Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 15. april 2019 - Četrtek, 18. april 2019 266k
Četrtek, 18. april 2019171kRazličica: Sreda, 17. april 2019, 21:33
 Točke na dnevnem redu
08:30 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 Čas za govor
 Roki

08:30 - 11:50   Razprave       Čas za govor
135Rok pointCelovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih
Izjava Komisije
[2019/2683(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
21Rok***IpointOkolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor
Poročilo:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Odbor za promet in turizem
18Rok***IpointRazkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti
Poročilo:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
130Rok -Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Rok -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Rok -Brunej
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
120*voteSporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko
Poročilo:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
80Rok***IvoteKoordinacija sistemov socialne varnosti
Poročilo:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
72Rok***IvoteStandardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila
Poročilo:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 14. november 2018
37Rok***IvoteSpodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
Poročilo:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/EU o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 24. oktober 2018
98Rok***IvoteUporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb
Poročilo:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Odbor za pravne zadeve
75Rok***IvoteČezmejna preoblikovanja, združitve in delitve
Poročilo:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Odbor za pravne zadeve
90Rok***IvoteEvropski obrambni sklad
Poročilo:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Torek, 11. december 2018
68Rok***IvoteIzpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice
Poročilo:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
67Rok***IvoteKrite obveznice in njihov javni nadzor
Poročilo:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
85Rok***IvoteInvestEU
Poročilo:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Razprava: Torek, 15. januar 2019
21Rok***IvoteOkolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor
Poročilo:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Odbor za promet in turizem
18Rok***IvoteRazkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti
Poročilo:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
40Rok***IvoteObstojna organska onesnaževala
Poročilo:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 14. november 2018
43Rok***IvoteObveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov
Poročilo:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Ponedeljek, 11. junij 2018
31Rok***IvoteIzdaja dovoljenj CNS in zahteve za priznanje CNS iz tretjih držav
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
100Rok***IvoteSpodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP
Poročilo:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
106Rok votePredlogi resolucij - Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Rok voteCelovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih
Predlogi resolucij
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)35'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavec mnenja1'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika)1'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (3x2') 6'
Poslanci75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointCelovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 15. april 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 16. april 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 16. april 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 17. april 2019, 16:00
21item on the agendapointOkolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
18item on the agendapointRazkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
130item on the agendapointKitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 15. april 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 17. april 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 17. april 2019, 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 15. april 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 17. april 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 17. april 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunej
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 15. april 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 17. april 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 17. april 2019, 14:00
80item on the agendapointKoordinacija sistemov socialne varnosti
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 16. april 2019, 10:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 17. april 2019, 16:00
72item on the agendapointStandardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
37item on the agendapointSpodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
98item on the agendapointUporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
75item on the agendapointČezmejna preoblikovanja, združitve in delitve
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
90item on the agendapointEvropski obrambni sklad
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
68item on the agendapointIzpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
67item on the agendapointKrite obveznice in njihov javni nadzor
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
40item on the agendapointObstojna organska onesnaževala
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
43item on the agendapointObveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
31item on the agendapointIzdaja dovoljenj CNS in zahteve za priznanje CNS iz tretjih držav
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
100item on the agendapointSpodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 10. april 2019, 13:00
106item on the agendapointPogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -Predlog resolucijeSreda, 10. april 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 15. april 2019, 19:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 12. april 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 15. april 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 16. april 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 17. april 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 17. april 2019Pravno obvestilo