Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d. 274k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 18 d.172kVersija: Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 18:36
 Darbotvarkės klausimai
08:30 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

08:30 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
135Galutinis terminas pointVisapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų
Komisijos pareiškimas
[2019/2683(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
21Galutinis terminas***IpointEuropos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka
Pranešimas:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
18Galutinis terminas***IpointInformacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas
Pranešimas:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
130Galutinis terminas -Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Galutinis terminas -Kamerūnas
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Galutinis terminas -Brunėjus
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
120*voteEurojusto ir Danijos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimas
Pranešimas:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
80Galutinis terminas***IvoteSocialinės apsaugos sistemų koordinavimas
Pranešimas:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
72Galutinis terminas***IvoteNaujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
Pranešimas:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d.
37Galutinis terminas***IvoteSkatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
Pranešimas:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d.
98Galutinis terminas***IvoteSkaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje
Pranešimas:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Teisės reikalų komitetas
75Galutinis terminas***IvoteVienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas
Pranešimas:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Teisės reikalų komitetas
90Galutinis terminas***IvoteEuropos gynybos fondas
Pranešimas:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d.
68Galutinis terminas***IvotePadengtų obligacijų pozicijos
Pranešimas:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
67Galutinis terminas***IvotePadengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra
Pranešimas:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
85Galutinis terminas***IvotePrograma „InvestEU“
Pranešimas:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „InvestEU“
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Diskusijos: Antradienis, 2019 m. sausio 15 d.
21Galutinis terminas***IvoteEuropos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka
Pranešimas:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
18Galutinis terminas***IvoteInformacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas
Pranešimas:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
40Galutinis terminas***IvotePatvarieji organiniai teršalai
Pranešimas:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d.
43Galutinis terminas***IvoteTarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklos
Pranešimas:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. birželio 11 d.
31Galutinis terminas***IvoteLeidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas
Pranešimas:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
100Galutinis terminas***IvoteSkatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis
Pranešimas:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
106Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Galutinis terminas voteVisapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)35'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentas1'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (3x2') 6'
Parlamento nariai75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointVisapusiška ES politika dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 16:00
21item on the agendapointEuropos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
18item on the agendapointInformacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
130item on the agendapointKinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 14:00
131item on the agendapointKamerūnas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 14:00
132item on the agendapointBrunėjus
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 14:00
80item on the agendapointSocialinės apsaugos sistemų koordinavimas
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 10:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 16:00
72item on the agendapointNaujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
37item on the agendapointSkatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
98item on the agendapointSkaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
75item on the agendapointVienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
90item on the agendapointEuropos gynybos fondas
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
68item on the agendapointPadengtų obligacijų pozicijos
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
67item on the agendapointPadengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
85item on the agendapointPrograma „InvestEU“
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
40item on the agendapointPatvarieji organiniai teršalai
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
43item on the agendapointTarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklos
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
31item on the agendapointLeidimų suteikimas PSŠ ir trečiųjų šalių PSŠ pripažinimas
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
100item on the agendapointSkatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
106item on the agendapointDerybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2019 m. balandžio 10 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. balandžio 12 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. balandžio 15 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. balandžio 16 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas