Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 9 oktober 2019 - Torsdagen den 10 oktober 2019 189k
Torsdagen den 10 oktober 2019163kUtgåva: Onsdagen den 9 oktober 2019, 16:52
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:20   Debatt
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:20   Debatt       Talartid
16Tidsfrist pointDen fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2833(RSP)]
32Tidsfrist pointSysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet
Betänkande:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Betänkande om sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet
[2019/2111(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
24***IvoteTillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502
Betänkande:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Utskottet för transport och turism
(ännu ej antaget)

Omröstning om begäran om brådskande debatt (artikel 163 i arbetsordningen)
12*voteAvtal om samarbete mellan Eurojust och Serbien
Betänkande:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Serbien
[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
8Tidsfrist voteFörslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)
Betänkande:  John Howarth (A9-0012/2019)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2019 för budgetåret 2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Budgetutskottet
9 voteJusteringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot
Betänkande:  John Howarth (A9-0013/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2019/276 vad gäller justeringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Budgetutskottet
23Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland flumioxazin
Resolutionsförslag
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron
Resolutionsförslag
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Resolutionsförslag
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Resolutionsförslag
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9
Resolutionsförslag
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Tidsfrist voteUtländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer
Resolutionsförslag
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Debatt: Tisdagen den 17 september 2019
16Tidsfrist voteDen fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar
Resolutionsförslag
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Tidsfrist voteSysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet
Betänkande:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Betänkande om sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet
[2019/2111(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
09:00 - 11:20   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande6'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointDen fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 2 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 7 oktober 2019, 14:00
32item on the agendapointSysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionTisdagen den 8 oktober 2019, 13:00
8item on the agendapointFörslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)
John Howarth (A9-0012/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 2 oktober 2019, 13:00
23item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland flumioxazin
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
22item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
28item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
29item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
30item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
15item on the agendapointUtländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 2 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 7 oktober 2019, 14:00
14item on the agendapointSysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionMåndagen den 7 oktober 2019, 13:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionTisdagen den 8 oktober 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 8 oktober 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 9 oktober 2019Rättsligt meddelande