Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 16 септември 2019 г. - Четвъртък, 19 септември 2019 г. 218k
Понеделник, 16 септември 2019146kВерсия: Четвъртък, 19 септември 2019, 09:04
 Точки от дневния ред
17:00 - 21:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 21:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
29 pointПоложението, свързано с горите в ЕС
Изявление на Комисията
[2019/2807(RSP)]
25Срок pointПатентоспособността на растенията и основните биологични процеси
Въпрос с искане за устен отговор - [2019/2800(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
     
Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси
30 pointПоложението в Хонконг
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2808(RSP)]
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
17:00 - 21:00   Разисквания     item on the agenda
Автор (комисия)5'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)15'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (3x5') 15'
Членове на ЕП89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
25item on the agendapointПатентоспособността на растенията и основните биологични процеси
(O-000026/2019 - B9-0051/2019) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 16 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 17 септември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 17 септември 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 18 септември 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 13 септември 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 16 септември 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 17 септември 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 18 септември 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 19 септември 2019 г.Правна информация