Дневен ред
БрюкселСряда, 13 ноември 2019 г. - Четвъртък, 14 ноември 2019 г. 203k
Четвъртък, 14 ноември 2019168kВерсия: Cряда, 13 ноември 2019, 17:33
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:20   Разисквания
11:30 - 13:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:20   Разисквания       Време за изказвания
26 pointПоложението на мигрантите в Босна, и по-специално в Бихач
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2900(RSP)]
25 pointПоложението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
29 voteИскане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш
Доклад:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш
[2019/2005(IMM)]
Комисия по правни въпроси
18*voteДистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки
Доклад:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
5Срок voteМобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия
Доклад:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Комисия по бюджети
13Срок voteВъзражение съгласно член 112: генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Предложение за резолюция
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Срок voteВъзражение съгласно член 112: генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1)
Предложение за резолюция
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Срок voteВъзражение съгласно член 112: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9
Предложение за резолюция
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Срок voteВъзражение съгласно член 112: генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21
Предложение за резолюция
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Срок voteКриминализиране на сексуалното образование в Полша
Предложения за резолюции
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Разискване: Понеделник, 21 октомври 2019
09:00 - 11:20   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)20'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointМобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -ИзмененияПетък, 8 ноември 2019, 13:00
13item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -ИзмененияЧетвъртък, 7 ноември 2019, 13:00
14item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1)
  -ИзмененияЧетвъртък, 7 ноември 2019, 13:00
16item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9
  -ИзмененияЧетвъртък, 7 ноември 2019, 13:00
17item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21
  -ИзмененияЧетвъртък, 7 ноември 2019, 13:00
22item on the agendapointКриминализиране на сексуалното образование в Полша
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 11 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 ноември 2019, 14:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 ноември 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 ноември 2019 г.Правна информация