Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 15 april 2019 - Torsdagen den 18 april 2019 271k
Onsdagen den 17 april 2019183kUtgåva: Onsdagen den 17 april 2019, 15:58
 Punkter på föredragningslistan
08:30 - 10:00   Debatt
10:00 - 12:20   Debatt
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 17:00   Debatt
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter avslutad omröstning)
 Talartid
 Tidsfrister

08:30 - 10:00   Debatt       Talartid
80Tidsfrist***IpointSamordning av de sociala trygghetssystemen
Betänkande:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
10:00 - 12:20   Debatt       Talartid
115 pointDebatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid
[2019/2673(RSP)]
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
142 voteTolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen
136***voteProtokoll till avtalet mellan EU och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac
Rekommendation:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen, i syfte att utvidga detta avtal till att omfatta brottsbekämpning
[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
88Tidsfrist***IvoteInrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning
Betänkande:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
87Tidsfrist***IvoteProgrammet för genomförande av Horisont Europa
Betänkande:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
17Tidsfrist***IvoteMarknadskontroll och överensstämmelse för produkter
Betänkande:  Nicola Danti (A8-0277/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU
[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
59Tidsfrist***IvoteFrämjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Betänkande:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
101Tidsfrist***IvoteBättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
71Tidsfrist***IvoteInsyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Betänkande:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
70Tidsfrist***IvoteTilläggsskydd för läkemedel
Betänkande:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel
[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
91Tidsfrist***IvoteUnionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Betänkande:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
89Tidsfrist***IvoteProgrammet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
Betänkande:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
93Tidsfrist***IvoteFiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Betänkande:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
86Tidsfrist***IvoteProgram för miljö och klimatpolitik (Life)
Betänkande:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
95Tidsfrist***IvoteProgrammet för rättsliga frågor
Betänkande:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
94Tidsfrist***IvoteProgrammet för rättigheter och värden
Betänkande:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
138Tidsfrist voteAntalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer samt delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och multilaterala parlamentariska församlingar
[2019/2698(RSO)]
B8-0240/2019
15:00 - 17:00   Debatt       Talartid
53Tidsfrist***IpointDen europeiska gräns- och kustbevakningen
Betänkande:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
41Tidsfrist***IpointViseringskodex
Betänkande:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)      
124***IvoteAnpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II
Betänkande:  József Szájer (A8-0190/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
57Tidsfrist***IvoteAnpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I
Betänkande:  József Szájer (A8-0020/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
58***IvoteAnpassning till artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
Betänkande:  József Szájer (A8-0012/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
119***voteGenomförande och finansiering av EU:s allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
Rekommendation:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]
Budgetutskottet
125***voteAvtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland
Rekommendation:  Christian Ehler (A8-0188/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering
[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
122*voteÄndring av Europeiska investeringsbankens stadga
Betänkande:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga
[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]
Utskottet för konstitutionella frågor
126Tidsfrist voteInvändning i enlighet med artikel 105.3: Införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem
[2019/2651(DEA)]
B8-0239/2019
53Tidsfrist***IvoteDen europeiska gräns- och kustbevakningen
Betänkande:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
41Tidsfrist***IvoteViseringskodex
Betänkande:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
42Tidsfrist***IvoteBevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del
Betänkande:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007
[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]
Fiskeriutskottet
69Tidsfrist***IvoteBestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information
Betänkande:  Emil Radev (A8-0442/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF
[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
103Tidsfrist***IvoteEuropeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum
Betänkande:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Måndagen den 11 mars 2019
92Tidsfrist***IvoteFonden för ett sammanlänkat Europa
Betänkande:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Utskottet för transport och turism

Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
123Tidsfrist***IvoteFörhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter avslutad omröstning)       Talartid
72Tidsfrist***IpointUtsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Betänkande:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
37Tidsfrist***IpointFrämjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Betänkande:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
98Tidsfrist***IpointAnvändningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
Betänkande:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
75Tidsfrist***IpointGränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
Betänkande:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
90Tidsfrist***IpointEuropeiska försvarsfonden
Betänkande:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  pointGemensam debatt - Säkerställda obligationer
68Tidsfrist***I-Exponeringar i form av säkerställda obligationer
Betänkande:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
67Tidsfrist***I-Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer
Betänkande:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
106Tidsfrist pointFörhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag
Muntliga frågor - [2019/2536(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Utskottet för konstitutionella frågor
Rådet
Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag
     
Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Utskottet för konstitutionella frågor
Kommissionen
Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag
85Tidsfrist***IpointInvestEU
Betänkande:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
08:30 - 10:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Föredragande6'
Föredragande av yttrande1'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
10:00 - 12:20   Debatt     item on the agenda
Krišjānis Kariņš, Lettlands premiärminister30'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
15:00 - 17:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'30ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter avslutad omröstning)     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (12x1') 12'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet   (8x5') 40'
Ledamöter120'
PPE31'30S&D27'30ECR12'30ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'NI5'
80item on the agendapointSamordning av de sociala trygghetssystemen
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 16 april 2019, 10:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 17 april 2019, 16:00
88item on the agendapointInrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
87item on the agendapointProgrammet för genomförande av Horisont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
17item on the agendapointMarknadskontroll och överensstämmelse för produkter
Nicola Danti (A8-0277/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
59item on the agendapointFrämjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
Christel Schaldemose (A8-0444/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
101item on the agendapointBättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler
Daniel Dalton (A8-0029/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
71item on the agendapointInsyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Pilar Ayuso (A8-0417/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
70item on the agendapointTilläggsskydd för läkemedel
Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
91item on the agendapointUnionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
89item on the agendapointProgrammet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
93item on the agendapointFiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
86item on the agendapointProgram för miljö och klimatpolitik (Life)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
95item on the agendapointProgrammet för rättsliga frågor
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
94item on the agendapointProgrammet för rättigheter och värden
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
138item on the agendapointAntalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer samt delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och multilaterala parlamentariska församlingar
  -ÄndringsförslagMåndagen den 15 april 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 16 april 2019, 16:00
53item on the agendapointDen europeiska gräns- och kustbevakningen
Roberta Metsola (A8-0076/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
41item on the agendapointViseringskodex
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
57item on the agendapointAnpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I
József Szájer (A8-0020/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
126item on the agendapointInvändning i enlighet med artikel 105.3: Införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem
  -ÄndringsförslagMåndagen den 15 april 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 16 april 2019, 16:00
42item on the agendapointBevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del
Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
69item on the agendapointBestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information
Emil Radev (A8-0442/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
103item on the agendapointEuropeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
92item on the agendapointFonden för ett sammanlänkat Europa
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
123item on the agendapointFörhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
Daniel Dalton (A8-0193/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeFredagen den 12 april 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 16 april 2019, 16:00
72item on the agendapointUtsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
37item on the agendapointFrämjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
98item on the agendapointAnvändningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
75item on the agendapointGränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
90item on the agendapointEuropeiska försvarsfonden
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
68item on the agendapointExponeringar i form av säkerställda obligationer
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
67item on the agendapointSäkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
106item on the agendapointFörhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 15 april 2019, 19:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 12 april 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 15 april 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 16 april 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 17 april 2019Rättsligt meddelande