Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 15 april 2019 - Torsdagen den 18 april 2019 271k
Torsdagen den 18 april 2019171kUtgåva: Onsdagen den 17 april 2019, 15:58
 Punkter på föredragningslistan
08:30 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

08:30 - 11:50   Debatt       Talartid
135Tidsfrist pointEn heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen
Uttalande av kommissionen
[2019/2683(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
21Tidsfrist***IpointEuropeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport
Betänkande:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Utskottet för transport och turism
18Tidsfrist***IpointInformation som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker
Betänkande:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
130Tidsfrist -Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter
[2019/2690(RSP)]
RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019
131Tidsfrist -Kamerun
[2019/2691(RSP)]
RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019
132Tidsfrist -Brunei
[2019/2692(RSP)]
RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
120*voteAvtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark
Betänkande:  Claude Moraes (A8-0192/2019)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark
[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
80Tidsfrist***IvoteSamordning av de sociala trygghetssystemen
Betänkande:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
72Tidsfrist***IvoteUtsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Betänkande:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 14 november 2018
37Tidsfrist***IvoteFrämjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Betänkande:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 24 oktober 2018
98Tidsfrist***IvoteAnvändningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
Betänkande:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
75Tidsfrist***IvoteGränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
Betänkande:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
90Tidsfrist***IvoteEuropeiska försvarsfonden
Betänkande:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
68Tidsfrist***IvoteExponeringar i form av säkerställda obligationer
Betänkande:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer
[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
67Tidsfrist***IvoteSäkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer
Betänkande:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU
[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
85Tidsfrist***IvoteInvestEU
Betänkande:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
21Tidsfrist***IvoteEuropeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport
Betänkande:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU
[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]
Utskottet för transport och turism
18Tidsfrist***IvoteInformation som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker
Betänkande:  Paul Tang (A8-0363/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341
[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
40Tidsfrist***IvoteLånglivade organiska föroreningar
Betänkande:  Julie Girling (A8-0336/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)
[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Onsdagen den 14 november 2018
43Tidsfrist***IvoteClearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister
Betänkande:  Werner Langen (A8-0181/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister
[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Måndagen den 11 juni 2018
31Tidsfrist***IvoteAuktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland
Betänkande:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland
[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
100Tidsfrist***IvoteFrämjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag
Betänkande:  Anne Sander (A8-0437/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag
[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
106Tidsfrist voteResolutionsförslag - Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag
[2019/2536(RSP)]
B8-0238/2019
135Tidsfrist voteEn heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen
Resolutionsförslag
[2019/2683(RSP)]
B8-0241/2019
08:30 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande1'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter75'
PPE18'30S&D16'ECR8'ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
135item on the agendapointEn heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen
  -ResolutionsförslagMåndagen den 15 april 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 16 april 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 16 april 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 17 april 2019, 16:00
21item on the agendapointEuropeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport
Deirdre Clune (A8-0006/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
18item on the agendapointInformation som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker
Paul Tang (A8-0363/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
130item on the agendapointKina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 15 april 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 14:00
131item on the agendapointKamerun
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 15 april 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 14:00
132item on the agendapointBrunei
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 15 april 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 14:00
80item on the agendapointSamordning av de sociala trygghetssystemen
Guillaume Balas (A8-0386/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 16 april 2019, 10:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 17 april 2019, 16:00
72item on the agendapointUtsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Bas Eickhout (A8-0354/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
37item on the agendapointFrämjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
98item on the agendapointAnvändningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
75item on the agendapointGränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
Evelyn Regner (A8-0002/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
90item on the agendapointEuropeiska försvarsfonden
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
68item on the agendapointExponeringar i form av säkerställda obligationer
Bernd Lucke (A8-0384/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
67item on the agendapointSäkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer
Bernd Lucke (A8-0390/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
40item on the agendapointLånglivade organiska föroreningar
Julie Girling (A8-0336/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
43item on the agendapointClearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister
Werner Langen (A8-0181/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
31item on the agendapointAuktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland
Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
100item on the agendapointFrämjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag
Anne Sander (A8-0437/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
106item on the agendapointFörhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag
(O-000003/2019 - B8-0019/2019) (O-000004/2019 - B8-0020/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 april 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 15 april 2019, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 12 april 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 15 april 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 16 april 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 17 april 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 17 april 2019Rättsligt meddelande