Program
ŠtrasburgPondelok, 15. apríla 2019 - Štvrtok, 18. apríla 2019 276k
Štvrtok, 18. apríla 2019178kVerzia: Streda, 17. apríla 2019, 15:57
 Body programu
08:30 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 Rečnícky čas
 Lehoty

08:30 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
135Termín pointKomplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov
Vyhlásenie Komisie
[2019/2683(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
21Termín***IpointProstredie jednotnej európskej námornej platformy
Správa:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
18Termín***IpointZverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť
Správa:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
130Termín -Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Termín -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Termín -Brunej
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
120*voteDohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom
Správa:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
80Termín***IvoteKoordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Správa:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
72Termín***IvoteEmisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
Správa:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 14. novembra 2018
37Termín***IvotePodpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
Správa:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 24. októbra 2018
98Termín***IvotePoužívanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
Správa:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Výbor pre právne veci
75Termín***IvoteCezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
Správa:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Výbor pre právne veci
90Termín***IvoteEurópsky obranný fond
Správa:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Utorok, 11. decembra 2018
68Termín***IvoteExpozícia vo forme krytých dlhopisov
Správa:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
67Termín***IvoteKryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi
Správa:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
85Termín***IvoteProgram InvestEU
Správa:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci

Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
21Termín***IvoteProstredie jednotnej európskej námornej platformy
Správa:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
18Termín***IvoteZverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť
Správa:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
40Termín***IvotePerzistentné organické látky
Správa:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Streda, 14. novembra 2018
43Termín***IvoteZúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov
Správa:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Pondelok, 11. júna 2018
31Termín***IvotePovoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín
Správa:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
100Termín***IvotePodpora využívania rastových trhov MSP
Správa:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
106Termín voteNávrhy uznesení - Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Termín voteKomplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov
Návrhy uznesení
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)35'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 135 rokovacieho poriadku)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135 rokovacieho poriadku)   (3x2') 6'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointKomplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov
  -Návrhy uzneseníPondelok, 15. apríla 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 16. apríla 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 16. apríla 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 17. apríla 2019, 16:00
21item on the agendapointProstredie jednotnej európskej námornej platformy
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
18item on the agendapointZverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
130item on the agendapointČína, najmä situácia náboženských a etnických menšín
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 15. apríla 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 15. apríla 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunej
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 15. apríla 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 14:00
80item on the agendapointKoordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieUtorok, 16. apríla 2019, 10:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 17. apríla 2019, 16:00
72item on the agendapointEmisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
37item on the agendapointPodpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
98item on the agendapointPoužívanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
75item on the agendapointCezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
90item on the agendapointEurópsky obranný fond
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
68item on the agendapointExpozícia vo forme krytých dlhopisov
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
67item on the agendapointKryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
85item on the agendapointProgram InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
40item on the agendapointPerzistentné organické látky
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
43item on the agendapointZúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
31item on the agendapointPovoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
100item on the agendapointPodpora využívania rastových trhov MSP
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 10. apríla 2019, 13:00
106item on the agendapointRokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Návrh uzneseniaStreda, 10. apríla 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 15. apríla 2019, 19:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 12. apríla 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 15. apríla 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 16. apríla 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 17. apríla 2019, 19:00
Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne oznámenie