Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 21. oktoober 2019 - Neljapäev, 24. oktoober 2019 202k
Teisipäev, 22. oktoober 2019159kVersioon: Neljapäev, 24. oktoober 2019, 15:22
 Päevakorra punktid
09:00 - 12:20   Arutelud
12:30 - 14:30   HÄÄLETUS
15:00 - 21:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 12:20   Arutelud       Kõneaeg
15 pointEuroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.—18. oktoobri kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2019/2721(RSP)]
27 pointJunckeri komisjoni tegevuse kokkuvõte
Komisjoni presidendi avaldus
[2019/2831(RSP)]
Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor
12:30 - 14:30   HÄÄLETUS      
24***IvoteGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020)
Raport:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020)
[2019/0180(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
21***IvoteLiidu kalalaevadele kalapüügilubade andmine püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingud liidu vetes
Raport:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes
[2019/0187(COD)]
Kalanduskomisjon
22***voteLiidu üldeelarve täitmine ja rahastamine 2020. aastal seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Soovitus:  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Soovitus nõukogu määruse eelnõu kohta 2020. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmete kohta seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
[2019/0186(APP)]
Eelarvekomisjon
25Tähtaeg***IvoteMääruste (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamistähtajad
Raport:  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
(seni vastu võtmata)
15:00 - 21:00   Arutelud       Kõneaeg
16Tähtaeg point2020. aasta eelarvemenetlus
Raport:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial ()
[2019/2028(BUD)]
Eelarvekomisjon
10 point2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Teine raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
[2018/2208(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
11 point2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Teine raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
[2018/2168(DEC)]
Eelarvekontrollikomisjon
35 pointHorisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiiviga edasi liikumine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2877(RSP)]
36Tähtaeg pointTulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes
Nõukogu avaldus
[2019/2882(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
09:00 - 12:20   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)15'
Komisjoni president (koos vastustega)45'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)30'
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid   (4x6') 24'
Arvamuse koostajad   (17x1') 17'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (5x5') 25'
Parlamendiliikmed149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointMääruste (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamistähtajad
Karima Delli
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 16. oktoober 2019, 13:00
16item on the agendapoint2020. aasta eelarvemenetlus
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 16. oktoober 2019, 13:00
36item on the agendapointTulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 22. oktoober 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 23. oktoober 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 18. oktoober 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 21. oktoober 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 22. oktoober 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 23. oktoober 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2019Õigusalane teave