)
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

08:30 - 10:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
80Galutinis terminas***IpointSocialinės apsaugos sistemų koordinavimas
Pranešimas:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Bus balsuojama ketvirtadienį
10:00 - 12:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
115 pointDiskusijos su Latvijos ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
142 voteDarbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas
136***voteEB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas
Rekomendacija:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
88Galutinis terminas***IvoteProgramos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Pranešimas:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d.
87Galutinis terminas***IvotePrograma, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“
Pranešimas:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d.
17Galutinis terminas***IvoteRinkos priežiūra ir gaminių atitiktis
Pranešimas:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Pranešimas dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
59Galutinis terminas***IvoteVerslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas
Pranešimas:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
101Galutinis terminas***IvoteES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
Pranešimas:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
71Galutinis terminas***IvoteES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pranešimas:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
70Galutinis terminas***IvoteMedicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas
Pranešimas:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Teisės reikalų komitetas
91Galutinis terminas***IvoteSąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra
Pranešimas:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
89Galutinis terminas***Ivote2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa
Pranešimas:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d.
93Galutinis terminas***IvoteBendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“
Pranešimas:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
86Galutinis terminas***IvoteAplinkos ir klimato politikos programa (LIFE)
Pranešimas:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
95Galutinis terminas***IvoteTeisingumo programa
Pranešimas:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
94Galutinis terminas***IvoteTeisių ir vertybių programa
Pranešimas:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
138Galutinis terminas voteTarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
53Galutinis terminas***IpointEuropos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
Pranešimas:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
41Galutinis terminas***IpointVizų kodeksas
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
17:00 - 18:00   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)      
124***IvoteKeleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis
Pranešimas:  József Szájer (A8-0190/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Teisės reikalų komitetas
57Galutinis terminas***IvoteKeleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis
Pranešimas:  József Szájer (A8-0020/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Teisės reikalų komitetas
58***IvoteKeleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV 290 straipsnio
Pranešimas:  József Szájer (A8-0012/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Teisės reikalų komitetas
119***voteES 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos
Rekomendacija:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Biudžeto komitetas
125***voteES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas
Rekomendacija:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
122*voteEuropos investicijų banko statuto dalinis keitimas
Pranešimas:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Konstitucinių reikalų komitetas
126Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimas ir naudojimas
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Galutinis terminas***IvoteEuropos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
Pranešimas:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
41Galutinis terminas***IvoteVizų kodeksas
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
42Galutinis terminas***IvoteIšsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone
Pranešimas:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Žuvininkystės komitetas
69Galutinis terminas***IvoteTaisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo
Pranešimas:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
103Galutinis terminas***IvoteEuropos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
Pranešimas:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d.
92Galutinis terminas***IvoteEuropos infrastruktūros tinklų priemonė
Pranešimas:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Transporto ir turizmo komitetas

Diskusijos: Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d.
123Galutinis terminas***IvoteKova su teroristinio turinio sklaida internete
Pranešimas:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
18:00 - 24:00   Diskusijos (po balsavimo)       Kalbėjimo laikas
72Galutinis terminas***IpointNaujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
Pranešimas:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
37Galutinis terminas***IpointSkatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
Pranešimas:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
98Galutinis terminas***IpointSkaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje
Pranešimas:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Teisės reikalų komitetas
75Galutinis terminas***IpointVienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas
Pranešimas:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Teisės reikalų komitetas
90Galutinis terminas***IpointEuropos gynybos fondas
Pranešimas:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  pointBendros diskusijos - Padengtosios obligacijos
68Galutinis terminas***I-Padengtų obligacijų pozicijos
Pranešimas:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
67Galutinis terminas***I-Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra
Pranešimas:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
106Galutinis terminas pointDerybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Konstitucinių reikalų komitetas
Tarybai
Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Konstitucinių reikalų komitetas
Komisijai
Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto
85Galutinis terminas***IpointPrograma „InvestEU“
Pranešimas:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „InvestEU“
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
08:30 - 10:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Pranešėjas6'
Nuomonės referentas1'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Diskusijos     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, Latvijos Respublikos Ministras Pirmininkas30'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Diskusijos (po balsavimo)     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)40'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentai   (12x1') 12'
Autorius (komitetas)5'
Procedūra „prašau žodžio“   (8x5') 40'
Parlamento nariai120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointSocialinės apsaugos sistemų koordinavimas
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 10:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 16:00
88item on the agendapointProgramos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
87item on the agendapointPrograma, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
17item on the agendapointRinkos priežiūra ir gaminių atitiktis
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
59item on the agendapointVerslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
101item on the agendapointES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
71item on the agendapointES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
70item on the agendapointMedicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
91item on the agendapointSąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
89item on the agendapoint2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
93item on the agendapointBendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
86item on the agendapointAplinkos ir klimato politikos programa (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
95item on the agendapointTeisingumo programa
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
94item on the agendapointTeisių ir vertybių programa
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
138item on the agendapointTarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 16:00
53item on the agendapointEuropos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
41item on the agendapointVizų kodeksas
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
57item on the agendapointKeleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis
József Szájer (A8-0020/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
126item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimas ir naudojimas
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 16:00
42item on the agendapointIšsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
69item on the agendapointTaisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
103item on the agendapointEuropos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
92item on the agendapointEuropos infrastruktūros tinklų priemonė
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
123item on the agendapointKova su teroristinio turinio sklaida internete
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2019 m. balandžio 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 16:00
72item on the agendapointNaujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
37item on the agendapointSkatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
98item on the agendapointSkaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
75item on the agendapointVienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
90item on the agendapointEuropos gynybos fondas
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
68item on the agendapointPadengtų obligacijų pozicijos
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
67item on the agendapointPadengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
106item on the agendapointDerybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
85item on the agendapointPrograma „InvestEU“
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. balandžio 12 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas