Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 23k
26. juuni 2017
P-001486/2017(ASW)
Komisjoni nimel vastanud asepresident Mogherini
Küsimuse viide: O-000036/2017

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident jälgib väga tähelepanelikult inimõiguste olukorda Egiptuses ja on korrapäraselt arutanud sellega seotud ELi mureküsimusi kahepoolsetel kohtumistel välisminister Shoukryga. Kuigi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident mõistab Egiptuse märkimisväärseid julgeolekuprobleeme, on ta selgelt nõudnud, et terrorismivastases võitluses tuleb täielikult austada inimõigusi ja põhivabadusi. Ta on ka rõhutanud kõigi kodanikuühiskonna osalejate olulist rolli poliitilises, majandus— ja sotsiaalarengus ning vajadust luua kodanikuühiskonna tegevust soodustav keskkond.

Nii inimõigused, põhivabadused kui ka õigusriigi põhimõte kuuluvad uute ELi ja Egiptuse partnerlusprioriteetide hulka, milles lepiti ad referendum kokku 2016. aasta detsembris ja mis võetakse assotsiatsiooninõukogus ametlikult vastu 2017. aasta jooksul. See dokument annab kindla aluse, et lahendada partnerluse vaimus mitmesuguseid Egiptuse probleeme, muu hulgas sotsiaal-majanduslik areng, head valitsemistavad, inimõigused, ränne ja julgeolek. Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident peab kooskõlas Euroopa Liidu üldise välis— ja julgeolekupoliitika strateegiaga(1) väga oluliseks kõiki neid erinevaid partnerluse aspekte ja probleeme, millega tuleb samal ajal tegeleda, et tagada jätkusuutlik stabiilsus ja julgeolek.

Euroopa Ülemkogu 6. märtsi 2017. aasta kohtumisel ei võetud vastu järeldusi Egiptuse kohta.

(1)https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web.pdf

Õigusalane teave