Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis - Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis 271k
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis172kVersija: Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 20:18
 Darba kārtības punkti
08:30 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

08:30 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
135Termiņi pointVisaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem
Komisijas paziņojums
[2019/2683(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
21Termiņi***IpointEiropas Jūras vienloga sistēmas vide
Ziņojums:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
18Termiņi***IpointInformācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem
Ziņojums:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
130Termiņi -Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Termiņi -Kamerūna
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Termiņi -Bruneja
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
120*voteEurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās
Ziņojums:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
80Termiņi***IvoteSociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
Ziņojums:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
72Termiņi***IvoteCO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem
Ziņojums:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 14. novembris
37Termiņi***Ivote“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana
Ziņojums:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris
98Termiņi***IvoteDigitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās
Ziņojums:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Juridiskā komiteja
75Termiņi***IvotePārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana
Ziņojums:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Juridiskā komiteja
90Termiņi***IvoteEiropas Aizsardzības fonds
Ziņojums:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 11. decembris
68Termiņi***IvoteRiska darījumi segto obligāciju veidā
Ziņojums:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
67Termiņi***IvoteSegtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība
Ziņojums:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
85Termiņi***IvoteProgramma InvestEU
Ziņojums:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārā komiteja

Debates: Otrdiena, 2019. gada 15. janvāris
21Termiņi***IvoteEiropas Jūras vienloga sistēmas vide
Ziņojums:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
18Termiņi***IvoteInformācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem
Ziņojums:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
40Termiņi***IvoteNoturīgi organiskie piesārņotāji
Ziņojums:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 14. novembris
43Termiņi***IvoteTīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri
Ziņojums:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 11. jūnijs
31Termiņi***IvoteCCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana
Ziņojums:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
100Termiņi***IvoteMVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana
Ziņojums:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
106Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Termiņi voteVisaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)35'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinuma sagatavotājs1'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants)1'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants)   (3x2') 6'
Deputāti 75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointVisaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 16:00
21item on the agendapointEiropas Jūras vienloga sistēmas vide
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
18item on the agendapointInformācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
130item on the agendapointĶīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 14:00
131item on the agendapointKamerūna
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 14:00
132item on the agendapointBruneja
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 14:00
80item on the agendapointSociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 10:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 16:00
72item on the agendapointCO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
37item on the agendapoint“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
98item on the agendapointDigitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
75item on the agendapointPārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
90item on the agendapointEiropas Aizsardzības fonds
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
68item on the agendapointRiska darījumi segto obligāciju veidā
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
67item on the agendapointSegtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
85item on the agendapointProgramma InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
40item on the agendapointNoturīgi organiskie piesārņotāji
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
43item on the agendapointTīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
31item on the agendapointCCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
100item on the agendapointMVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
106item on the agendapointSarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 12. aprīlis, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 16. aprīlis, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. aprīlisJuridisks paziņojums