Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 15 април 2019 г. - Четвъртък, 18 април 2019 г. 296k
Четвъртък, 18 април 2019176kВерсия: Cряда, 17 април 2019, 15:42
 Точки от дневния ред
08:30 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 Време за изказвания
 Срокове

08:30 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
135Срок pointВсеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители
Изявление на Комисията
[2019/2683(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
21Срок***IpointСреда за европейско морско обслужване на едно гише
Доклад:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
18Срок***IpointОповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта
Доклад:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
130Срок -Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Срок -Камерун
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Срок -Бруней
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
120*voteСпоразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания
Доклад:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
80Срок***IvoteКоординация на системите за социална сигурност
Доклад:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
72Срок***IvoteСтандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства
Доклад:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 14 ноември 2018
37Срок***IvoteНасърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства
Доклад:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 24 октомври 2018
98Срок***IvoteИзползване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
Доклад:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Комисия по правни въпроси
75Срок***IvoteПрезгранични преобразувания, сливания и разделяния
Доклад:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Комисия по правни въпроси
90Срок***IvoteЕвропейски фонд за отбрана
Доклад:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Втoрник, 11 декември 2018
68Срок***IvoteЕкспозиции под формата на покрити облигации
Доклад:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
67Срок***IvoteПокрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации
Доклад:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
85Срок***IvoteПрограма InvestEU
Доклад:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси

Разискване: Втoрник, 15 януари 2019
21Срок***IvoteСреда за европейско морско обслужване на едно гише
Доклад:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
18Срок***IvoteОповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта
Доклад:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
40Срок***IvoteУстойчиви органични замърсители
Доклад:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 14 ноември 2018
43Срок***IvoteЗадължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции
Доклад:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Понеделник, 11 юни 2018
31Срок***IvoteЛицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави
Доклад:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави.
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
100Срок***IvoteНасърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП
Доклад:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
106Срок voteПредложения за резолюции - Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Срок voteВсеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители
Предложения за резолюции
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)35'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчик по становище1'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointВсеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 15 април 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 16 април 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 16 април 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 17 април 2019, 16:00
21item on the agendapointСреда за европейско морско обслужване на едно гише
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
18item on the agendapointОповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
130item on the agendapointКитай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 15 април 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 14:00
131item on the agendapointКамерун
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 15 април 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 14:00
132item on the agendapointБруней
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 15 април 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 14:00
80item on the agendapointКоординация на системите за социална сигурност
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Изменения; отхвърлянеВтoрник, 16 април 2019, 10:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 17 април 2019, 16:00
72item on the agendapointСтандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
37item on the agendapointНасърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
98item on the agendapointИзползване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
75item on the agendapointПрезгранични преобразувания, сливания и разделяния
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
90item on the agendapointЕвропейски фонд за отбрана
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
68item on the agendapointЕкспозиции под формата на покрити облигации
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
67item on the agendapointПокрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
85item on the agendapointПрограма InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
40item on the agendapointУстойчиви органични замърсители
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
43item on the agendapointЗадължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
31item on the agendapointЛицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
100item on the agendapointНасърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 10 април 2019, 13:00
106item on the agendapointПреговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 10 април 2019, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 15 април 2019, 19:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 12 април 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 15 април 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 16 април 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 17 април 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 17 април 2019 г.Правна информация