Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 15. aprill 2019 - Neljapäev, 18. aprill 2019 266k
Neljapäev, 18. aprill 2019166kVersioon: Neljapäev, 18. aprill 2019, 15:57
 Päevakorra punktid
08:30 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
135Tähtaeg pointEndokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik
Komisjoni avaldus
[2019/2683(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
21Tähtaeg***IpointEuroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond
Raport:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
18Tähtaeg***IpointJätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine
Raport:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
130Tähtaeg -Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Tähtaeg -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Tähtaeg -Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
120*voteEurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping
Raport:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
80Tähtaeg***IvoteSotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
Raport:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
72Tähtaeg***IvoteUute raskesõidukite CO2-heitenormid
Raport:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 14. november 2018
37Tähtaeg***IvoteKeskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine
Raport:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 24. oktoober 2018
98Tähtaeg***IvoteDigitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses
Raport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Õiguskomisjon
75Tähtaeg***IvotePiiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised
Raport:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Õiguskomisjon
90Tähtaeg***IvoteEuroopa Kaitsefond
Raport:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
68Tähtaeg***IvotePandikirjadest tulenevad riskipositsioonid
Raport:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
67Tähtaeg***IvotePandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve
Raport:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
85Tähtaeg***IvoteInvestEU
Raport:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Eelarvekomisjon
Majandus- ja rahanduskomisjon

Arutelu: Teisipäev, 15. jaanuar 2019
21Tähtaeg***IvoteEuroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond
Raport:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
18Tähtaeg***IvoteJätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine
Raport:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
40Tähtaeg***IvotePüsivad orgaanilised saasteained
Raport:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 14. november 2018
43Tähtaeg***IvoteKeskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed, ning kauplemisteabehoidlad
Raport:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, kesksete vastaspoolte kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 11. juuni 2018
31Tähtaeg***IvoteKesksetele vastaspooltele tegevusloa andmine ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamine
Raport:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
100Tähtaeg***IvoteVKEde kasvuturgude kasutamise edendamine
Raport:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 596/2014 ja määrust (EL) 2017/1129 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamise osas
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
106Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Tähtaeg voteEndokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)35'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostaja1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 135)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 135)   (3x2') 6'
Parlamendiliikmed75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointEndokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 15. aprill 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 16. aprill 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 16. aprill 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 17. aprill 2019, 16:00
21item on the agendapointEuroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
18item on the agendapointJätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
130item on the agendapointOlukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 15. aprill 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 15. aprill 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunei
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 15. aprill 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 14:00
80item on the agendapointSotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 16. aprill 2019, 10:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 17. aprill 2019, 16:00
72item on the agendapointUute raskesõidukite CO2-heitenormid
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
37item on the agendapointKeskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
98item on the agendapointDigitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
75item on the agendapointPiiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
90item on the agendapointEuroopa Kaitsefond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
68item on the agendapointPandikirjadest tulenevad riskipositsioonid
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
67item on the agendapointPandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
40item on the agendapointPüsivad orgaanilised saasteained
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
43item on the agendapointKeskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed, ning kauplemisteabehoidlad
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
31item on the agendapointKesksetele vastaspooltele tegevusloa andmine ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamine
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
100item on the agendapointVKEde kasvuturgude kasutamise edendamine
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
106item on the agendapointNõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 10. aprill 2019, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 15. aprill 2019, 19:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 12. aprill 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 15. aprill 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 16. aprill 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 17. aprill 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 18. aprill 2019Õigusalane teave