Program
ŠtrasburgPondelok, 15. apríla 2019 - Štvrtok, 18. apríla 2019 276k
Streda, 17. apríla 2019188kVerzia: Streda, 17. apríla 2019, 15:57
 Body programu
08:30 - 10:00   Rozpravy
10:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)
 Rečnícky čas
 Lehoty

08:30 - 10:00   Rozpravy       Rečnícky čas
80Termín***IpointKoordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Správa:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
10:00 - 12:20   Rozpravy       Rečnícky čas
115 pointDiskusia s predsedom vlády Lotyšskej republiky Krišjānisom Kariņšom o budúcnosti Európy
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
142 voteVýklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku
136***voteProtokol k dohode medzi EÚ a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac
Odporúčanie:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
88Termín***IvoteStanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia
Správa:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Utorok, 11. decembra 2018
87Termín***IvoteProgram na vykonávanie programu Horizont Európa
Správa:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Utorok, 11. decembra 2018
17Termín***IvoteDohľad nad trhom a súlad výrobkov
Správa:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
59Termín***IvotePodpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
Správa:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
101Termín***IvoteLepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
Správa:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
71Termín***IvoteTransparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci
Správa:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
70Termín***IvoteDodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá
Správa:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Výbor pre právne veci
91Termín***IvoteVesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Správa:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
89Termín***IvoteProgram Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027
Správa:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Streda, 12. decembra 2018
93Termín***IvoteProgram spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
Správa:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
86Termín***IvoteProgram pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)
Správa:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
95Termín***IvoteProgram Spravodlivosť
Správa:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Výbor pre právne veci
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
94Termín***IvoteProgram Práva a hodnoty
Správa:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
138Termín votePočet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Rozpravy       Rečnícky čas
53Termín***IpointEurópska pohraničná a pobrežná stráž
Správa:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
41Termín***IpointVízový kódex
Správa:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)      
124***IvotePrispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť
Správa:  József Szájer (A8-0190/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Výbor pre právne veci
57Termín***IvotePrispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť
Správa:  József Szájer (A8-0020/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Výbor pre právne veci
58***IvotePrispôsobenie viacerých právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou článku 290 ZFEÚ
Správa:  József Szájer (A8-0012/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Výbor pre právne veci
119***votePlnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie
Odporúčanie:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie
[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Výbor pre rozpočet
125***voteDohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom
Odporúčanie:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
122*voteZmena štatútu Európskej investičnej banky
Správa:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Výbor pre ústavné veci
126Termín voteNámietka podľa článku 105 ods. 3: Zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Termín***IvoteEurópska pohraničná a pobrežná stráž
Správa:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
41Termín***IvoteVízový kódex
Správa:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
42Termín***IvoteOchranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
Správa:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2115/2005 a nariadenie Rady (ES) č. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Výbor pre rybárstvo
69Termín***IvotePravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií
Správa:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
103Termín***IvoteEurópske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
Správa:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Pondelok, 11. marca 2019
92Termín***IvoteNástroj na prepájanie Európy
Správa:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Rozprava: Utorok, 11. decembra 2018
123Termín***IvoteBoj proti šíreniu teroristického obsahu online
Správa:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)       Rečnícky čas
72Termín***IpointEmisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
Správa:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
37Termín***IpointPodpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
Správa:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
98Termín***IpointPoužívanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
Správa:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Výbor pre právne veci
75Termín***IpointCezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
Správa:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Výbor pre právne veci
90Termín***IpointEurópsky obranný fond
Správa:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  pointSpoločná rozprava - Kryté dlhopisy
68Termín***I-Expozícia vo forme krytých dlhopisov
Správa:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
67Termín***I-Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi
Správa:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
106Termín pointRokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh
Otázky na ústne zodpovedanie - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Výbor pre ústavné veci
Rada
Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Výbor pre ústavné veci
Komisia
Rokovania s Radou a Komisiou o vyšetrovacích právomociach Parlamentu: legislatívny návrh
85Termín***IpointProgram InvestEU
Správa:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
08:30 - 10:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Spravodajca6'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, predseda vlády Lotyšskej republiky30'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (2x1') 2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)40'
Spravodajcovia   (8x6') 48'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (12x1') 12'
Autor (výbor)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointKoordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 16. apríla 2019, 10:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 17. apríla 2019, 16:00
88item on the agendapointStanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
87item on the agendapointProgram na vykonávanie programu Horizont Európa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
17item on the agendapointDohľad nad trhom a súlad výrobkov
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
59item on the agendapointPodpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
101item on the agendapointLepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
71item on the agendapointTransparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
70item on the agendapointDodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
91item on the agendapointVesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
89item on the agendapointProgram Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
93item on the agendapointProgram spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
86item on the agendapointProgram pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
95item on the agendapointProgram Spravodlivosť
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
94item on the agendapointProgram Práva a hodnoty
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
138item on the agendapointPočet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 15. apríla 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 16. apríla 2019, 16:00
53item on the agendapointEurópska pohraničná a pobrežná stráž
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
41item on the agendapointVízový kódex
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
57item on the agendapointPrispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť
József Szájer (A8-0020/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
126item on the agendapointNámietka podľa článku 105 ods. 3: Zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 15. apríla 2019, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 16. apríla 2019, 16:00
42item on the agendapointOchranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
69item on the agendapointPravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
103item on the agendapointEurópske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
92item on the agendapointNástroj na prepájanie Európy
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
123item on the agendapointBoj proti šíreniu teroristického obsahu online
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePiatok, 12. apríla 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 16. apríla 2019, 16:00
72item on the agendapointEmisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
37item on the agendapointPodpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
98item on the agendapointPoužívanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
75item on the agendapointCezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
90item on the agendapointEurópsky obranný fond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
68item on the agendapointExpozícia vo forme krytých dlhopisov
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
67item on the agendapointKryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
106item on the agendapointRokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Návrh uzneseniaStreda, 10. apríla 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 15. apríla 2019, 19:00
85item on the agendapointProgram InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 12. apríla 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 15. apríla 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 16. apríla 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 19:00
Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne oznámenie