Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 110kWORD 21k
10. januára 2019
P-005861/2018(ASW)
Odpoveď pani Bieńkowskej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: P-005861/2018

Súdny dvor EÚ sa domnieva, že uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa obmedzuje alebo zakazuje určitý predaj, na výrobky z iných členských štátov by mohlo predstavovať prekážku pre voľný pohyb tovaru, keď napríklad uvedené ustanovenia nemajú rovnaký právny a faktický vplyv na uvádzanie domácich výrobkov alebo výrobkov z iných členských štátov na trh. Súd zároveň rozhodol, že vnútroštátne právne predpisy zamedzujúce, aby sa nižšia nadobúdacia cena dovážaných výrobkov premietla do predajnej ceny pre spotrebiteľa, by mohli brániť prístupu na vnútroštátny trh výrobkom legálne uvádzaným na trh v inom členskom štáte, a preto predstavujú prekážku v zmysle článku 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ )(1).

Takéto opatrenie môže členský štát odôvodniť len jedným z dôvodov verejného záujmu uvedených v článku 36 ZFEÚ alebo jednou z nadradených požiadaviek uvedených v judikatúre Súdneho dvora za predpokladu, že opatrenie je vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa a nepresahuje rámec toho, čo je na to potrebné. Kompatibilita takéhoto opatrenia s právnymi predpismi EÚ sa musí posudzovať individuálne na základe všetkých prvkov prípadu a príslušný členský štát musí predložiť odôvodnenie a preukázať proporcionalitu. Komisia preto nie je v pozícii určiť in abstracto, či by takéto opatrenie mohlo byť zlučiteľné s článkami 34 a 36 ZFEÚ.

Členské štáty nie sú povinné(2) oznamovať návrhy vnútroštátnych predpisov o stanovení ziskových rozpätí pre maloobchodný predaj za predpokladu, že uvedené pravidlá nepredstavujú technické predpisy. Treba ich posudzovať individuálne na základe konkrétnych navrhovaných prvkov.

(1)Rozsudok Súdneho dvora z 23. decembra 2015, Scotch Whisky Association a i./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland, vec C-333/14, ECLI:EU:C:2015:845, bod 32.
(2)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1 – 15, ELI): http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne oznámenie