Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 25 ноември 2019 г. - Четвъртък, 28 ноември 2019 г. 241k
Cряда, 27 ноември 2019168kВерсия: Cряда, 27 ноември 2019, 18:29
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:30   Разисквания
12:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ
13:00 - 13:30   (Връчване на наградата „LUX“)
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:30   Разисквания       Време за изказвания
23 pointПредставяне, от страна на избрания председател на Комисията, на колегиума на членовете на Комисията и на неговата програма
[2019/2801(RSP)]
12:00 - 13:00   ГЛАСУВАНЕ      
24 voteИзбиране на Комисията
[2019/2109(INS)]
Предшествано от серия от изказвания на ръководителите на политическите групи в обратен ред
40 voteМобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция
Доклад:  Eva Kaili (A9-0040/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция
[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]
Комисия по бюджети
56 voteМобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността


Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
Доклад:  Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]
Комисия по бюджети
27 voteМобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.
Доклад:  Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.
[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]
Комисия по бюджети
20 voteБюджетна процедура за 2020 г.: общ проект
Доклад:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета
13:00 - 13:30   (Връчване на наградата „LUX“)      
61 point(Връчване на наградата „LUX“)
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
60 pointНамеса на други държави в нашите демокрации и нашите избори
Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността)
[2019/2941(RSP)]
47 pointРазвитие във връзка с източното съседство
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2934(RSP)]
46 pointПоложението в Израел и Палестина, включително заселническите селища
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2935(RSP)]
43 pointПоложението в широкия регион на Близкия изток, включително кризата в Иран, Ирак и Ливан
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2917(RSP)]
19Срок pointТекущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ
Въпроси с искане за устен отговор - [2019/2832(RSP)]
     
Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Комисия по развитие
Съвет
Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и групата на държавите от АКТБ
     
Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Комисия по развитие
Комисия
Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и групата на държавите от АКТБ
09:00 - 11:30   Разисквания     item on the agenda
Избраният председател на Комисията (включително отговорите)30'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Оратор в разискване по актуални въпроси4'
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)30'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (4x5') 20'
Членове на ЕП284'
PPE67'S&D57'Renew40'30Verts/ALE28'30ID28'ECR24'GUE/NGL16'30NI22'30
19item on the agendapointТекущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 20 ноември 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 25 ноември 2019, 20:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 22 ноември 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 25 ноември 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 26 ноември 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 27 ноември 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация