Agenda
StraatsburgMaandag 15 april 2019 - Donderdag 18 april 2019 274k
Donderdag 18 april 2019174kVersie: Woensdag 17 april 2019, 15:54
 Agendapunten
08:30 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 11:50   Debatten       Spreektijd
135Deadline pointEen alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen
Verklaring van de Commissie
[2019/2683(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
21Deadline***IpointEuropees maritiem éénloketsysteem
Verslag:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
18Deadline***IpointInformatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's
Verslag:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
130Deadline -China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Deadline -Kameroen
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Deadline -Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
120*voteOvereenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken
Verslag:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
80Deadline***IvoteCoördinatie van socialezekerheidsstelsels
Verslag:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
72Deadline***IvoteCO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
Verslag:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 14 november 2018
37Deadline***IvoteBevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
Verslag:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 24 oktober 2018
98Deadline***IvoteGebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Commissie juridische zaken
75Deadline***IvoteGrensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Verslag:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Commissie juridische zaken
90Deadline***IvoteEuropees Defensiefonds
Verslag:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Dinsdag 11 december 2018
68Deadline***IvoteBlootstellingen in de vorm van gedekte obligaties
Verslag:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
67Deadline***IvoteGedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties
Verslag:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
85Deadline***IvoteInvestEU
Verslag:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Begrotingscommissie
Commissie economische en monetaire zaken

Debat: Dinsdag 15 januari 2019
21Deadline***IvoteEuropees maritiem éénloketsysteem
Verslag:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
18Deadline***IvoteInformatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's
Verslag:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
40Deadline***IvotePersistente organische verontreinigende stoffen
Verslag:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 14 november 2018
43Deadline***IvoteClearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters
Verslag:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Maandag 11 juni 2018
31Deadline***IvoteVergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen
Verslag:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
100Deadline***IvoteBevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten
Verslag:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
106Deadline voteOntwerpresoluties - Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Deadline voteEen alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen
Ontwerpresoluties
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)35'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteur voor advies1'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement)   (3x2') 6'
Leden75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointEen alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen
  -OntwerpresolutiesMaandag 15 april 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 16 april 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 16 april 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 17 april 2019, 16:00
21item on the agendapointEuropees maritiem éénloketsysteem
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
18item on the agendapointInformatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
130item on the agendapointChina, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 15 april 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 14:00
131item on the agendapointKameroen
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 15 april 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunei
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 15 april 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 14:00
80item on the agendapointCoördinatie van socialezekerheidsstelsels
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 16 april 2019, 10:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 17 april 2019, 16:00
72item on the agendapointCO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
37item on the agendapointBevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
98item on the agendapointGebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
75item on the agendapointGrensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
90item on the agendapointEuropees Defensiefonds
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
68item on the agendapointBlootstellingen in de vorm van gedekte obligaties
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
67item on the agendapointGedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
40item on the agendapointPersistente organische verontreinigende stoffen
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
43item on the agendapointClearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
31item on the agendapointVergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
100item on the agendapointBevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 10 april 2019, 13:00
106item on the agendapointOnderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -OntwerpresolutieWoensdag 10 april 2019, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 15 april 2019, 19:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 12 april 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 15 april 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 16 april 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 17 april 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 17 april 2019Juridische mededeling