Dagsorden
StrasbourgMandag den 15. april 2019 - Torsdag den 18. april 2019 275k
Torsdag den 18. april 2019173kUdgave: Onsdag den 17. april 2019, 15:43
 Punkter på dagsordenen
08:30 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
 Taletid
 Frister

08:30 - 11:50   Forhandling       Taletid
135Frist pointEn omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2683(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
21Frist***IpointEt europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt
Betænkning:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
18Frist***IpointOffentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici
Betænkning:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
  pointForhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
130Frist -Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Frist -Cameroon
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Frist -Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
9 voteForslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)
120*voteAftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark
Betænkning:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriet Danmark
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
80Frist***IvoteKoordinering af de sociale sikringsordninger
Betænkning:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
72Frist***IvotePræstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner
Betænkning:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 14. november 2018
37Frist***IvoteFremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
Betænkning:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 24. oktober 2018
98Frist***IvoteBrug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret
Betænkning:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Retsudvalget
75Frist***IvoteGrænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger
Betænkning:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Retsudvalget
90Frist***IvoteOprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
Betænkning:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Tirsdag den 11. december 2018
68Frist***IvoteEksponeringer i form af dækkede obligationer
Betænkning:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
67Frist***IvoteOffentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Betænkning:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
85Frist***IvoteInvestEU
Betænkning:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget

Forhandling: Tirsdag den 15. januar 2019
21Frist***IvoteEt europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt
Betænkning:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
18Frist***IvoteOffentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici
Betænkning:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
40Frist***IvotePersistente organiske miljøgifte
Betænkning:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 14. november 2018
43Frist***IvoteClearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre
Betænkning:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Forhandling: Mandag den 11. juni 2018
31Frist***IvoteTilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er
Betænkning:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
100Frist***IvoteFremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder
Betænkning:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
106Frist voteForslag til beslutning - Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Frist voteEn omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer
Forslag til beslutning
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)35'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordfører for udtalelse1'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Forslagsstillerne for de enkelte beslutningsforslag (artikel 135)1'
Catch-the-eye (artikel 135)   (3x2') 6'
Medlemmer75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointEn omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer
  -Forslag til beslutningMandag den 15. april 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 16. april 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 16. april 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 17. april 2019, 16:00
21item on the agendapointEt europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
18item on the agendapointOffentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
130item on the agendapointKina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 15. april 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 14:00
131item on the agendapointCameroon
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 15. april 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunei
  -Forslag til beslutning (forretningsordenens artikel 135)Mandag den 15. april 2019, 20:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 14:00
80item on the agendapointKoordinering af de sociale sikringsordninger
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 16. april 2019, 10:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 17. april 2019, 16:00
72item on the agendapointPræstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
37item on the agendapointFremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
98item on the agendapointBrug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
75item on the agendapointGrænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
90item on the agendapointOprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
68item on the agendapointEksponeringer i form af dækkede obligationer
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
67item on the agendapointOffentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
40item on the agendapointPersistente organiske miljøgifte
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
43item on the agendapointClearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
31item on the agendapointTilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
100item on the agendapointFremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 10. april 2019, 13:00
106item on the agendapointForhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 10. april 2019, 13:00
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 15. april 2019, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 12. april 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 15. april 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 16. april 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 17. april 2019, 19:00
Seneste opdatering: 17. april 2019Juridisk meddelelse