Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. 279k
Środa, 17 kwietnia 2019189kWersja: Środa, 17 kwietnia 2019, 15:54
 Punkty porządku dziennego
08:30 - 10:00   Debaty
10:00 - 12:20   Debaty
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 17:00   Debaty
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania zostaną przedstawione w czwartek)
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)
 Czas wystąpień
 Terminy

08:30 - 10:00   Debaty       Czas wystąpień
80Termin***IpointKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Sprawozdanie:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Głosowanie odbędzie się w czwartek
10:00 - 12:20   Debaty       Czas wystąpień
115 pointDebata z premierem Republiki Łotewskiej Krišjānisem Kariņšem na temat przyszłości Europy
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
142 voteWykładnia Regulaminu: art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie
136***voteProtokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac”
Zalecenie:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
88Termin***IvoteUstanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie
Sprawozdanie:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euroepjskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
87Termin***IvoteProgram realizacji programu „Horyzont Europa”
Sprawozdanie:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
17Termin***IvoteNadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów
Sprawozdanie:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
59Termin***IvotePropagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
Sprawozdanie:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
101Termin***IvoteLepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
71Termin***IvotePrzejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Sprawozdanie:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
70Termin***IvoteDodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych
Sprawozdanie:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Komisja Prawna
91Termin***IvoteProgram kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
Sprawozdanie:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję 541/2014/UE
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
89Termin***IvoteProgram „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
Sprawozdanie:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Środa, 12 grudnia 2018
93Termin***IvoteProgram Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania
Sprawozdanie:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Środa, 16 stycznia 2019
86Termin***IvoteProgram działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
Sprawozdanie:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanwiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) ne 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
95Termin***IvoteProgram „Wymiar sprawiedliwości”
Sprawozdanie:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości”
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Komisja Prawna
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
94Termin***IvoteProgram „Prawa i Wartości”
Sprawozdanie:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Środa, 16 stycznia 2019
138Termin voteLiczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji międzyparlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Debaty       Czas wystąpień
53Termin***IpointEuropejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
Sprawozdanie:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
41Termin***IpointKodeks wizowy
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania zostaną przedstawione w czwartek)      
124***IvoteDostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II
Sprawozdanie:  József Szájer (A8-0190/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Komisja Prawna
57Termin***IvoteDostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I
Sprawozdanie:  József Szájer (A8-0020/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Komisja Prawna
58***IvoteDostosowanie niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 TFUE
Sprawozdanie:  József Szájer (A8-0012/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne w obszarze wymiaru sprawiedliwości przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Komisja Prawna
119***voteWykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii
Zalecenie:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Komisja Budżetowa
125***voteUmowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją
Zalecenie:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
122*voteZmiana Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Sprawozdanie:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
126Termin voteSprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Wdrażanie i eksploatacja współpracujących inteligentnych systemów transportowych
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Termin***IvoteEuropejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
Sprawozdanie:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
41Termin***IvoteKodeks wizowy
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
42Termin***IvoteŚrodki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku
Sprawozdanie:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Komisja Rybołówstwa
69Termin***IvoteZasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji
Sprawozdanie:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
103Termin***IvoteEuropejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
Sprawozdanie:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Poniedziałek, 11 marca 2019
92Termin***IvoteInstrument „Łącząc Europę”
Sprawozdanie:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) nr 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja Transportu i Turystyki

Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
123Termin***IvoteZapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)       Czas wystąpień
72Termin***IpointNormy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich
Sprawozdanie:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
37Termin***IpointPromowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
Sprawozdanie:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
98Termin***IpointStosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek
Sprawozdanie:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Komisja Prawna
75Termin***IpointTransgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek
Sprawozdanie:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Komisja Prawna
90Termin***IpointEuropejski Fundusz Obronny
Sprawozdanie:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  pointWspólna debata - Obligacje zabezpieczone
68Termin***I-Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
Sprawozdanie:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
67Termin***I-Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi
Sprawozdanie:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
106Termin pointNegocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego
Pytania ustne - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Rada
Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie uprawnień śledczych Parlamentu: wniosek ustawodawczy
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Komisja
Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie uprawnień śledczych Parlamentu: wniosek ustawodawczy
85Termin***IpointProgram InvestEU
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
08:30 - 10:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Sprawozdawca6'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Debaty     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, premier Republiki Łotewskiej30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)40'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (12x1') 12'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 16 kwietnia 2019, 10:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 17 kwietnia 2019, 16:00
88item on the agendapointUstanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
87item on the agendapointProgram realizacji programu „Horyzont Europa”
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
17item on the agendapointNadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
59item on the agendapointPropagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
101item on the agendapointLepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
71item on the agendapointPrzejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
70item on the agendapointDodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
91item on the agendapointProgram kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
89item on the agendapointProgram „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
93item on the agendapointProgram Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
86item on the agendapointProgram działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
95item on the agendapointProgram „Wymiar sprawiedliwości”
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
94item on the agendapointProgram „Prawa i Wartości”
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
138item on the agendapointLiczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji międzyparlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
  -PoprawkiPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 16 kwietnia 2019, 16:00
53item on the agendapointEuropejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
41item on the agendapointKodeks wizowy
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
57item on the agendapointDostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
126item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Wdrażanie i eksploatacja współpracujących inteligentnych systemów transportowych
  -PoprawkiPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 16 kwietnia 2019, 16:00
42item on the agendapointŚrodki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
69item on the agendapointZasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
103item on the agendapointEuropejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
92item on the agendapointInstrument „Łącząc Europę”
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
123item on the agendapointZapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 12 kwietnia 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 16 kwietnia 2019, 16:00
72item on the agendapointNormy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
37item on the agendapointPromowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
98item on the agendapointStosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
75item on the agendapointTransgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
90item on the agendapointEuropejski Fundusz Obronny
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
68item on the agendapointEkspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
67item on the agendapointObligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
106item on the agendapointNegocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
85item on the agendapointProgram InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 12 kwietnia 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 16 kwietnia 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2019Informacja prawna