Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 21 октомври 2019 г. - Четвъртък, 24 октомври 2019 г. 230k
Втoрник, 22 октомври 2019163kВерсия: Четвъртък, 24 октомври 2019, 17:12
 Точки от дневния ред
09:00 - 12:20   Разисквания
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ
15:00 - 21:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 12:20   Разисквания       Време за изказвания
15 pointЗаключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 октомври
Изявления на Европейския съвет и на Комисията
[2019/2721(RSP)]
27 pointОценка на Комисията „Юнкер“
Декларация на председателя на Комисията
[2019/2831(RSP)]
Последвано от серия изказвания на оратори от политическите групи
12:30 - 14:30   ГЛАСУВАНЕ      
24***IvoteЕвропейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)
Доклад:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)
[2019/0180(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
21***IvoteРазрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза
Доклад:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза
[2019/0187(COD)]
Комисия по рибно стопанство
22***voteИзпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Препоръка:  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Препоръка относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
[2019/0186(APP)]
Комисия по бюджети
25Срок***IvoteСрокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502
Доклад:  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
(подлежи на приемане)
15:00 - 21:00   Разисквания       Време за изказвания
10 pointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година
[2018/2208(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
11 pointОсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет
[2018/2168(DEC)]
Комисия по бюджетен контрол
35 pointНапредък на хоризонталната директива срещу дискриминацията
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2877(RSP)]
36Срок pointПоложението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави
Изявление на Съвета
[2019/2882(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
09:00 - 12:20   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)15'
Председател на Комисията (включително отговорите)45'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)30'
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчици   (4x6') 24'
Докладчици по становище   (17x1') 17'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (5x5') 25'
Членове на ЕП149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointСрокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502
Karima Delli
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 16 октомври 2019, 13:00
36item on the agendapointПоложението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 22 октомври 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 23 октомври 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 18 октомври 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 21 октомври 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 22 октомври 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 23 октомври 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 24 октомври 2019 г.Правна информация