Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 54kWORD 19k
12 Ιουλίου 2019
P-002277-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-002277-19
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Christophe Grudler (Renew) , Pascal Durand (Renew) , Catherine Chabaud (Renew) , Sylvie Brunet (Renew) , Frédérique Ries (Renew) , Nathalie Loiseau (Renew) , Stéphane Bijoux (Renew) , Olivier Chastel (Renew) , Chrysoula Zacharopoulou (Renew) , Marie-Pierre Vedrenne (Renew) , Pierre Karleskind (Renew) , Jérémy Decerle (Renew) , Carmen Avram (S&D) , Tiziana Beghin (NI) , Sophia in 't Veld (Renew) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Joachim Schuster (S&D) , Judith Bunting (Renew) , Niklas Nienaß (Verts/ALE) , Bettina Vollath (S&D) , Pascal Arimont (PPE) , Andrus Ansip (Renew) , Catherine Rowett (Verts/ALE) , Eleonora Evi (NI) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Martin Buschmann (GUE/NGL) , Karen Melchior (Renew) , Hilde Vautmans (Renew) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Anna Julia Donáth (Renew) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Valerie Hayer (Renew) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Naomi Long (Renew) , Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE) , Javier Nart (Renew) , Karin Karlsbro (Renew) , Piernicola Pedicini (NI) , Johan Van Overtveldt (ECR) , Romana Tomc (PPE) , Demetris Papadakis (S&D) , Clare Daly (GUE/NGL) , Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE) , Christophe Hansen (PPE) , Gina Dowding (Verts/ALE)

 Θέμα:  Η ΕΕ πρέπει να προστατεύσει τους αφρικανικούς ελέφαντες

Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP 18) της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του Αυγούστου στη Γενεύη.

Η κατάσταση των ελεφάντων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού ελεφάντων έχει σφαγεί την τελευταία δεκαετία!

Πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένων εννέα αφρικανικών χωρών, με την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, επιθυμούν να συμπεριληφθούν όλοι οι πληθυσμοί του αφρικανικού ελέφαντα στο προσάρτημα Ι της σύμβασης. Προς το παρόν, μόνο οι πληθυσμοί ελεφάντων στις χώρες της Κεντρικής Αφρικής έχουν ταξινομηθεί στο προσάρτημα Ι, με αποτέλεσμα να τους παρέχεται πλήρης προστασία. Οι υπόλοιποι πληθυσμοί ελεφάντων (στο νότιο τμήμα της Αφρικής) περιλαμβάνονται σήμερα στο προσάρτημα II (το οποίο τους εξασφαλίζει ισχυρή προστασία, όμως επιτρέπει το εμπόριο ελεφαντόδοντου). Η διπλή αυτή ταξινόμηση έχει ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της εμπορίας ελεφαντόδοντου στις χώρες της Κεντρικής Αφρικής.

1. Ποια θα είναι η κοινή θέση της ΕΕ σε αυτήν τη διάσκεψη;

2. Προτίθεται η ΕΕ να υποστηρίξει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των αφρικανικών ελεφάντων, στηρίζοντας την πρόταση αριθ. 12 για την πλήρη κατάταξη όλων των πληθυσμών αφρικανικών ελεφάντων στο προσάρτημα Ι, με σκοπό την αποτροπή κάθε είδους εμπορίου ελεφαντόδοντου;

Η προστασία των αφρικανικών ελεφάντων συνιστά βασικό ζήτημα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη Γη, και η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου