Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 15 aprilie 2019 - Joi, 18 aprilie 2019 275k
Joi, 18 aprilie 2019170kVersiune: Joi, 18 aprilie 2019, 10:44
 Puncte de pe ordinea de zi
08:30 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

08:30 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
135Termen pointUn cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini
Declarație a Comisiei
[2019/2683(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
21Termen***IpointMediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim
Raport  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Comisia pentru transport și turism
18Termen***IpointInformările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate
Raport  Paul Tang (A8-0363/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
130Termen -China, în special situația minorităților religioase și etnice
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Termen -Camerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Termen -Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
120*voteAcordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală
Raport  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Raport or la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
80Termen***IvoteCoordonarea sistemelor de securitate socială
Raport  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
72Termen***IvoteStandardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
Raport  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 14 noiembrie 2018
37Termen***IvotePromovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
Raport  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 24 octombrie 2018
98Termen***IvoteUtilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
Raport  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
75Termen***IvoteTransformările, fuziunile și divizările transfrontaliere
Raport  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
90Termen***IvoteFondul european de apărare
Raport  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Marţi, 11 decembrie 2018
68Termen***IvoteExpunerile sub formă de obligațiuni garantate
Raport  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
67Termen***IvoteObligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate
Raport  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
85Termen***IvoteInvestEU
Raport  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Dezbatere: Marţi, 15 ianuarie 2019
21Termen***IvoteMediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim
Raport  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Comisia pentru transport și turism
18Termen***IvoteInformările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate
Raport  Paul Tang (A8-0363/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
40Termen***IvotePoluanții organici persistenți
Raport  Julie Girling (A8-0336/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 14 noiembrie 2018
43Termen***IvoteObligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții
Raport  Werner Langen (A8-0181/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Luni, 11 iunie 2018
31Termen***IvoteAutorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe
Raport  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
100Termen***IvotePromovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri
Raport  Anne Sander (A8-0437/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
106Termen votePropuneri de rezoluție - Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Termen voteUn cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini
Propuneri de rezoluție
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)35'
Raportori   (2x6') 12'
Raportorul pentru aviz1'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (3x2') 6'
Deputaţi75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointUn cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 16 aprilie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 16 aprilie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 17 aprilie 2019, 16:00
21item on the agendapointMediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
18item on the agendapointInformările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
130item on the agendapointChina, în special situația minorităților religioase și etnice
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 15 aprilie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 17 aprilie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 17 aprilie 2019, 14:00
131item on the agendapointCamerun
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 15 aprilie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 17 aprilie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 17 aprilie 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunei
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 15 aprilie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 17 aprilie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 17 aprilie 2019, 14:00
80item on the agendapointCoordonarea sistemelor de securitate socială
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Amendamente; respingereMarţi, 16 aprilie 2019, 10:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 17 aprilie 2019, 16:00
72item on the agendapointStandardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
37item on the agendapointPromovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
98item on the agendapointUtilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
75item on the agendapointTransformările, fuziunile și divizările transfrontaliere
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
90item on the agendapointFondul european de apărare
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
68item on the agendapointExpunerile sub formă de obligațiuni garantate
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
67item on the agendapointObligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
40item on the agendapointPoluanții organici persistenți
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
43item on the agendapointObligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
31item on the agendapointAutorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
100item on the agendapointPromovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
106item on the agendapointNegocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 10 aprilie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 12 aprilie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 15 aprilie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 16 aprilie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 17 aprilie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 18 aprilie 2019Notă juridică