Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 15. dubna 2019 - Čtvrtek, 18. dubna 2019 275k
Čtvrtek, 18. dubna 2019176kVerze: Středa, 17. dubna 2019, 15:43
 Body k pořadu jednání
08:30 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

08:30 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
135Lhůta pointUcelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory
Prohlášení Komise
[2019/2683(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
21Lhůta***IpointProstředí jednotného evropského námořního portálu
Zpráva:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
18Lhůta***IpointZveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik
Zpráva:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
130Lhůta -Čína, zejména situace náboženských a etnických menšin
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Lhůta -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Lhůta -Brunej
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)
120*voteDohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem
Zpráva:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
80Lhůta***IvoteKoordinace systémů sociálního zabezpečení
Zpráva:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
72Lhůta***IvoteVýkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
Zpráva:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 14. listopadu 2018
37Lhůta***IvotePodpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel
Zpráva:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 24. října 2018
98Lhůta***IvoteVyužití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
Zpráva:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
75Lhůta***IvotePřeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
Zpráva:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
90Lhůta***IvoteEvropský obranný fond
Zpráva:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Úterý, 11. prosince 2018
68Lhůta***IvoteExpozice v krytých dluhopisech
Zpráva:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
67Lhůta***IvoteKryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi
Zpráva:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
85Lhůta***IvoteProgram InvestEU
Zpráva:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor

Rozprava: Úterý, 15. ledna 2019
21Lhůta***IvoteProstředí jednotného evropského námořního portálu
Zpráva:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
18Lhůta***IvoteZveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik
Zpráva:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
40Lhůta***IvotePerzistentní organické znečišťující látky
Zpráva:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Rozprava: Středa, 14. listopadu 2018
43Lhůta***IvotePovinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů
Zpráva:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
Rozprava: Pondělí, 11. června 2018
31Lhůta***IvotePovolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí
Zpráva:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
100Lhůta***IvotePodpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků
Zpráva:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
106Lhůta voteNávrhy usnesení - Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Lhůta voteUcelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory
Návrhy usnesení
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)35'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatel1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu usnesení (článek 135)1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135)   (3x2') 6'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointUcelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory
  -Návrhy usneseníPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 16. dubna 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 16. dubna 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 17. dubna 2019, 16:00
21item on the agendapointProstředí jednotného evropského námořního portálu
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
18item on the agendapointZveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
130item on the agendapointČína, zejména situace náboženských a etnických menšin
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 15. dubna 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 15. dubna 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunej
  -Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Pondělí, 15. dubna 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 14:00
80item on the agendapointKoordinace systémů sociálního zabezpečení
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 16. dubna 2019, 10:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 17. dubna 2019, 16:00
72item on the agendapointVýkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
37item on the agendapointPodpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
98item on the agendapointVyužití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
75item on the agendapointPřeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
90item on the agendapointEvropský obranný fond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
68item on the agendapointExpozice v krytých dluhopisech
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
67item on the agendapointKryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
85item on the agendapointProgram InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
40item on the agendapointPerzistentní organické znečišťující látky
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
43item on the agendapointPovinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registry obchodních údajů
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
31item on the agendapointPovolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
100item on the agendapointPodpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 10. dubna 2019, 13:00
106item on the agendapointJednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Návrh usneseníStředa, 10. dubna 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 12. dubna 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 15. dubna 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 16. dubna 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 17. dubna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 17. dubna 2019Právní upozornění