Päevakord
BrüsselKolmapäev, 9. oktoober 2019 - Neljapäev, 10. oktoober 2019 182k
Neljapäev, 10. oktoober 2019157kVersioon: Kolmapäev, 9. oktoober 2019, 16:41
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:20   Arutelud
11:30 - 13:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:20   Arutelud       Kõneaeg
16Tähtaeg pointMitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2833(RSP)]
32Tähtaeg pointEuroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
Raport:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta
[2019/2111(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
11:30 - 13:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
24***IvoteMääruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamisajad
Raport:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
(seni vastu võtmata)

Kiirmenetluse taotluse hääletus (artikkel 163)
12*voteEurojusti ja Serbia koostööleping
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
8Tähtaeg voteParanduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid))
Raport:  John Howarth (A9-0012/2019)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta: Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Eelarvekomisjon
9 voteRände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine
Raport:  John Howarth (A9-0013/2019)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Eelarvekomisjon
23Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Tähtaeg voteVälisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Arutelu: Teisipäev, 17. september 2019
16Tähtaeg voteMitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Tähtaeg voteEuroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
Raport:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta
[2019/2111(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
09:00 - 11:20   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöör6'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointMitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 14:00
32item on the agendapointEuroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Teisipäev, 8. oktoober 2019, 13:00
8item on the agendapointParanduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid))
John Howarth (A9-0012/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
23item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
22item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
28item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
29item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
30item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
15item on the agendapointVälisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 2. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 14:00
14item on the agendapointEuroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 7. oktoober 2019, 13:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Teisipäev, 8. oktoober 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 8. oktoober 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 9. oktoober 2019Õigusalane teave