Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 20k
1 november 2018
P-005047/2018(ASW)
Antwoord van de heer Vella namens de Europese Commissie
Vraagnummer: P-005047/2018

De lidstaten zijn verplicht om de nodige maatregelen te treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV, onder a), bij de habitatrichtlijn(1) vermelde diersoorten of de uit hoofde van de vogelrichtlijn(2) beschermde vogelsoorten, overeenkomstig respectievelijk artikel 12 van de habitatrichtlijn en artikel 5 van de vogelrichtlijn. Deze maatregelen worden toegepast in het natuurlijke verbreidingsgebied van soorten, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden.

De nationale autoriteiten en rechterlijke instanties zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de handhaving van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. De Commissie erkent dat voor het administratieve gerechtshof (Oberverwaltungsgericht, OVG) van Münster is aangevoerd dat het Hambachwoud uit hoofde van de habitatrichtlijn mogelijk een gebied van communautair belang is. De Commissie wijst er echter op dat Duitsland het gebied niet als een gebied van communautair belang heeft voorgesteld en dat de Commissie momenteel geen informatie heeft over de noodzaak van een dergelijk voorstel. De Commissie is ervan op de hoogte dat het OVG van Münster op 5 oktober 2018 voorlopige maatregelen heeft gelast om de houtkapvergunning voor het Hambachwoud in te trekken. Op dit moment zal de Commissie derhalve niet in deze kwestie ingrijpen.

(1)Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
(2)Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

Laatst bijgewerkt op: 6 november 2018Juridische mededeling