Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. 279k
Czwartek, 18 kwietnia 2019177kWersja: Środa, 17 kwietnia 2019, 15:54
 Punkty porządku dziennego
08:30 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

08:30 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
135Termin pointKompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
Oświadczenie Komisji
[2019/2683(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
21Termin***IpointSystem europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych
Sprawozdanie:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
18Termin***IpointUjawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Sprawozdanie:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
130Termin -Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Termin -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Termin -Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
120*votePorozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią
Sprawozdanie:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
80Termin***IvoteKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Sprawozdanie:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
72Termin***IvoteNormy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich
Sprawozdanie:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 14 listopada 2018
37Termin***IvotePromowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
Sprawozdanie:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 24 października 2018
98Termin***IvoteStosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek
Sprawozdanie:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Komisja Prawna
75Termin***IvoteTransgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek
Sprawozdanie:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Komisja Prawna
90Termin***IvoteEuropejski Fundusz Obronny
Sprawozdanie:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
68Termin***IvoteEkspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
Sprawozdanie:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
67Termin***IvoteObligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi
Sprawozdanie:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
85Termin***IvoteProgram InvestEU
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna

Debata: Wtorek, 15 stycznia 2019
21Termin***IvoteSystem europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych
Sprawozdanie:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
18Termin***IvoteUjawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Sprawozdanie:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
40Termin***IvoteTrwałe zanieczyszczenia organiczne
Sprawozdanie:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Środa, 14 listopada 2018
43Termin***IvoteObowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji
Sprawozdanie:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Poniedziałek, 11 czerwca 2018
31Termin***IvoteZezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich
Sprawozdanie:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
100Termin***IvotePromowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP
Sprawozdanie:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
106Termin voteProjekty rezolucji - Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Termin voteKompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
Projekty rezolucji
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointKompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 16 kwietnia 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 16 kwietnia 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 17 kwietnia 2019, 16:00
21item on the agendapointSystem europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
18item on the agendapointUjawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
130item on the agendapointChiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunei
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 15 kwietnia 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 14:00
80item on the agendapointKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 16 kwietnia 2019, 10:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 17 kwietnia 2019, 16:00
72item on the agendapointNormy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
37item on the agendapointPromowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
98item on the agendapointStosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
75item on the agendapointTransgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
90item on the agendapointEuropejski Fundusz Obronny
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
68item on the agendapointEkspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
67item on the agendapointObligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
85item on the agendapointProgram InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
40item on the agendapointTrwałe zanieczyszczenia organiczne
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
43item on the agendapointObowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
31item on the agendapointZezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
100item on the agendapointPromowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
106item on the agendapointNegocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 10 kwietnia 2019, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 12 kwietnia 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 15 kwietnia 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 16 kwietnia 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 17 kwietnia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2019Informacja prawna