Agenda
StraatsburgMaandag 15 april 2019 - Donderdag 18 april 2019 274k
Woensdag 17 april 2019187kVersie: Woensdag 17 april 2019, 15:54
 Agendapunten
08:30 - 10:00   Debatten
10:00 - 12:20   Debatten
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 17:00   Debatten
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 10:00   Debatten       Spreektijd
80Deadline***IpointCoördinatie van socialezekerheidsstelsels
Verslag:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
De stemming vindt op donderdag plaats
10:00 - 12:20   Debatten       Spreektijd
115 pointDebat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
142 voteUitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement
136***voteProtocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac"
Aanbeveling:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, waarbij die overeenkomst wordt uitgebreid tot rechtshandhaving
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
88Deadline***IvoteVaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
Verslag:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Dinsdag 11 december 2018
87Deadline***IvoteProgramma tot uitvoering van Horizon Europa
Verslag:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Dinsdag 11 december 2018
17Deadline***IvoteMarkttoezicht en naleving op productgebied
Verslag:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
59Deadline***IvoteBevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
Verslag:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
101Deadline***IvoteBetere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
71Deadline***IvoteTransparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen
Verslag:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 10 december 2018
70Deadline***IvoteAanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
Verslag:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Commissie juridische zaken
91Deadline***IvoteRuimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma
Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Woensdag 12 december 2018
89Deadline***IvoteProgramma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027
Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Woensdag 12 december 2018
93Deadline***IvoteFiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
Verslag:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Woensdag 16 januari 2019
86Deadline***IvoteProgramma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)
Verslag:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 10 december 2018
95Deadline***IvoteProgramma Justitie
Verslag:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Commissie juridische zaken
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
94Deadline***IvoteProgramma Rechten en waarden
Verslag:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Woensdag 16 januari 2019
138Deadline voteAantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Debatten       Spreektijd
53Deadline***IpointEuropese grens- en kustwacht
Verslag:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
41Deadline***IpointVisumcode
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      
124***IvoteAanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel II
Verslag:  József Szájer (A8-0190/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Commissie juridische zaken
57Deadline***IvoteAanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I
Verslag:  József Szájer (A8-0020/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Commissie juridische zaken
58***IvoteAanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU
Verslag:  József Szájer (A8-0012/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Commissie juridische zaken
119***voteUitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie
Aanbeveling:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Aanbeveling over de ontwerpverordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Begrotingscommissie
125***voteOvereenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied
Aanbeveling:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
122*voteWijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank
Verslag:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Commissie constitutionele zaken
126Deadline voteBezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Deadline***IvoteEuropese grens- en kustwacht
Verslag:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
41Deadline***IvoteVisumcode
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
42Deadline***IvoteInstandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan
Verslag:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Commissie visserij
69Deadline***IvoteRegels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie
Verslag:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
103Deadline***IvoteEuropees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
Verslag:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Maandag 11 maart 2019
92Deadline***IvoteConnecting Europe Facility
Verslag:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Commissie vervoer en toerisme

Debat: Dinsdag 11 december 2018
123Deadline***IvoteVoorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)       Spreektijd
72Deadline***IpointCO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
37Deadline***IpointBevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
Verslag:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
98Deadline***IpointGebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Commissie juridische zaken
75Deadline***IpointGrensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Verslag:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Commissie juridische zaken
90Deadline***IpointEuropees Defensiefonds
Verslag:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
  pointGecombineerde behandeling - Gedekte obligaties
68Deadline***I-Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties
Verslag:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
67Deadline***I-Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties
Verslag:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
106Deadline pointOnderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement
Mondelinge vragen - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Commissie constitutionele zaken
Raad
Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Commissie constitutionele zaken
Commissie
Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel
85Deadline***IpointInvestEU
Verslag:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Begrotingscommissie
Commissie economische en monetaire zaken
08:30 - 10:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)5'
Rapporteur6'
Rapporteur voor advies1'
"Catch the eye"5'
Leden45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Debatten     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, premier van de Republiek Letland30'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)40'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (12x1') 12'
Vraagsteller (commissie)5'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Leden120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointCoördinatie van socialezekerheidsstelsels
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 16 april 2019, 10:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 17 april 2019, 16:00
88item on the agendapointVaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
87item on the agendapointProgramma tot uitvoering van Horizon Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
17item on the agendapointMarkttoezicht en naleving op productgebied
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
59item on the agendapointBevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
101item on the agendapointBetere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
71item on the agendapointTransparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
70item on the agendapointAanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
91item on the agendapointRuimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
89item on the agendapointProgramma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
93item on the agendapointFiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
86item on the agendapointProgramma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
95item on the agendapointProgramma Justitie
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
94item on the agendapointProgramma Rechten en waarden
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
138item on the agendapointAantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen
  -AmendementenMaandag 15 april 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 16 april 2019, 16:00
53item on the agendapointEuropese grens- en kustwacht
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
41item on the agendapointVisumcode
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
57item on the agendapointAanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
126item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen
  -AmendementenMaandag 15 april 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 16 april 2019, 16:00
42item on the agendapointInstandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
69item on the agendapointRegels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
103item on the agendapointEuropees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
92item on the agendapointConnecting Europe Facility
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
123item on the agendapointVoorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Amendementen; verwerpingVrijdag 12 april 2019, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 16 april 2019, 16:00
72item on the agendapointCO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
37item on the agendapointBevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
98item on the agendapointGebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
75item on the agendapointGrensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
90item on the agendapointEuropees Defensiefonds
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
68item on the agendapointBlootstellingen in de vorm van gedekte obligaties
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
67item on the agendapointGedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
106item on the agendapointOnderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -OntwerpresolutieWoensdag 10 april 2019, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 15 april 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 12 april 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 15 april 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 16 april 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 17 april 2019Juridische mededeling