Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 303k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019176kΈκδοση: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 18:37
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
08:30 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

08:30 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
135Προθεσμία pointΟλοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2683(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
21Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας
Έκθεση:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
18Προθεσμία***IpointΓνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας
Έκθεση:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
130Προθεσμία -Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Προθεσμία -Καμερούν
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Προθεσμία -Μπρουνέι
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
120*voteΣυμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
Έκθεση:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης, εκ μέρους της Eurojust, της συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
80Προθεσμία***IvoteΣυντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Έκθεση:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
72Προθεσμία***IvoteΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
Έκθεση:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
37Προθεσμία***IvoteΠροώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
Έκθεση:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018
98Προθεσμία***IvoteΧρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
Έκθεση:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
75Προθεσμία***IvoteΔιασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
Έκθεση:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
90Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
Έκθεση:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
68Προθεσμία***IvoteΑνοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων
Έκθεση:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Έκθεση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
67Προθεσμία***IvoteΚαλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων
Έκθεση:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
85Προθεσμία***IvoteInvestEU
Έκθεση:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Συζήτηση: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
21Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας
Έκθεση:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
18Προθεσμία***IvoteΓνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας
Έκθεση:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
40Προθεσμία***IvoteΈμμονοι οργανικοί ρύποι
Έκθεση:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
43Προθεσμία***IvoteΥποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών
Έκθεση:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018
31Προθεσμία***IvoteΑδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών
Έκθεση:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
100Προθεσμία***IvoteΠροώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ
Έκθεση:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
106Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Προθεσμία voteΟλοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)35'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτης γνωμοδότησης1'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointΟλοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 17 Απριλίου 2019, 16:00
21item on the agendapointΕυρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
18item on the agendapointΓνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
130item on the agendapointΚίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 14:00
131item on the agendapointΚαμερούν
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 14:00
132item on the agendapointΜπρουνέι
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 14:00
80item on the agendapointΣυντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 10:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 17 Απριλίου 2019, 16:00
72item on the agendapointΠρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
37item on the agendapointΠροώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
98item on the agendapointΧρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
75item on the agendapointΔιασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
90item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
68item on the agendapointΑνοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
67item on the agendapointΚαλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
40item on the agendapointΈμμονοι οργανικοί ρύποι
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
43item on the agendapointΥποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
31item on the agendapointΑδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
100item on the agendapointΠροώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
106item on the agendapointΔιαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 10 Απριλίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 12 Απριλίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 15 Απριλίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 16 Απριλίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου