Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 15. april 2019 - Četrtek, 18. april 2019 266k
Sreda, 17. april 2019181kRazličica: Sreda, 17. april 2019, 21:33
 Točke na dnevnem redu
08:30 - 10:00   Razprave
10:00 - 12:20   Razprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 17:00   Razprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)
 Čas za govor
 Roki

08:30 - 10:00   Razprave       Čas za govor
80Rok***IpointKoordinacija sistemov socialne varnosti
Poročilo:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Glasovanje bo v četrtek
10:00 - 12:20   Razprave       Čas za govor
115 pointRazprava s predsednikom latvijske vlade Krišjānisom Kariņšem o prihodnosti Evrope
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
142 voteRazlaga člena 32(5), prvega pododstavka, druge alineje Poslovnika
136***voteProtokol k Sporazumu med EU in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o „Eurodacu“
Priporočilo:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
88Rok***IvoteVzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
Poročilo:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Torek, 11. december 2018
87Rok***IvoteProgram za izvajanje programa Obzorje Evropa
Poročilo:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Torek, 11. december 2018
17Rok***IvoteNadzor trga in skladnost izdelkov
Poročilo:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
59Rok***IvoteSpodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev
Poročilo:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
101Rok***IvoteBoljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov
Poročilo:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
71Rok***IvotePreglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU
Poročilo:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
70Rok***IvoteDodatni varstveni certifikat za zdravila
Poročilo:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Odbor za pravne zadeve
91Rok***IvoteVesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program
Poročilo:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Sreda, 12. december 2018
89Rok***IvoteProgram za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027
Poročilo:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Sreda, 12. december 2018
93Rok***IvoteProgram Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve
Poročilo:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Sreda, 16. januar 2019
86Rok***IvoteProgram za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)
Poročilo:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
95Rok***IvoteProgram za pravosodje
Poročilo:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Odbor za pravne zadeve
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
94Rok***IvoteProgram za pravice in vrednote
Poročilo:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Sreda, 16. januar 2019
138Rok voteŠtevilo medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Razprave       Čas za govor
53Rok***IpointEvropska mejna in obalna straža
Poročilo:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
41Rok***IpointVizumski zakonik
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)      
124***IvotePrilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del II
Poročilo:  József Szájer (A8-0190/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije
[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Odbor za pravne zadeve
57Rok***IvotePrilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I
Poročilo:  József Szájer (A8-0020/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Odbor za pravne zadeve
58***IvotePrilagoditev več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju EU
Poročilo:  József Szájer (A8-0012/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Odbor za pravne zadeve
119***voteIzvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Priporočilo:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Odbor za proračun
125***voteSporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo
Priporočilo:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
122*voteSprememba statuta Evropske investicijske banke
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi statuta Evropske investicijske banke
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Odbor za ustavne zadeve
126Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Rok***IvoteEvropska mejna in obalna straža
Poročilo:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
41Rok***IvoteVizumski zakonik
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
42Rok***IvoteOhranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika
Poročilo:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Odbor za ribištvo
69Rok***IvotePravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij
Poročilo:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
103Rok***IvoteEvropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
Poročilo:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Ponedeljek, 11. marec 2019
92Rok***IvoteInstrument za povezovanje Evrope
Poročilo:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Odbor za promet in turizem

Razprava: Torek, 11. december 2018
123Rok***IvoteBoj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin
Poročilo:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin
[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)       Čas za govor
72Rok***IpointStandardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila
Poročilo:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
37Rok***IpointSpodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
Poročilo:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/EU o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
98Rok***IpointUporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb
Poročilo:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Odbor za pravne zadeve
75Rok***IpointČezmejna preoblikovanja, združitve in delitve
Poročilo:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Odbor za pravne zadeve
90Rok***IpointEvropski obrambni sklad
Poročilo:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  pointSkupna razprava - Krite obveznice
68Rok***I-Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice
Poročilo:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
67Rok***I-Krite obveznice in njihov javni nadzor
Poročilo:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
106Rok pointPogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog
Vprašanja za ustni odgovor - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Odbor za ustavne zadeve
Svet
Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Odbor za ustavne zadeve
Komisija
Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog
85Rok***IpointInvestEU
Poročilo:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
08:30 - 10:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)5'
Poročevalec6'
Pripravljavec mnenja1'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Razprave     item on the agenda
Predsednik vlade Republike Latvije Krišjānis Kariņš 30'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)40'
Poročevalci   (8x6') 48'
Pripravljavci mnenja   (12x1') 12'
Avtor (odbor)5'
Razprava brez seznama govornikov   (8x5') 40'
Poslanci120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointKoordinacija sistemov socialne varnosti
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 16. april 2019, 10:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 17. april 2019, 16:00
88item on the agendapointVzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
87item on the agendapointProgram za izvajanje programa Obzorje Evropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
17item on the agendapointNadzor trga in skladnost izdelkov
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
59item on the agendapointSpodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
101item on the agendapointBoljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
71item on the agendapointPreglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
70item on the agendapointDodatni varstveni certifikat za zdravila
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
91item on the agendapointVesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
89item on the agendapointProgram za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
93item on the agendapointProgram Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
86item on the agendapointProgram za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
95item on the agendapointProgram za pravosodje
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
94item on the agendapointProgram za pravice in vrednote
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
138item on the agendapointŠtevilo medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah
  -Predlogi spremembPonedeljek, 15. april 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 16. april 2019, 16:00
53item on the agendapointEvropska mejna in obalna straža
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
41item on the agendapointVizumski zakonik
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
57item on the agendapointPrilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 PDEU – del I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
126item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: uvajanje in operativna uporaba sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov
  -Predlogi spremembPonedeljek, 15. april 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 16. april 2019, 16:00
42item on the agendapointOhranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
69item on the agendapointPravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
103item on the agendapointEvropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
92item on the agendapointInstrument za povezovanje Evrope
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
123item on the agendapointBoj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 12. april 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 16. april 2019, 16:00
72item on the agendapointStandardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
37item on the agendapointSpodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
98item on the agendapointUporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
75item on the agendapointČezmejna preoblikovanja, združitve in delitve
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
90item on the agendapointEvropski obrambni sklad
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
68item on the agendapointIzpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
67item on the agendapointKrite obveznice in njihov javni nadzor
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
106item on the agendapointPogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Predlog resolucijeSreda, 10. april 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 15. april 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 12. april 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 15. april 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 16. april 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 17. april 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 17. april 2019Pravno obvestilo