Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis 271k
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis183kVersija: Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 20:18
 Darba kārtības punkti
08:30 - 10:00   Debates
10:00 - 12:20   Debates
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 17:00   Debates
17:00 - 18:00   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)
18:00 - 24:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

08:30 - 10:00   Debates       Uzstāšanās laiks
80Termiņi***IpointSociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
Ziņojums:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Balsošana notiks ceturtdien
10:00 - 12:20   Debates       Uzstāšanās laiks
115 pointDebates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
142 voteReglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija
136***voteProtokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac
Ieteikums:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
88Termiņi***IvotePamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi
Ziņojums:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
87Termiņi***IvotePamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma
Ziņojums:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
17Termiņi***IvoteTirgus uzraudzība un produktu atbilstība
Ziņojums:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
59Termiņi***IvoteTaisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
Ziņojums:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
101Termiņi***IvoteES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
71Termiņi***IvoteES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē
Ziņojums:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
70Termiņi***IvotePapildu aizsardzības sertifikāts zālēm
Ziņojums:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Juridiskā komiteja
91Termiņi***IvoteSavienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra
Ziņojums:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
89Termiņi***IvoteDigitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
Ziņojums:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris
93Termiņi***IvoteProgramma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā
Ziņojums:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis”
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
86Termiņi***IvoteVides un klimata pasākumu programma (LIFE)
Ziņojums:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
95Termiņi***IvoteProgramma “Tiesiskums”
Ziņojums:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
94Termiņi***IvoteProgramma “Tiesības un vērtības”
Ziņojums:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
138Termiņi voteParlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās starpparlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Debates       Uzstāšanās laiks
53Termiņi***IpointEiropas Robežu un krasta apsardze
Ziņojums:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
41Termiņi***IpointVīzu kodekss
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
17:00 - 18:00   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)      
124***IvoteVairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam — II daļa
Ziņojums:  József Szájer (A8-0190/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Juridiskā komiteja
57Termiņi***IvoteVairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam – I daļa
Ziņojums:  József Szájer (A8-0020/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Juridiskā komiteja
58***IvoteVairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. pantam
Ziņojums:  József Szájer (A8-0012/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Juridiskā komiteja
119***voteES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2019. gadā saistībā ar AK izstāšanos no Savienības
Ieteikums:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Ieteikums par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Budžeta komiteja
125***voteES un Krievijas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā
Ieteikums:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
122*voteEIB Statūtu grozīšana
Ziņojums:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
126Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Termiņi***IvoteEiropas Robežu un krasta apsardze
Ziņojums:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
41Termiņi***IvoteVīzu kodekss
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
42Termiņi***IvoteSaglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā
Ziņojums:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2115/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
69Termiņi***IvoteNoteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu
Ziņojums:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
103Termiņi***IvoteEiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls
Ziņojums:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Pirmdiena, 2019. gada 11. marts
92Termiņi***IvoteEiropas infrastruktūras savienošanas instruments
Ziņojums:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Transporta un tūrisma komiteja

Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
123Termiņi***IvoteTeroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
18:00 - 24:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates       Uzstāšanās laiks
72Termiņi***IpointCO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem
Ziņojums:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
37Termiņi***Ipoint“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana
Ziņojums:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
98Termiņi***IpointDigitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās
Ziņojums:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Juridiskā komiteja
75Termiņi***IpointPārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana
Ziņojums:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Juridiskā komiteja
90Termiņi***IpointEiropas Aizsardzības fonds
Ziņojums:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  pointKopīgās debates - Segtās obligācijas
68Termiņi***I-Riska darījumi segto obligāciju veidā
Ziņojums:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
67Termiņi***I-Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība
Ziņojums:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
106Termiņi pointSarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Padome
Sarunas ar Padomi un Komisiju par Parlamenta izmeklēšanas tiesībām – tiesību akta priekšlikums
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Komisija
Sarunas ar Padomi un Komisiju par Parlamenta izmeklēšanas tiesībām – tiesību akta priekšlikums
85Termiņi***IpointProgramma InvestEU
Ziņojums:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārā komiteja
08:30 - 10:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)5'
Referents6'
Atzinuma sagatavotājs1'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Debates     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas premjerministrs30'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates      item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Referenti   (8x6') 48'
Atzinumu sagatavotāji   (12x1') 12'
Autors (komiteja)5'
Brīvā mikrofona procedūra   (8x5') 40'
Deputāti 120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointSociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 10:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 16:00
88item on the agendapointPamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
87item on the agendapointPamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
17item on the agendapointTirgus uzraudzība un produktu atbilstība
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
59item on the agendapointTaisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
101item on the agendapointES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
71item on the agendapointES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
70item on the agendapointPapildu aizsardzības sertifikāts zālēm
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
91item on the agendapointSavienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
89item on the agendapointDigitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
93item on the agendapointProgramma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
86item on the agendapointVides un klimata pasākumu programma (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
95item on the agendapointProgramma “Tiesiskums”
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
94item on the agendapointProgramma “Tiesības un vērtības”
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
138item on the agendapointParlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās starpparlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 16:00
53item on the agendapointEiropas Robežu un krasta apsardze
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
41item on the agendapointVīzu kodekss
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
57item on the agendapointVairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam – I daļa
József Szájer (A8-0020/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
126item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 16:00
42item on the agendapointSaglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
69item on the agendapointNoteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
103item on the agendapointEiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
92item on the agendapointEiropas infrastruktūras savienošanas instruments
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
123item on the agendapointTeroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2019. gada 12. aprīlis, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 16:00
72item on the agendapointCO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
37item on the agendapoint“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
98item on the agendapointDigitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
75item on the agendapointPārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
90item on the agendapointEiropas Aizsardzības fonds
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
68item on the agendapointRiska darījumi segto obligāciju veidā
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
67item on the agendapointSegtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
106item on the agendapointSarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
85item on the agendapointProgramma InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 12. aprīlis, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. aprīlisJuridisks paziņojums